Lotynų Amerikos sprotinio šokis Džaivas

Kojų dėliojimo derinys. Pradinė padėtis – normali. Kojos pečių plotyje. Derinys trunka 8 muzikos taktus. M4/4.
1 taktas Išlaikyti pauzę.
2 taktas
“Viens” – dešinę koją pastatyti vietoje ant pirštų ir šiek tiek perkelti svorį ant jos;
„du“ – išlaikyti skaičiaus „viens“ padėtį ir pirštais spragtelti dešinėn;
„trys“ – kartoti skaičiaus „viens“ judesius kaire koja;
„keturi“ – išlaikyti skaičiaus „trys“ padėtį ir spragtelti pirštais kairėn;
3 taktas
„Viens“ – „du“ – atlikti Siūbavimo nutolstant (Fallaway Rock) 1.2 žingsnį vyrui;
„trys“ – žengti kaire koja vietoj, išlaikant pradinę padėtį ;
„keturi“ – žengti dešine koja vietoj.
4 – 5 taktas
Pakartoti 1 – 2 takto judesius.
6– 8 taktas
Pradedant kaire koja žengti 4 žingsnius per kairį petį ratuku apie save. Apsisukti du su puse rato.

Pradžios derinys. Pradinė padėtis – normali. Derinys trunka 8 taktus. M4/4.
1 – 2 taktas
Šokti Amerikietiško sukinio (Amercan Spin) merginos žingsnius judant pirmyn tik pradėti kaire koja ir suktis kairėn, po to Jungties (Link) 1.2 žingsnį.
3 – 4 taktas
Pradedant kaire koja du Šosė pirmyn (Chasse forward).

5 taktas
Pradedant kaire koja keturis žinsnius pirmyn (Single „Quick“ steps).

6 taktas
Šokti vietoje du greitus kikus kaire koja ir du dešine.
7 taktas
Pradedant kaire koja šokti keturis greitus kikus vietoje, pakaitomis: kaire – dešine – kaire – dešine koja.
8 taktas
Siūbavimas nutolstant (Fallaway Rock).

Atsiskyrimo nuo merginų derinys. Pradinė padėtis – kojos kiek plačiau nei pečių plotyje, nežymiai sulenktos, o ant jų kelių padėtos rankos. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 taktas
“Viens” – žengti DK prieš kairę;
“du” – šoktelti vietoje DK, o KK tuo metu daryti kiką;
“trys” – peršokti, pakeisti koją ir likti sukryžiuotom kojom (kairė prieš DK);
„keturi“ – išlaikyti pauzę.
2 taktas
„Viens“– šoktelti KK vietoje, o DK tuo metu pristatyti prie KK;
„du“ – dar kartą šoktelėti vietoje KK ir kikas DK dešinėn;
„Trys“ – „keturi“ – pakartoti 1 – ojo takto skaičiaus „trys“ ir „keturi“ judesius kita koja ir į kitą pusę.
3 taktas
Kibul change du kartus, pradedant dešine koja ir judant dešinėn.
4 – 6 taktas
Šokti Amerikietiško sukinio (American spin)merginos žingsnius ir pabaigoje padaryti Siūbavimo nutolstant 1.2 žingsnį (Fallaway Rock).
7 taktas
“Viens” – dešinę koją pastatyti vietoje ant pirštų ir šiek tiek perkelti svorį ant jos;
„du“ – išlaikyti skaičiaus „viens“ padėtį ir pirštais spragtelti dešinėn;
„trys“ – kartoti skaičiaus „viens“ judesius kaire koja;
„keturi“ – išlaikyti skaičiaus „trys“ padėtį ir spragtelti pirštais kairėn;
8 taktas
Pakartoti 7 – tojo takto judesius.

Judėjimo apie merginas derinys Nr.1 Pradinė padėtis – normali. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 – 4 taktas
Šokti keturis šosė (chasse) atgal pradedant dešine koja. Kiekvieno šosė metu palaipsniui kelti ranką aukštyn (kuri koja, ta ir ranka).
5 – 8 taktas
Pradedant dešine koja suktis keturis sukinius pirmyn per dešinį petį.

Judėjimo apie merginas derinys Nr.2 Pradinė padėtis – normali. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 – 4 taktas
Šokti keturis šosė (chasse) atgal pradedant kaire koja. Kiekvieno šosė metu palaipsniui kelti ranką aukštyn (kuri koja, ta ir ranka).

5 – 8 taktas
Pradedant kaire koja suktis keturis sukinius pirmyn per kairį petį.

Merginų deriniai

Suėjimo derinys. Pradinė padėtis – normali. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 – 2 taktas
Šokti Amerikietišką Sukinį (American Spin) pirmyn ir Jungties (Link) 1.2 žingsnį.
3 – 4 taktas
Pradedant dešine koja du Šosė pirmyn (Chasse Forward) pirmyn.
5 taktas
Pradedant dešine koja šokti keturis žingsnius pirmyn (Single „Quick“ steps).
6 taktas
Šokti vietoje du greitus kikus dešine koja ir du kaire.
7 taktas
Pradedant dešine koja šokti keturis greitus kikus vietoje, pakaitomis: dešine – kaire – dešine – kaire koja.
8 taktas
Šokti Jungties (Link) 1.2 žingsnį ir Šosė pirmyn (Chasse Forward).

Nutolimo derinys. Pradinė padėtis – kojos pečių plotyje, KK prieš dešinę, rankomis remtis į kelius. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 taktas
“Viens” – žengti KK už dešinės;
„du“ – daryti kiką DK į dešinę;
„trys“ – kartoti skaičiaus“viens“ judesį DK;
„keturi“ – kartoti skaičiaus „du“ judesi KK.
2 taktas
Pakartoti 1 – ojo takto žingsnius.
3 taktas
Du šosė atgal (Backward chasse) pradedant kaire koja.
4 taktas
Keturi sukiniai per kairį petį.
5 taktas
Du kikai kaire koja ir peršokus du kikai dešine koja.

6 taktas
“Viens” – kikas pirmyn KK;
„du“ – kikas į kairę KK;
„trys“ – kikas pirmyn DK;
„keturi“ – kikas į dešinę DK.
7 taktas
“Viens” – DK pastatyti kiek dešinėn ant pirštų ir šiek tiek perkelti svorį ant jos;
“du“ – išlaikant skaičiaus „viens“ padėtį, spragtelti pirštais dešinėn;
„trys“ – „keturi“ – kartoti skaičių „viens,“du“ judesius KK kairėn ir spragtelti pirštais į kairę.

8 taktas
„viens“ – suglausti kojas į dešinę ir kiek pasistiebti, rankas tuo pačiu metu uždėti ant klubų;
„du“ –skaičiaus „viens“ padėtį išlaikyti;
„trys“ – kartoti skaičiaus „viens“ judesius kairėn;
„keturi“ – skaičiaus „trys“ padėtį išlaikyti.

Judėjimo į priekį derinys. Pradinė padėtis – normali. Derinys trunka 8 taktus.
M 4/4.
1 taktas
Pradedant DK šokti du šosė įstrižai pirmyn ( Forwrd chasse). Rankas palaipsniui keliant per pirmą šosė dešinėn, o per antrą – karėn.
2 taktas
Keturi sukiniai pirmyn per dešinį petį.
3 taktas
Kartoti 1 – ojo takto žingsnius.

4 taktas
Keturi lėti viščiuko žingsniai (chicken walks) [sk… GGGG] pirmyn.
5 taktas
„Viens“ – žengti DK prieš kairę;
„du“ – šoktelti DK vietoje, o KK tuo metu daryti kiką pirmyn;
„trys“ –KK žengti už DK;
„ir“ – peršokti, pakeisti koją ir likti sukryžiuotom kojm (kairė prieš DK).
„keturi“ – išlaikyti pauzę.
6 taktas
„Viens“– šoktelti KK vietoje, o DK tuo metu pristatyti prie KK;
„du“ – dar kartą šoktelėti vietoje KK ir kikas DK dešinėn;
„Trys“ – „keturi“ – padedant DK kryžiuot už KK, šokti keturis žingsnius į kairę (Single „Quick“ steps).
7 – 8 taktas
Kibul change du kartus, pradedant dešine koja ir judant dešinėn.

Deriniai porose

Derinys Nr.1 Pradinė padėtis – AP vyro dešinė ranka valdo merginos kairę. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1, 5 takto
Šokti Klubo stuktelėjimą (kairį petį stumtelint pirmyn) (Hip bump (Left sholder shove)) ir, per skaičių “a”,stuktelint klubą, pakelti išorines kojas iki kelio. Rankų pozicija aukšta.
1,5 takto
Atlikti Rankų kaitaliojimą už nugaros (Change of hands behind back).
1,5 takto
Šokti Pasikeitimą vietomis iš kairės į dšinę (Change of places left o right), tik pasisukti
Išviso 1/2 rato porai.

1,5 takto
Šokti Pasikeitimą vietomis iš dešinės į kairę ( Change places of right to left) tik merginai pasiskti pro dešinį petį po ranka daugiau ( ½), likti TP.
7 – 8 taktas
Vyrai:
„Viens“ – kairę koją pastatyti vietoje ant pirštų ir šiek tiek perkelti svorį ant jos;
„du“ – išlaikant skaičiaus „viens“ padėtį, suploti rankomis prieš save krūtinės aukštyje;
„trys“ – dešinę koją pastatyti vietoje ant pirštų ir šiek tiek perkelti svorį ant jos;
„keturi“ – išlaikant skaičiaus „trys“ padėtį, suploti rankomis prieš save krūtinės aukštyje.
Merginos: atlikti tokius pat judesius kaip ir vyras, tik pradedant statyti dešinę koją.

Priedainio derinys. Pradinė padėtis – DŠP, vyro dešinė ranka valdo merginos kairę. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 taktas
“Viens” – “du” – atlikti Siūbavimo nutolstant (Fallaway Rock) 1.2 žingsnį, tik vyras atlieka merginos žingsnius, o mergina – vaikino. DŠP, vyro DR valdo merginos KR;
„trys“ – „keturi“ – šosė (chasse) vienas link kito išlaikant padėtį ir susikabinimą;
2 taktas
“Viens” – “du” šosė (chasse) vienas link kito išlaikant padėtį ir susikabinimą;
„trys“ – „keturi“ – pašokti aukštyn, išplėčiant rankas ir kojas į šalis (žergtukas).

3 taktas
Siūbavimo nutolstant (Fallaway rock) 1.2 žingsnis DŠP, vyro DR valdo merginos KR, ir šosė pirmyn ( chasse forward).
4 taktas
Šokti du šosė (chasse) vyrui pirmyn DK, merginai atgal KK. AP, vyro KR valdo merginos DR.
5 – 6,5 taktas
Atlikti Amerikietišką sukinį (American spin).

7,5 – 8 taktas
Šokti Stok ir eik (Stop and go)1 – 4 žingsnį . Ir baigti ŠšP, mergina už vyro, be susikabinimo.

Pagrindinio žingsnio derinys. Pradinė padėtis – UP, normalus susikabinimas. Derinys turnka 8 taktus. M 4/4.
1,5 takto
Šokti Siūbavimas nutolstant(Fallaway Rock) figūrą.
1,5 takto
Šokti fiūrą Žingsniai (Walks).
4 taktas
„Viens“ – „du“ – abu partneriai šoka du žingsnius (Single „Quick“ steps) tik mergina po vaikino ranka sukasi per dešinį petį, o vyras šoka paskui merginą ir pasisuka ¼ į kairę.
„trys‘ – „keturi“ – Šokti šosė (chasse) vyrui pirmyn, o merginai atgal, nepaleidžiant susikabinimo. AP, vyro kairė ranka valdo merginos dešinę.
5 taktas
Pakartoti 4 – ojo takto judesius, tik skaičių „viens“ ir „du“ metu mergina sukasi, po vyro ranka, per kairį petį, vyras nesisuka. Pabaigoje likti KŠP.
6 taktas
„Viens“ – šoktelti vietoje DK, o KK daryti kiką;
„du“ – dar kartą šoktelti DK, o KK pristatyt prie dešinės;
„trys“ – „keturi“ – pakatoti skaičių „viens“ ir „du“ judesius kita koja.
7 – 8 taktas
Kartoti Kojų dėliojimo derinio 1 – ąjį taktą du kartus.

Pabaigos derinys. Pradinė padėtis – AP, vyro kairė ranka atremta į merginos kairę ranką pečių aukštyje. Derinys trunka 8 taktus. M 4/4.
1 taktas
Šokti du šosė (chasse) pasisukus šonu vienas į kitą kaire koja, dešine koja. Mergina analogiškai.
2 taktas
Šokti keturis žingsnius pirmyn (Single „Quick“ steps). Mergina sukasi per dešinį petį, o vyras šoka tik pirmyn, paskui merginą.
3 – 4 taktas
Pakartoti 1 ir 2 – ojo takto žingsnius.
5 – 6 taktas
Šokti Jungties 1-5 žingsnį, tada Botago (Whip) 1.2 žingsnį du kartus.
7 taktas
Vyrai stovi vietoje, o merginos sukasi keturis sukinius pirmyn.
8 taktas
Merginos:
“viens” – merginos pakelia rankas į viršų;
„du“ – pradėti lėtai leisti dideliu ratu per šonus ištiestas rankas;
„trys“ – baigti leisti rankas;
„keturi“ – iškelti tiesias rankas aukštyn, riešą nukreipti į žiūrovą.

Vaikinai:
„viens“ – kairę ranką pakelti į šoną, o dešinę į viršų, galvą pasukti į kairę;
„du“ – dabar dešinę pakelti į šoną, o kairę ranką į viršų, galvą pasukti dšinėn;
„trys“ – leisti abi ištiestas rankas per šonus dideliu ratu.
„keturi“ – iškelti tiesią dešinę ranką prieš save krūtinės aukštyje, tuo pat metu pasisukti per liemenį kairėn, o kairę ranką laikyti delnu ant klubo.

Atsiųsti MOKU.LT_sokis_dzaivas