Lietuvių kalbos kontrolinis testas

1-2 Argi nerūpi bent retsykiais sielą apvalyti?
2-4 Atleistas paties prašymu.
3-4 Bendrai aš su tavimi nenoriu kalbėti.
4-5 Darbuotojams teisėtai kyla abejonių dėl premijų skyrimo.
5-2 Gavau per šimtą litų.
6-3 Gi tu dar jaunas!
7-5 Irma nusipirko naujas šliures.
8-5 Iki vakaro turite patuštinti salę.
9-4 Iš to išeina, kad būtina sušaukti klasės susirinkimą.
10-1 Jei neklausysi, teks nuo tėvo.
11-3 Jeigu patikėsime žurnalistais, viskas buvo kitaip.
12-3 Jeigu seniesiems patinka melodingos dainos, tai jaunimui – tranki muzika.
13-5 Man patiko jūsų rutuliojama mintis.
14-1 Mums kalba nesirišo
15-5 Neatidžiai rašant, randasi įvairių klaidų.
16-4 Pasigydyk, kol tapsi sveikas.
17-5 Per du metus išėjome visą literatūros kursą.
18-3 Per neatidumą prasprūdo klaida.
19-5 Suk po kairei.
20-5 Šįsyk, reikia pastebėti, jau nepadarei grubios klaidos.

ATSIŲSTI testas

II. Įrašykite trūkstamas raides.

1. 3. Buvau labai nudžiugintas tok__ kvietim__.
2. 3. Būkime vienas kitam draugiškesn__ .
3. 3. Jaunimas turi vengti svaigina___ gėrimų.
4. 4. Kad atkreip__ dėmesį, jis uždainavo.
5. 4. Negi visais septyn___s marškiniais iškart pasipuoši?
6. 2. Mergaitės, rinkdamos__ avalynę, ieškokite patogiausių batelių.
7. 5. Nuo dv__jų metų ir penk__ mėnesių vaikas pradėjo lankyti darželį.
8. 4. Stiprus vidinis ryšys __veda namo.
9. 4. Sportininkas __krito baudos aikštelėje.

III. Paaiškinkite, ką skiria skaitmenimis pažymėti skyrybos ženklai.

1. 3. Aš irgi to nesuprantu,1 tačiau, kai man pavyksta kažką nurungti, būnu savimi patenkintas. 2. 5. Daug jis matęs visokių žmonių,2 bet šitokių, kurie dėl kito nė piršto pajudinti negali, dar niekada jam nėra tekę regėti. 3. 3. Kvepia ajerais, smaluotomis valtimis, vandeniu ir dobilienomis –3 šiais kvapais perkoštas visas miestelis. 4. 1. Trečia diena matė jauną gražią moterį, kuri,4 gal vienintelė čia tokia graži ir vieniša, savo grožio niekam nedemonstravo.
1______________________________________________________________________________
2______________________________________________________________________________
3______________________________________________________________________________
4______________________________________________________________________________

IV. Kur reikia, padėkite skyrybos ženklus.
1. 1. Mergaitė juokdavosi kad su žibintu ateidavau ir dieną ir netgi vasaros dienomis ir kad jį atsargiai kabindavau po sija priemenėj. 2. 3. Abu ne iš prastų namų o kaip jie dabar gyvena ir apsakyti sunku. 3. 2. Ant vieno stulpo buvo užmautas skardinis kibiras toks senas ir nebetinkamas jog niekam matyt neatėjo į galvą net išmesti jį į šiukšlyną. 4. 1. Aukštas lieknas profesorius dailininkas prieš karą studijavęs užsieniuose kalba apie kelią kuriuo dabar važiuoja ne toks jis buvęs kadaise daugiau kaip prieš keturiasdešimt metų kai jie keli dailininkai jauni vyrukai pėsti keliavo per šitą kraštą per Žemaitiją tapydami jos peizažus bažnyčias ir žmones. 5. 1. Dabar ausyse dar girdėjo kaukšint žingsnius amžinose juodo akmens bažnyčiose ir bliaunant į žemą žolelę išleistus ėriukus. 6. 5. Įbridęs iki juosmens atsigręžė rodėsi ji būtinai jam šūktels ar prieis. 7. 3. Ir kiekvienas mano turįs teisę vadinti kvaila patarinėti kur man jų supratimu būtų geriau. 8. 2. O jis vis dažniau pajusdavo baimę tik nežinojo kam atsitiks bloga jam pačiam ar mergaitei. 9. 5. Pasekiau akimis kaip susikūprinusi susigūžusi ji dūlina iš krautuvėlės. 10. 2. Vėjas vis tiek būtų sugrūdęs žodžius atgal į pravertas burnas ar plėšęs nuo lūpų kaip laikraščių skiautes ir darkęs po laukus ir purvynus. 11. 2. Visai čia pat ošia miškas didelis ir niūrus kuriame be eglių turbūt joks kitas medis neauga… 12. 2. Kažkas stovėjo visai čia pat tik už stiklo ir klausėsi o jai širdis nustojo plakusi ir kraujas veržė smilkinius ji bijojo net sualsuoti. 13. 6. Užliedavo džiaugsmas kad visa tai yra žemas šiltas pievomis ir arimais pakvipęs dangaus skliautas upės ežerai į saulėlydžio šalį nueinantis vieškelis… 14. 6. Čia beveik visuomet tvyro rimtis kurią sudrumsčia tik pieno bidonus atvežusios mašinos borto trinktelėjimas ir darbininkų velkančių maišus mėsą šūkčiojimai.

V. Paaiškinkite skaitmenimis pažymėtų ir paryškintųjų raidžių rašybą.

1. 3. Ant lovos barškina rožančių jo motina, devynia1sdešimties metų senutė. 2. 3. Tačiau priemenėj ir valgoma2jam girdėjosi tik varstomų durų trinksėjimas. 3. 4. Vis galvojo, kad jinai ateis, o gal ir jis pats ją išvy3s skubančią takeliu tarp medžių ir sušilusią, su mėlynu kaspinu plaukuose. 4. 6. Jis atšli4jo.
1____________________________________________________________________________
2____________________________________________________________________________
3____________________________________________________________________________
4____________________________________________________________________________

VI. Įrašykite praleistas raides ir išbraukite netaisyklingai parašytus suskliaustuosius žodžius.
1. 3. Bai_štus spindulys kartais ly_teli pajuodus_is lapais nuklotus krantus. 2. 5. Bet, Viešpatie, kaip jis vis_ subjauroja, išt_so, išdr_sko. 3. 4. Iš tikr_j_ tėvas supras, jei dar nėra supratęs, kad dukter_i paguodos nebus, jei ji išeis ten, kur ligi šiol_i buvo tikėtasi. 4. 5. Jie praėjo žv_rduobę, kurios šlaite s_k_riavo karklai – ganydama karvę, čia ji slė_davosi nuo žvarbaus iš pavieškelio p_čiančio vėjo. 5. 5. Jis buvo kaip (pernelyg, per nelyg, per ne lyg)________________ įsim_lėjęs savo meną k_rėjas, tik tas k_rinys buvo ji pati, jos grožis. 6. 4. Jis supranta, kad jo kūd_kis susv_ravo, jis liepia rinktis, kur jai pačiai mieliau. 7. 4. Lyg žuvis žio_čiodamas, ger_ jis sausą ir sveiką kvepėjimą. 8. 3. O aplink tokia ramybė, rasa jau beveik išdži_vo, ir žiogai, nespėję nudrinti savo smuikelių, spra_si iš po kojų, kažkaip skersai pasigr_ždami į žmogų, kuris juos pabaidė. 9. 5. Siaust_damasis į pilką chalatą, jis braunasi per avietyną ir erškėčių br_zgynus, griūva ant kupstų, įsipainioja į apr_d_jusią vielą. 10. 3. Todėl ir akyse, ir silpname, d_stančiame balse jauti nuog_stavimą. 11. 3. Tėvas dir_čioja į sietuvas, nužvelg_ br_stas.12. 2. Domarkas vis stovėjo ir žvalgėsi, kol už kokių tr_jų šimtų metrų pastebėjo _tartinai sv_ruojantį r_žienų šerm_kšnį.. 13. 3. Išt_sęs, laibas, nuk_rusiomis rankomis, jis atrodė kaip vienintelė tamsi dėmė šitam papl_d_my, ir jam buvo gėda, kad šita dėmė artinasi prie jo.