Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolės gerinimo galimybės

Lėtinės neinfekcinės ligos (LNL) yra viena svarbiausių visuomenės sveikatos problemų. Minėtos ligos pasaulyje sudaro apie 60 proc. mirties priežasčių (252). Europoje LNL sąlygoja didžiąją dalį neįgalumo bei mirtingumo. 2000 m. Europoje LNL lėmė apie 75 proc. prarastų sveiko gyvenimo metų (249). Didėjantis LNL paplitimas sąlygoja didėjančius vidutinės numatomos gyvenimo trukmės, mirtingumo ir gyvenimo kokybės skirtumus tarp Rytų ir Vakarų Europos šalių (249). Rytų ir Vakarų Europos gyventojų sveikata labai skiriasi. Skirtumas tarp ilgiausios ir trumpiausios vidutinės gyvenimo trukmės Europos valstybėse siekia 10 metų (16).

Šių skirtumų priežastys nėra visiškai aiškios. Tačiau tyrimai rodo, kad iš dalies juos galima paaiškinti skirtingais mitybos, alkoholio vartojimo, rūkymo, kitais gyvensenos įpročiais ir socioekonominiais skirtumais (133). Nors standartizuotas pagal Europos standartinę populiaciją visų priežasčių nulemtas mirtingumo rodiklis Lietuvoje iš esmės nesiskiria nuo naujųjų Europos Sąjungos (ES) narių, tačiau jis beveik 40 proc. didesnis už ES šalių senbuvių. Didžiausią įtaką šiems skirtumams turi beveik dvigubai didesnis Širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) nulemtas mirtingumas, iš jų išeminės širdies ligos (IŠL) – net tris kartus didesnis (175). Darbingo amžiaus (iki 65 m.) Lietuvos gyventojų mirtingumo rodikliai dar daugiau skiriasi nuo ES šalių senbuvių vidurkių. Bendras šios amžiaus grupės Lietuvos gyventojų mirtingumas daugiau kaip du kartus didesnis negu ES šalių senbuvių vidurkis ir beveik trečdaliu didesnis negu naujųjų ES šalių. Šį Lietuvos ir ES šalių senbuvių mirtingumo skirtumą lemia tris kartus didesnis ŠKL nulemtas mirtingumas (175). Didžiausią dalį tarp LNL sudaro ŠKL. Minėtos ligos yra viena svarbiausių ne tik medicinos, bet ir socialinių problemų. ŠKL Lietuvoje sudaro apie pusę visų mirties, vieną trečdalį invalidumo priežasčių bei nulemia 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose (146). Palyginus su kitomis ligų grupėmis ŠKL yra didžiausia nedarbingumo bei ekonominių nuostolių priežastis (175). Didėjantis vyresnio amžiaus gyventojų skaičius sąlygos didėjantį sergančiųjų šiomis ligomis skaičių ateityje.

Lietuvos gyventojų standartizuoti mirtingumo nuo ŠKL duomenys, didėję 1990-1994 m., nuo 1995 m. pradėjo mažėti ir iki 2000 m. vyrų mirtingumas sumažėjo 23,3 proc., moterų – 19,9 proc. (115). Palyginus 1997 ir 2001 metų mirtingumo dėl kraujotakos ligų duomenis, statistiškai reikšmingai padidėjo jauno amžiaus – 0-39 metų gyventojų, ypač vyrų, standartizuoto mirtingumo rodikliai dėl visų ŠKL ir dėl IŠL, dėl galvos smegenų insulto (GSI) ir dėl ūmaus miokardo infarkto (MI) (175). IŠL yra viena dažniausių vidutinio amžiaus Lietuvos gyventojų mirties priežasčių. Nuo šios ligos miršta kas trečias darbingo amžiaus vyras ir kas ketvirta moteris (212, 213). Daugelio išsivysčiusių Europos šalių gyventojų sveikatos rodikliai gerėja. Ypač sumažėjo mirtingumas nuo labiausiai paplitusių lėtinių ligų. Suomijoje 35-74 m. vyrų mirtingumas nuo IŠL per 25 metus sumažėjo 53 proc., Norvegijoje – 42 proc., Didžiojoje Britanijoje – 47 proc., moterų mirtingumas, atitinkamai 54 proc., 44 proc., 43 proc. (221). Mirtingumas nuo IŠL paskutiniais 21-o amžiaus dešimtmečiais išsivysčiusiose šalyse mažėjo dėl gyvensenos pokyčių, efektyvesnio gydymo, geresnės rizikos veiksnių (RV) kontrolės (103). Sveikatos rodiklių gerėjimui didelės įtakos turėjo sveikatos politikos reorientacija į sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką (108, 210).
Šiandien jau neabejojama, kad sergamumo ir mirtingumo rodiklių dinamika priklauso nuo pagrindinių LNL RV paplitimo pokyčių, aplinkos ir socialinių veiksnių. Išsivysčiusiose šalyse trečdalis visų ligų priskiriama penkiems RV: rūkymui, arterinei hipertenzijai (AH), padidėjusiam cholesterolio kiekiui kraujyje, nutukimui bei alkoholinių gėrimų (AG) vartojimui (252). Vien dėl rūkymo išsivysčiusiose šalyse kasmet miršta 2,4 milijonų žmonių, blogai kontroliuota AH ir padidėjęs cholesterolio kiekis kasmet sąlygoja milijonus mirčių, didėjantis viršsvorio paplitimas sąlygoja nutukimo ir cukrinio diabeto (CD) epidemiją (252). LNL yra išvengiamos ir grįžtamos modifikuojant RV (dislipidemiją, AH, rūkymą, nepakankamą fizinį aktyvumą ir kitus).
Sergamumo ir mirtingumo nuo LNL, tarp jų ir ŠKL, mažinimas yra svarbiausia 21-ojo amžiaus žmonių sveikatos išsaugojimo problema (87, 252). Siekiant apsaugoti ir sustiprinti sveikatą, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ligų prevencijai – RV nustatymui ir kontrolei (252). Daugeliu mokslinių tyrimų įrodyta, kad ŠKL antrinės profilaktikos monofaktorinės ir daugiafaktorinės gyvensenos intervencijos sumažina sergamumą ir mirtingumą, o pirminės profilaktikos programos, ypač daugiafaktorinės, gali efektyviai reikšmingai sumažinti RV (122).Efektyviai kontroliuojant RV galima pasiekti beveik 10 papildomų metų sveiko būsimo gyvenimo trukmės (252). Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) 1984 m. priėmusi Europos sveikatos politikos dokumentą „Sveikata visiems 21 amžiuje”, rekomendavo keisti buvusį sveikatos priežiūros modelį, pagrįstą ligų diagnostika, gydymu, reabilitacija ir daugiau dėmesio skirti sveikos gyvensenos ugdymui, sveikatos stiprinimui ir ligų profilaktikai. Liublianos chartijoje, kurioje išdėstyti svarbiausi sveikatos priežiūros reformos principai, pabrėžiama, kad vykdant sveikatos sistemos reformą, būtina plėtoti gerai funkcionuojančią pirminės sveikatos priežiūros (PSP) grandį, sveikatos priežiūros sistemą visuose lygiuose orientuoti į sveikatos išsaugojimą ir ugdymą, įvertinti piliečių ir visuomenės poreikius (250). PSP Pasaulio Sveiktos Organizacijos politikos šerdimi tapo 1978 m., kai buvo priimta Alma-Atos deklaracija, kurioje įvardinta, kad gerai funkcionuojanti PSP grandis būtina, siekiant užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūros sistemą (35).
Lietuvos sveikatos politika formuojama vadovaujantis PSO visuomenės sveikatos priežiūros „Sveikata visiems 21 amžiuje” principais ir Lietuvos nacionaline koncepcija, kurią 1991 m. spalio 30 d. patvirtino Lietuvos Respublikos (LR) Atkuriamasis Seimas. Įgyvendinant PSO doktriną „Sveikata visiems 21 amžiuje” ir Nacionalinę sveikatos koncepciją Lietuvoje siekiama sveikatos politiką perorientuoti į sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą visose sveikatos priežiūros grandyse (146). Nacionalinėje sveikatos koncepcijoje numatyti Lietuvos žmonių sveikatos tausojimo bei stiprinimo, ligų profilaktikos, PSP plėtros bendroje sveikatos priežiūros sistemoje uždaviniai (174). 1998 m. buvo patvirtinta Lietuvos sveikatos programa, kurioje siekimas ugdyti sąmoningą visuomenės požiūrį į sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą įvardintas kaip pagrindinė socialiai pilnaverčio gyvenimo sąlyga (146). Sveika gyvensena turėtų būti pripažinta socialine norma. Lietuvos Sveikatos programoje numatyta iki 2010 m. sumažinti gyventojų mirtingumą ir prailginti vidutinę gyvenimo trukmę, mažinant mirtingumą nuo pagrindinių priežasčių, t.y. nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų, ŠKL (146). Siekiant įgyvendinti numatytus tikslus, Sveikatos programoje iškelti uždaviniai: efektyvi pagrindinių IŠL ir GSI RV kontrolė: padidėjusio AKS kontrolė bei AH paplitimo tarp gyventojų mažinimas, padidėjusio cholesterolio kraujyje paplitimo tarp gyventojų mažinimas, kalorijų kiekio, pasisavinamo iš gyvulinės kilmės riebalų, mažinimas, viršsvorio paplitimo tarp gyventojų mažinimas, rūkymo paplitimo tarp gyventojų mažinimas, besaikio alkoholio vartojimo kontrolė. Šiuos tikslus tikimasi pasiekti formuojant šalies piliečių sveiką gyvenseną ir keliant jų sveikatos raštingumą; sukuriant sveiką aplinką, saugant ją nuo sveikatai pavojingų veiksnių; organizuojant tinkamą, prieinamą ir priimtiną sveikatos priežiūrą (146). 1999 – 2003 metais Lietuvoje vykdyta Valstybinė ŠKL profilaktikos programa. Nacionalinė sveikatos taryba pateikė išvadą, kad programa nepasiekė planuoto poveikio, nes buvo vykdoma ne ligų prevencijos, o tik ligų diagnostikos ir gydymo kryptimi. Stebimas programos investicijų disbalansas tarp gydymo kokybės gerinimo ir profilaktinių priemonių, kadangi beveik visos programai skirtos lėšos buvo naudojamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros ir gydymo kokybės gerinimui. Nebuvo integruoto, koordinuoto veiksmų plano, skirto visų LNL profilaktikai (175). Profilaktinės priežiūros vykdymui labai svarbus PSP vaidmuo. Vykdant sveikatos priežiūros reformą Lietuvoje, PSP grandis orientuojama į ilgalaikę ir tęstinę paciento ir bendruomenės sveikatos priežiūrą, kurios vienas pagrindinių tikslų – gyventojų sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas. Efektyvus PSP grandies funkcionavimas tiesiogiai susijęs su šeimos gydytojo institucijos įtvirtinimu Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje. Šeimos gydytojas ir jo komanda dėl prieinamumo aptarnaujamai bendruomenei, teikiamos ilgalaikės ir tęstinės sveikatos priežiūros, užima strategiškai palankią poziciją savo praktikoje taikyti LNL profilaktikos ir sveikatos išsaugojimo priemones. Lietuvos šeimos gydytojo normoje numatyti pagrindiniai uždaviniai – sveikos gyvensenos propagavimas, sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika, bendrųjų RV išaiškinimas ir kontrolė (145). Nežiūrint labai svarbaus PSP vaidmens profilaktinėje priežiūroje, Lietuvoje LNL rizikos mažinimo galimybės šeimos gydytojo praktikoje nėra pakankamai moksliškai ištirtos. Tokio pobūdžio darbai tik pavieniai. PSP reformos pradžioje Lietuvoje buvo atlikta keletas tyrimų, kurie parodė, kad gydytojai menkai įsijungę į profilaktinį darbą (164, 165, 166). 1998-2001 m. atlikto tyrimo duomenimis, šeimos gydytojo ir bendruomenės slaugytojų komandinė veikla šviečiant kaimiškos bendruomenės gyventojus yra efektyvi formuojant gyventojų savimonę ir pažiūrą į savo sveikatą (17). BPG galimybės atlikti atrankinę patikrą ir anksti aptikti nuotaikos ir nerimo sutrikimus aptarnaujamoje bendruomenėje įvertintos 1998-2002 metais atliktu tyrimu (281). Tyrimo rezultatai patvirtino hipotezę, jog BPG gali efektyviai ir anksti išaiškinti nuotaikos ir nerimo sutrikimus, jei atrankinei patikrai naudojamas paprastas, neužimantis laiko ir nebrangus įrankis (šiuo atveju – anketa). 1998-2002 metais atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, jog vienas iš šeimos gydytojų profesinės veiklos apimtis įtakojančių veiksnių yra skatinimas už paslaugų apimtį ir kokybę (215). Nacionalinės sveikatos tarybos ataskaitoje pabrėžtas nepakankamas PSP finansavimas, kas sąlygoja prevencinio darbo, diagnostikos ir slaugos paslaugų bei mokslinių darbų PSP grandyje stoką (175). Paruoštos praktinės rekomendacijos, kaip sumažinti gyventojų ŠKL riziką PSP grandyje, tačiau yra nedaug mokslinių tyrimų kurie parodytų šių algoritmų įgyvendinimo PSP efektyvumą. Prevencijos modeliai, kurie buvo sėkmingi išsivysčiusiose šalyse, besivystančiose šalyse nėra tinkami dėl ribotų sveikatos priežiūros resursų ir skirtingų visuomenės sveikatos sistemos problemų. Dar Alma-Atos konferencijoje buvo pripažinta, kad moksliniai tyrimai yra būtina sąlyga PSP plėtrai (35). Daugelis pacientų dėl sveikatos pirmiausia kreipiasi į šeimos gydytoją, o dauguma PSP grandyje taikomų intervencijų yra pagrįstos moksliniais tyrimais, atliktais antriniame ir tretiniame sveikatos priežiūros lygmenyje. Šių tyrimų pritaikomumas šeimos gydytojo praktikoje gali būti ginčytinas. Pacientai, kurie atrenkami moksliniams tyrimams pirminiame ir antriniame lygyje dažnai skiriasi simptomų intensyvumu, ligos stadija, paciento elgsena, atsaku į gydymą. Skirtinguose lygiuose atliktų panašių intervencijų rezultatai taip pat gali skirtis, pvz. pirminiame lygyje pacientai gydomi esant ankstyvesnei ligos stadijai ar lengvesnei ligos eigai nei nukreipiami antinio lygio specialisto konsultacijai, dėl to prognozuojama intervencijų teigiama vertė PSP bus žemesnė nei antriniame lygyje, o invaziniai tyrimai mažiau pateisinami ir priimtini pacientams. Pirminio ir antrinio lygio specialistų sprendimai taip pat gali skirtis dėl skirtingos patirties ir prioritetų. Todėl antriniame sveikatos priežiūros lygyje taikytos intervencijos gali turėti ribotą efektą PSP lygyje (272). Dabar daugelyje šalių pabrėžiamas mokslinių tyrimų PSP būtinybė (251). Tarptautinė šeimos medicinos organizacija (WONCA), įvardino mokslinių tyrimų šeimos medicinoje reikšmę, siekiant pagerinti teikiamos pagalbos kokybę ir efektyvumą bei užtikrinti racionalų resursų panaudojimą bei pagerinti populiacijos sveikatos būklę. WONCA konferencijoje 2004 m. buvo priimtos rekomendacijos, kaip plėtoti ir skatinti mokslinius tyrimus šeimos medicinos srityje (260).
1.1. Darbo tikslas ir uždaviniai
Darbo tikslas
Nustatyti ir įvertinti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolės gerinimo galimybes šeimos gydytojo aptarnaujamoje miesto bendruomenėje.
Darbo uždaviniai
1. Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių paplitimą poveikio ir kontrolinėje bendruomenėse.
2. Įvertinti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolės būklę poveikio ir kontrolinėje bendruomenėse.
3. Nustatyti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolės būklės pokyčius po vienerių metų poveikio ir kontrolinėje bendruomenėse.
4. Įvertinti lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių sąsajas su subjektyviu sveikatos vertinimu.

1.2. Darbo mokslinis naujumas
Lietuvos sveikatos priežiūros įstatyminė bazė bei sveikatos programos dokumentai iš esmės atitinka tarptautinius standartus, tačiau šių programų įgyvendinimas reikalauja kruopštaus bei moksliškai pagrįsto įvertinimo. Vykdant sveikatos priežiūros reformą Lietuvoje, PSP grandis orientuojama į ilgalaikę ir tęstinę paciento ir bendruomenės sveikatos priežiūrą, kurios vienas pagrindinių tikslų – gyventojų sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas. Sveikatos stiprinimas ir ligų profilaktika tampa integralia sveikatos priežiūros sistemos dalimi, tačiau moksliniu požiūriu dar nepakankamai pagrįstas PSP grandies pasirengimas ir galimybės vykdyti profilaktinę priežiūrą. Tyrimai, nagrinėjantys profilaktinės priežiūros bendruomenėje galimybes reformuojamoje Lietuvos PSP grandyje, pavieniai. Atlikus mokslinį darbą, gauti nauji duomenys apie lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolės gerinimo galimybes šeimos gydytojo aptarnaujamoje miesto bendruomenėje.

1.3. Praktinė darbo reikšmė
Darbo rezultatai padės formuoti profilaktinės priežiūros įdiegimo PSP grandyje principus, rengti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo programas. PSP įstaigų administratoriams ir sveikatos politikos strategams tyrimo rezultatai leistų atitinkamai organizuoti savo veiklą taip, kad PSP misija būtų įvykdyta ne vien užtikrinant aukštą diagnostinių ir gydomųjų paslaugų lygį, bet ir suteikiant aptarnaujamai bendruomenei pilnavertes profilaktinės priežiūros bei sveikatos ugdymo paslaugas. PSP grandies personalui atlikto tyrimo rezultatai padės įdiegti LNL RV kontrolės priemones kasdieninėje praktikoje. Šio mokslo tiriamojo darbo rezultatai pateikiami paskaitose ir seminaruose Kauno medicinos universiteto studentams, rezidentams, šeimos gydytojų tęstinių studijų klausytojams. Duomenys skelbiami mokslinėse konferencijose ir recenzuojamuose Lietuvos žurnaluose.

2. LITERATŪROS APŽVALGA

2.1. Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos strategija
Išskiriamos dvi LNL profilaktikos strategijos – populiacinė ir aukštos rizikos. Taikant aukštos rizikos strategiją profilaktikoje, siekiama nustatyti aukštos rizikos individus ir jiems suteikti individualią apsaugą. Populiacine strategija siekiama kontroliuoti pirminį sergamumą lemiančius veiksnius visoje populiacijoje (224).
Aukštos rizikos strategija
Aukštos rizikos intervencijos atitinka individo poreikius, nes jos nukreiptos į jau egzistuojančias problemas (AH, padidėjusį kūno svorį ir kt.), kas sąlygoja geresnę individo motyvaciją. Aukštos rizikos strategija tradiciškai priimtinesnė medicinos personalui. Gydytojai geriau motyvuoti, nes jų intervencijos veiksmai nukreipti į jau egzistuojančią problemą. Aukštos rizikos strategija ekonomiškai efektyvesnė panaudojant ribotus resursus, nes jie nukreipti į didžiausią poreikį turinčius asmenis, tačiau siekiant teigiamų rezultatų svarbu skirti pakankamai laiko konsultavimui ir tolimesniam stebėjimui (2.1.1 lentelė).
2.2.1 lentelė. Aukštos rizikos strategijos privalumai ir trūkumai (224)

Privalumai Trūkumai
Intervencija atitinka individo poreikius Atrankinės patikros sunkumai ir kaina
Geresnė individo motyvacija Nėra radikali
Geresnė gydytojo motyvacija Ribotos galimybės individualiame ir
populiacijos lygyje
Ekonomiškai efektyvesnė panaudojant Elgsenos keitimo sunkumai dėl
ribotus resursus egzistuojančių visuomenės normų
Palankus naudos / rizikos santykis
Atrankinių patikrų organizavimas, siekiant nustatyti aukštos rizikos asmenis, dažnai susijęs su sunkumais ir kaina. Kai kurie RV ligos eigą lemia jau nuo ankstyvo amžiaus ir yra kintantys. Tokiu atveju reikalinga atrankines patikras vykdyti daugeliui žmonių ir periodiškai – tai lemia didesnius kaštus. Kita problema, kad dažnai tik dalis asmenų su aukšta rizika dalyvauja tolimesnio poveikio intervencijose. Aukštos rizikos strategija nėra radikali – šia strategija nesiekiama pašalinti ligos priežasčių, o tik identifikuoti individus, kurie yra galimai labiau pažeidžiami. Aukštos rizikos strategijos galimybės individualiame ir populiacijos lygyje ribotos. Yra sunku numatyti būsimus ligos atvejus, nes dalis aukštos rizikos asmenų nesusirgs, o daliai žmonių be nustatytų RV liga išsivystys. Aukštos rizikos intervencijos pacientams yra sunkiau įgyvendinamos elgsenos keitimo požiūriu. Asmenys susiduria su elgsenos keitimo sunkumais dėl egzistuojančių visuomenės normų (135).
Pavyzdžiui, bandant keisti valgymo įpročius, daugelis asmenų jaus diskomfortą, nes išsiskirs nuo aplinkos žmonių ir galimai sulauks neigiamos reakcijos. Aukštos rizikos strategijos taikymas praktikoje keičiasi. Klinikinėje praktikoje pradėta naudoti IŠL rizikos diagrama, kurios pagalba nustatoma absoliuti asmens rizika susirgti IŠL (276). Atsirado naujos medikamentinio gydymo galimybės, kurios sąlygoja ženklų nepriklausomą ŠKL rizikos sumažėjimą aukštos rizikos asmenims
(107).
Populiacinė strategija
Populiacijos mastu daugiau susirgimų atvejų nustatoma asmenims su nedidele rizika ir tik nedidelė dalis aukštos rizikos asmenims, todėl siekiant sumažinti sergamumo lygį populiacijoje, reikalinga vykdyti profilaktines programas, pagrįstas populiacine strategija (73, 224, 123). Populiacinės strategijos tikslas – sumažinti pirminį sergamumą lemiančių RV lygmenį populiacijoje, padidinti asmenų su maža rizika proporciją. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad maksimaliai sumažinti priešlaikines mirtis populiacijoje ir pasiekti maksimalią gyvenimo trukmę, reikia pasiekti optimalius RV lygius konkrečioje populiacijoje ir juos išlaikyti pakankamai ilgą laikotarpį (73). Populiacinė strategija siekia pašalinti pagrindines priežastis, kurios sąlygoja ligų didelį paplitimą. Ši strategija tinka RV, kurių paplitimas populiacijoje yra didelis. Populiacinė strategija turi didelės galimybes populiacijoje. Pavyzdžiui, sumažinus AKS vidurkį populiacijoje galima pasiekti iki 59 proc. mažesnį mirtingumą nuo ŠKL, o gydant asmenis, kurių rizika per 10 metų susirgti ŠKL yra 30 proc., beta blokatoriais, AKFI ir aspirinu, tai sumažintų mirtingumą tik apie 11 proc. (52). MONICA studija parodė, kad daugiausiai sergamumo IŠL sumažėjimą lėmė populiacinis pirminės profilaktikos modelis (132). Populiacinės strategijos sėkmę lemia dvi pagrindinės sąlygos: įrodymais pagrįstas priežastinis ryšys tarp populiacijoje paplitusio RV ir ligos bei strategija, kuri gali pakeisti RV paplitimą. Populiacinė strategija yra palanki elgsenos keitimo požiūriu, nes siekiama pakeisti tam tikras visuomenės elgesio normas, formuoti sveikos gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatas visuomenėje. Pavyzdžiui, jei nerūkymas visuomenėje tampa norma, reikia mažiau pastangų įtikinti individą. Konkrečiam individui ši strategija duoda tik nedidelę naudą, dėl to individo medicininė motyvacija yra silpna (2.1.2 lentelė).
2.1.2 lentelė. Populiacinės strategijos privalumai ir trūkumai (224)

Privalumai Trūkumai
Radikali Nedidelė nauda individui
Didelės galimybės populiacijoje Silpna individo motyvacija
Palanki elgsenos keitimo požiūriu Silpna gydytojo motyvacija
Naudos / rizikos santykis – svarstytinas
Socialinis „atlygis” (pagerėjusi savigarba, palanki visuomenės nuomonė) yra žymiai daugiau motyvuojantis. Gydytojų motyvacija yra silpna, nes profilaktinio konsultavimo poveikis yra nedidelis (pavyzdžiui, rūkymo metimo patarimai sąlygojo tik 5-10 proc. sėkmingo rūkymo metimo atvejų), profilaktinėje medicinoje yra mažai dėkingų pacientų. Dažnai medicinos personalas turi nepakankamai elgsenos keitimo konsultavimo įgūdžių. Vienas iš didžiausių sunkumų, kad medicinos personalas sveikatą suvokia kaip individo, o ne kaip visuomenės problemą. Populiacinėse profilaktinių intervencijų studijose terapinė nauda individui yra nedidelė ir gali būti persverta nedidelės rizikos, kas buvo stebima kai kuriuose tyrimuose (MRFIT studijoje ir suomių verslininkų studijoje (48). Atliekant populiacinius tyrimus, kuriuose vykdoma tam tikra profilaktinė medikamentinė intervencija (pavyzdžiui, skiepai, vaistai ir kt.), turi būti pagrįstas jų saugumas (224). Populiacinės programos duoda didesnį efektą visuomenės mastu (252) ir daugiausiai yra ekonomiškai efektyvios (173). Profilaktika populiaciniame lygyje priklauso nuo politinių sprendimų visuomenės sveikatos srityje.
Populiacinė ir aukštos rizikos strategijos viena kitą papildo. Norint pasiekti didesnį profilaktinių programų efektyvumą, reikalinga derinti abi poveikio strategijas (224). Šalyse, kuriose buvo vykdomos visapusiškos profilaktinės programos, nukreiptos į daugelį ŠKL RV, kuriose buvo naudojama populiacinė ir į individus orientuota strategijos, sąlygojo reikšmingą mirtingumo nuo ŠKL sumažėjimą. Pavyzdžiui, Suomijoje, kuri viena pirmųjų Europoje pradėjo nacionalinę sveikatos sistemos reformą, orientuotą į profilaktiką, sveikatos ugdymą bendruomenėje ir gydymo prieinamumą, per 25 metus mirtingumas nuo IŠL sumažėjo 65 proc. (210, 262).

2.2. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksniai, jų reikšmė lėtinių ligų išsivystymui, paplitimas ir kontrolė
Pastangos, skirtos visuomenės sveikatai gerinti, turi būti paremtos žiniomis apie ligų RV (41). LNL išvengiamos ir grįžtamos, jei efektyviai kontroliuojami LNL RV. Tiesioginės LNL priežastys iki šiol nėra pakankamai išanalizuotos. RV skatina ligų išsivystymą. Pagrindiniai LNL RV: AH, antsvoris ir nutukimas, rūkymas, dislipidemijos, nepakakamas fizinis aktyvumas, nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas, nesveika mityba ir kiti (252). Epidemiologinių studijų duomenimis pagrindiniai RV, skatinantys ŠKL atsiradimą, yra AH, sutrikusi riebalų ir angliavandenių apykaita, rūkymas, nutukimas (73, 116, 176, 219, 245).

2.2.1. Arterinė hipertenzija
AH yra svarbiausias ŠKL RV.
Suaugusiųjų gyventojų AKS vertinamas pagal PSO ir Tarptautinės Hipertenzijos draugijos pasiūlytą klasifikaciją (2.2.1.1 lentelė).
Remiantis PSO ir Tarptautinės Hipertenzijos draugijos rekomendacijomis, AH diagnozuojama, jei AKS >140 mm Hg ir (arba) > 90 mmHg, taip pat jei AKS normalus, bet per paskutines 2 savaites buvo vartoti AKS mažinamieji vaistai (279).
Pagal padidėjusio AKS kilmę skiriama pirminė (esencialinė) ir antrinė hipertenzija. Pirminė hipertenzija nustatoma, kai nerandama specifinės AKS padidėjimo priežasties (apie 95 proc. visų AH
atvejų).
Padidėjęs AKS yra svarbus RV IŠL, širdies nepakankamumo, GSI ir inkstų nepakankamo išsivystymui (95, 110, 114, 116, 140, 149, 176, 246, 267). Pasaulyje AH sąlygoja apie 13 proc. mirtingumo (252).
Pirminė AH profilaktika ir savalaikis asmenų, sergančių AH, nustatymas ir efektyvus gydymas yra vienas iš svarbiausių visuomenės sveikatos uždavinių. Šeimos gydytojo ir jo komandos vaidmuo šiame procese labai svarbus. Svarbu nustatyti asmenis, turinčius padidėjusį AKS. Daugelis gyventojų, sergančių AH, nejaučia jokių simptomų ir dėl to dalis AH atvejų lieka nenustatyta. AKS turėtų būti matuojamas kiekvienam apsilankiusiam pas PSP gydytoją ar slaugytoją pacientui, bent kartą per 2 metus, o vyresniems negu 65 metų asmenims, kas metai (38). Suaugusieji turėtų žinoti koks jų AKS ir ar jis yra padidėjęs (38). Visiems žmonėms, pamatavus AKS, turi būti pasakomas koks jų AKS ir paaiškinama dydžių reikšmė. Šiame procese labai svarbus visų šeimos gydytojo komandos narių aktyvus dalyvavimas, tačiau Lietuvoje, tyrimų duomenimis, slaugytojų vaidmuo nedidelis. 1999 m. Kauno PSP grandies gydytojų tyrimo duomenimis, PSPC AKS dažniausiai matuoja gydytojas, labai retai jį matuoja slaugytoja (2,2 proc.), o 15,7 proc. šį darbą atlieka arba slaugytoja arba gydytojas
(126).
AH gydymas sumažina ŠKL sergamumo ir mirtingumo riziką, tačiau kiekvienam konkrečiam pacientui turi būti pasverta gydymo nauda (76). Pasirenkant gydymo taktiką turi būti įvertinta asmens ŠKL rizika (149). ŠKL RV yra tarpusavyje susiję. Padidėjęs AKS dažniau nustatomas asmenims, turintiems padidėjusį kūno svorį, padidėjusią cholesterolio koncentraciją bei dažniau alkoholinius gėrimus vartojantiems vyrams (124). Tarp sergančių AH asmenų nustatomas didesnis hiperglikemijos paplitimas, negu tarp turinčių normalų AKS asmenų (43). Kartu esantys keli RV labai padidina IŠL riziką (149). Siekiant sumažinti ŠKL riziką, AH sergantiems pacientams svarbu koreguoti ir kitus ŠKL
RV.
Asmenų, kuriems AKS >160 mmHg, gydymas AKS mažinančiais vaistais yra ekonomiškai efektyvus (252). AKS sumažinimo < 140 mmHg visoje populiacijoje ekonominis efektyvumas priklauso nuo AH paplitimo ir medikamentinio gydymo kaštų konkrečioje šalyje, nes tai būtų susiję su daug didesniais gydymo kaštais bei padidėtų skaičių asmenų, kurie patirtų nepageidaujamus medikamentų reiškinius (252). Buvo paskaičiuota, kad efektyviai kontroliuojant visų suaugusiųjų, sergančių AH, AKS (sumažinus sistolinį AKS < 140 mmHg), priklausomai nuo amžiaus būtų galima pasiekti 28-44 proc. GSI ir 20-35 proc. IŠL atvejų sumažėjimo (84). Paskutinių dešimtmečių tyrimų analizė parodė, kad GSI, IŠL, inkstų nepakankamumo ir kitų ligų rizika nėra apribota tik asmenims su AH, bet yra didesnė ir tiems asmenims, kurių AKS siekia vidurkį ir net yra mažesnis (140, 206). Pasaulio mastu apie 62 proc. galvos smegenų kraujagyslių ligų ir 49 proc. IŠL yra priskiriama suboptimaliam AKS (sistolinis >115 mmHg), su nedideliais svyravimais pagal amžių (252). Todėl labai svarbu ne tik efektyvus asmenų, sergančių AH gydymas, bet ir AKS vidurkio sumažinimas visoje populiacijoje. Sumažinus AKS vidurkį populiacijoje galima pasiekti iki 59 proc. mažesnį mirtingumą nuo ŠKL (52), o gydant asmenis, kurių rizika per 10 metų susirgti ŠKL yra 30 proc., beta blokatoriais, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriais (AKFI) ir aspirinu, tai sumažintų mirtingumą tik apie 11 proc. (52). Studijų duomenimis 10 mmHg sistolinio AKS sumažinimas 60-79 metų asmenims yra susijęs su vienu trečdaliu mažesne GSI rizika (140). Sumažinus 2 mmHg populiacijos DAKS vidurkį bei sėkmingai gydant asmenis su AH, tai turėtų didelį poveikį visuomenės sveikatai, perspėjant ŠKL, GSI. Ar galima pasiekti tokį DAKS sumažėjimą populiacijoje taikant gyvensenos intervencijas, ypač druskos vartojimo sumažinimą, priklauso nuo vykdomų pirminės profilaktikos priemonių ir bendradarbiavimo tarp vyriausybės, maisto pramonės, sveikatos ugdymo personalo (30).
Nemedikamentinis gydymas būtinas visiems, sergantiems AH. Laikantis nemedikamentinių gydymo priemonių, galima pasiekti geresnės AH kontrolės (85, 160), AKS korekcijai reikia mažesnių vaistų dozių (23). AH sergantiems pacientams svorį mažinanti dieta gali sąlygoti 3-9 proc. svorio sumažėjimą ir vidutiniškai 3 mm Hg sistolinio ir diastolinio AKS sumažėjimą, reikalingos mažesnės AKS mažinančių vaistų dozės (170). Fiziniai pratimai yra efektyvūs pacientams su vidutine ar lengva AH (7, 80). Vidutinio intensyvumo aerobiniai pratimai pacientams su I ar II laipsnio AH gali sumažinti SAKS – vidutiniškai 10,5 mm Hg, DAKS – 7,6 mm Hg (131). Reguliarus fizinis aktyvumas asmenims, sergantiems AH, susijęs su mažesne sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL rizika (55).
Labai svarbi pirminė AH profilaktika visuomenėje. Pirminės AH profilaktikos rekomendacijos apima populiacinio poveikio ir intensyvios, į aukštos rizikos AH išsivystymui asmenis, nukreiptos strategijos priemonės. Šios strategijos viena kitą papildo ir akcentuoja 6 poveikio priemones, kurių efektyvumas AH profilaktikai patvirtintas moksliniais tyrimais: reguliarus vidutinis fizinis aktyvumas, normalaus kūno svorio palaikymas, alkoholinių gėrimų vartojimo ribojimas, natrio vartojimo sumažinimas, pakankamas kalio kiekio vartojimas, daug daržovių ir vaisių vartojimas, riebalų kiekio maiste, ypač sočiųjų riebiųjų rūgščių, ribojimas (268). Šios priemonės populiacijoje gali padėti išvengti AKS pakilimo ir sumažinti nedidelę AH. Populiacinė AKS mažinimo strategija visuose regionuose yra ekonomiškai efektyvi (252). Valgomosios druskos suvartojimo sumažinimas populiacijoje gali sąlygoti AKS vidurkio sumažėjimą ir sergamumo bei mirtingumo nuo ŠKL sumažėjimą (113). Populiacinė valgomosios druskos mažinimo strategija turi būti paremta teisiniais aktais ir vyriausybės bendradarbiavimu su maisto pramonės įmonėmis, siekiant sumažinti valgomosios druskos kiekį apdorotuose maisto produktuose ir įvedant atitinkamą maisto produktų žymėjimą. Tokiomis priemonėmis galima pasiekti iki 30 proc. valgomosios druskos vartojimo sumažėjimą ir, atitinkamai, AKS vidurkio populiacijoje sumažėjimą (139). Didesnis maistinių skaidulų vartojimas gali būti viena iš priemonių mažinant AKS populiacijoje (239). Siekiant sumažinti ŠKL riziką, reikalinga kombinuota strategija, paremta poveikiu populiacijoje ir individualiu gydymu, nukreiptu į daugelį ŠKL RV (135).
Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis AH paplitimas paskutiniais dešimtmečiais tarp vyrų nepakito, o tarp moterų sumažėjo (43, 124). Tačiau AH paplitimas Lietuvoje išlieka didelis. 1999 m. AH nustatyta 59,3 proc. vyrų ir 42,1 proc. moterų. 2001-2002 tyrimo duomenimis, tarp 35-64 m. Kauno m. gyventojų AH nustatyta 49,8 proc. vyrų ir 39,4 proc. moterų (43). AH paplitimas didėja su amžiumi (124, 125). Duomenys apie AH ir išsimokslinimo ryšį prieštaringi: kai kurių tyrimų duomenimis AH paplitimas didesnis tarp žemesnio išsimokslinimo vyrų (193) ar moterų (124, 125), kitų tyrimų duomenimis nebuvo nustatyta ryšio tarp AH paplitimo ir išsimokslinimo lygio (42).
Nežiūrint to, kad yra žinomos ir prieinamos efektyvaus AH gydymo priemonės ir moksliniais tyrimais įrodyta AH gydymo nauda, efektyvi AH kontrolė išlieka problema daugelyje šalių. JAV AH buvo efektyviai gydoma 23,0-31,0 proc. suaugusiųjų asmenų (82, 96), Kanadoje – 13 proc. (196), Graikijoje – 15,2 proc. (207), Ispanijoje – 10,9 proc. (208). Bloga AH kontrolė susijusi su dažnesniais vizitais į sveikatos priežiūros įstaigas (137).
Penkių Lietuvos rajonų 25-64 metų gyventojų tyrimo duomenimis AH kontrolė nuo 1987 iki 1999 m. pagerėjo: padaugėjo žmonių žinančių, kad jų AKS padidėjęs ir reguliariai besigydančių (124). Kito tyrimo duomenimis, tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų per 20 metų AH kontrolė iš esmės nepakito, tik tarp žinojusiųjų padidėjo dalis žmonių, kurie vartojo vaistus per paskutines dvi savaites iki tyrimo (43). Nors AH nustatymas ir asmenų, kurie gydosi padaugėjo, tačiau visuomenėje išlieka nemažai asmenų, kurie nežino, kad jų AKS padidėjęs, o besigydančių efektyviai yra labai maža dalis -1,9 proc. vyrų ir 7,2 proc. moterų (124).
Neefektyvios AH kontrolės priežasčių daug. Tarp jų, žinių ir suvokimo apie AH trūkumas visuomenėje (196), nepakankamas nemedikamentinių gydymo priemonių laikymasis (97), elgsenos keitimui nepalankios visuomenės normos (135). Tyrimų duomenimis, nepriklausomi blogos AH kontrolės veiksniai – vyresnis amžius, tikslinio AKS (<140/90 mmHg) nežinojimas, AKS mažinančių medikamentų nepageidaujami reiškiniai (128), CD, vyresnis gydytojo amžius (5, 36), kartu esantys kiti RV (1). AH kontrolė priklauso ir nuo paciento, ir nuo gydytojo požiūrių taip pat ir nuo gydytojo-paciento santykių (36, 97). Gydytojai neadekvačiai gydo AH – pacientams, kuriems blogai kontroliuojama AH, nepakankamai didinamos vaistų dozės ir papildomai nepridedama AKS mažinančių medikamentų (1, 5, 61, 97). Svarbu įtikinti medicinos personalą efektyvios AH kontrolės nauda (1). Labai svarbus paties paciento vaidmuo: nemedikamentinio ir medikamentinio gydymo plano laikymasis, AKS savikontrolė namuose. Daugelio tyrimų duomenimis, tikslinis AKS dažniau pasiekiamas tarp pacientų, kurie atlieka AKS savikontrolę namuose (25, 60). Gydytojo bendradarbiavimas su vaistininku, jei vaistinėje yra galimybė pasimatuoti AKS, taip pat gali padėti geriau kontroliuoti AH (47, 233).
1999 m. Kauno PSP grandies gydytojų tyrimo duomenimis, vis dar netiksliai matuojamas AKS (apie du trečdaliai gydytojų teigė AKS matuoją, kaip rekomenduojama – 2 mmHg tikslumu) bei vertinamas jo dydis (padidėjusio AKS kriterijų tiksliai nurodė tik 37,3 proc. gydytojų), laikomasi kai kurių neteisingų AH medikamentinio gydymo nuostatų: nesiekiama pastovios normotenzijos bei nepertraukiamo AH gydymo (126).

2.2.2. Antsvoris ir nutukimas
Nutukimas yra išvengiama lėtinė liga ir RV kitų ligų išsivystymui. Padidėjęs kūno svoris yra svarbus sveikatą lemiantis veiksnys, sąlygojantis nepalankius metabolinius pokyčius: padidėjusį AKS, dislipidemiją, rezistentiškumą insulinui. Šie pokyčiai didina IŠL, GSI, CD ir kai kurių lokalizacijų vėžio (plonųjų žarnų, tulžies pūslės, gerklų, inkstų parenchimos, šlapimo pūslės, gimdos kaklelio, gimdos gleivinės, kiaušidžių, smegenų, jungiamojo audinio) riziką (101, 110, 249, 271). Nutukimas taip pat yra tulžies pūslės akmenligės, kelių sąnario osteoartrito ir podagros RV (63, 256).
Kūno svoris vertinamas pagal kūno masės indeksą (KMI), kuris išreiškiamas kūno svorio kg ir ūgio m2 santykiu (kg/ m2). Kūno svoris vertinamas pagal PSO rekomendacijas (38): per mažas kūno svoris – KMI < 20 kg/ m2, antsvoris – KMI 25-29,9 kg/ m2, nutukimas – KMI >30 kg/ m2 (2.2.2.1 lentelė).
Tyrimų duomenimis tarp kūno masės indekso ir bendro mirtingumo yra „J” formos statistinis ryšys. Nutukę žmonės gyvena trumpiau negu tie, kurių kūno svoris normalus. Visų amžiaus grupių vyrų ir moterų mirties rizika didėja didėjant kūno svoriui (21, 234, 243). Nutukimas 20-yje vakarų Europos šalių per metus sąlygoja 320 000 mirčių (252). Svarbiausi nutukimo padariniai sveikatai susiję su AH, CD, ŠKL, tulžies pūslės ligomis, psichosocialinėmis problemomis ir kai kurių lokalizacijų vėžiu (249). Sergamumo ir mirtingumo rizika žymiai padidėja esant centrinio tipo nutukimui (juosmens apimtis daugiau kaip 102 cm vyrams, daugiau kaip 88 cm moterims). Centrinis nutukimas yra reikšmingesnis IŠL rizikos veiksnys ir daugiau susijęs su bendrojo cholesterolio koncentracija negu bendrasis nutukimas (180).
2.2.2.1 lentelė. Kūno svorio vertinimas pagal kūno masės indeksą (KMI) (38)

Kūno svorio vertinimas KMI (kg/m2)
Normalus svoris 20-24,9
Antsvoris 25-29,9
I laipsnio nutukimas 30-34,9
II laipsnio nutukimas 35-39,9
III laipsnio nutukimas > 40
Padidėjęs kūno svoris turi tiesioginį ryšį su kitais LNL RV. Turintiems padidėjusį kūno svorį dažniau nustatomas padidėjęs AKS (124), dislipidemijos (19). Paskutiniu metu didelis dėmesys skiriamas metaboliniam sindromui, kai asmeniui nustatoma keletas svarbiausių RV derinys. Metabolinis sindromas diagnozuojamas asmenims, kuriems yra nustatyti trys ar daugiau iš penkių komponentų: centrinis nutukimas, sutrikusi gliukozės reguliacija (plazmos gliukozės koncentracija nevalgius >6,1 mmol/l), padidėjusi trigliceridų koncentracija (>1,7 mmol/l), maža didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracija (<1,04 mmol/l vyrams, <1,3 mmol/l moterims), padidėjęs arterinis kraujospūdis (>130/85 mmHg) (59). Metabolinis sindromas apie du kartus padidina ŠKL ir apie 4 kartus II tipo CD riziką (162). JAV metabolinio sindromo paplitimas yra apie 20 proc. (188). Tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų metabolinis sindromas nustatytas 19,4 proc. vyrų ir 26,3 proc. moterų (32).
Padidėjęs kūno svoris susijęs su subjektyviu sveikatos vertinimu. Tyrimų duomenimis blogesnis subjektyvios sveikatos vertinimas yra susijęs su padidėjusius kūno svoriu (157, 183).
Nemažai suaugusiųjų netiksliai vertina savo kūno svorį. Moterys dažniau negu vyrai mano esančios nutukusios, o vyrai dažniau nepakankamai įvertina savo kūno svorį. Savo svorio vertinimas tarp vyrų susijęs su išsimokslinimu. Aukštesnio išsimokslinimo vyrai vertina savo svorį adekvačiau, nei žemesnio (227).
Asmenų su padidėjusiu kūno svoriu paplitimas didėja visame pasaulyje ir išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse (249, 252). Nutukimo paplitimas įvairiose šalyse labai skiriasi. 2002 m. duomenimis Anglijoje 23 proc. vyrų ir 25 proc. moterų buvo nutukę (220), JAV – 27,6 proc. vyrų ir 33,2 proc. moterų (9), Danijoje 2001 m. buvo nutukę 11,8 proc. vyrų ir 12,5 proc. moterų, antsvorį turėjo 40 proc. vyrų ir 27 proc. moterų (11).
Tarp Lietuvos gyventojų antsvoris ir nutukimas labai paplitę. Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos 2004 metų tyrimo duomenimis tarp 20-64 metų gyventojų buvo nutukę 14,2 proc. vyrų ir
16,9 proc. moterų, antsvoris nustatytas 38,3 proc. vyrų ir 29,3 proc. moterų (69). Padidėjęs kūno svoris buvo daugiau paplitęs tarp vyrų negu tarp moterų (atitinkamai 52,5 proc. ir 46,2 proc.). Nuo 1994 iki 2002 metų, nutukimo ir antsvorio paplitimas tarp vyrų padidėjo, o antsvorio paplitimas tarp moterų sumažėjo (70). Kito tyrimo duomenimis, tarp vidutinio amžiaus Kauno gyventojų 1983-2002 metais antsvorio paplitimas sumažėjo tarp vyrų, o nutukimo – tarp moterų. Sumažėjo moterų kūno masės indeksas. Centrinio nutukimo paplitimas tarp vyrų padidėjo 9,3 proc., tarp moterų – nekito (44). Su amžiumi asmenų, turinčių antsvorį ir nutukimą didėja (41, 70, 248). Epidemiologinių studijų duomenimis nutukimas daugiau paplitęs tarp žemesnio išsimokslinimo žmonių (220). Lietuvoje išsimokslinimo ryšys su nutukimo ir antsvorio paplitimu skiriasi priklausomai nuo lyties. Didėjant vyrų išsimokslinimui, didėja antsvorio paplitimas. Tarp moterų mažiausiai nutukusių ir turinčių antsvorį buvo tarp turinčių aukštąjį išsimokslinimą (70, 125).
Pagrindinė antsvorio ir nutukimo priežastys – disbalansas tarp gautos su maistu ir išeikvotos energijos bei fizinio aktyvumo trūkumas (240). Fiziškai aktyvių žmonių svoris yra mažesnis (65). Polinkis nutukti gali būti paveldimas. Susidarius palankioms aplinkybėms, genetinį polinkį nutukti turinčių žmonių kūno svoris sparčiai auga. Tik nedidelei daliai nutukusiųjų svoris padidėja dėl antrinių nutukimo priežasčių: skydliaukės, lytinių liaukų veiklos nepakankamumo, Kušingo ligos, gliukokortikoidų vartojimo.
Nustatyta, kad svorį reguliuoja dvi pagrindinės priemonės: hipokalorinė dieta ir didesnis fizinis aktyvumas. Siekiant efektyviai sumažinti padidėjusį kūno svorį reikia sumažinti su maistu suvartojamos energijos kiekį bei padidinti fizinį aktyvumą (8).
Mokslinių studijų duomenimis, palyginus įvairias dietas, didesnį efektą galima pasiekti laikantis mažai riebalų turinčios dietos (8). Sumažinus svorį, pagerėja žmogaus savijauta, sumažėja sistolinis ir diastolinis AKS, pagerėja dislipideminė būklė, sergantiems AH reikia mažesnių AKS mažinančių vaistų dozių, sergantiems CD, lengviau kontroliuoti gliukozės koncentraciją, reikia mažesnių hipoglikeminių vaistų, insulino dozių, sumažėja ŠKL ir CD rizika (8, 201).
Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, 2004 metais tik 2,7 proc. vyrų ir 9,6 proc. moterų atsakė, kad per paskutinius 12 mėnesių laikėsi svorį mažinančios dietos (69).
Sveikatos mokymas vien tik individualiame lygyje, siekiant sumažinti kūno svorį, yra mažai efektyvus. Pirminės profilaktikos programos visuomenėje būtų efektyvesnės stabdant padidėjusio kūno svorio epidemiją visuomenėje, negu svorio mažinimo programos (263). Reikalinga svorio mažinimo valstybinė programa, skatinanti gyventojų fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą, paremta populiacinio ir individualaus poveikio strategija (249).
2.2.3. Rūkymas
Rūkymas – vienas labiausiai paplitusių sveikatą žalojančių gyvensenos veiksnių. Rūkymas didina tikimybę sirgti plaučių, viršutinių kvėpavimo takų ir virškinimo sistemos organų vėžiu, lėtine obstrukcine plaučių liga, kitomis kvėpavimo sistemos ligomis, ŠKL ir daugelio kitų lokalizacijų vėžiu (110, 114, 155, 234, 246, 252), osteoporoze (49), blogina plaučių funkciją (154). Tabako rūkymas nulemia 25 proc. ŠKL, 30 proc. vėžio, 75 proc. kvėpavimo sistemos ligų ir yra laikomas svarbiausiu pašalinamu šių ligų RV (146). ŠKL rizika rūkantiems asmenims priklauso nuo surūkytų cigarečių skaičiaus, kaip giliai rūkantysis įtraukia dūmus ir yra didesnė jaunesniems asmenims bei moterims (49, 176). IŠL rizika ypač didelė asmenims, pradėjusiems rūkyti iki 15 m. Rūkymas susijęs su didesne mirtingumo rizika (149, 242, 247). Nuo rūkymo sukeltų ligų Lietuvoje kasmet prieš laiką miršta daugiau kaip 7000 gyventojų, kas sudaro 20 proc. bendrojo mirtingumo (146). Kartu su rūkymu esantys kiti LNL RV (AH, padidėjęs cholesterolio kiekis, nepakankamas fizinis aktyvumas) labai padidina ŠKL riziką (38).
Pasyvus rūkymas taip pat yra reikšmingas sveikatą žalojantis veiksnys (226). Pasyvus rūkymas padidina ūminių ir lėtinių kvėpavimo takų, bronchinės astmos, ŠKL ir plaučių vėžio riziką suaugusiems, vidurinės ausies uždegimo riziką vaikams (38, 39, 86, 252). Lietuvoje pasyvus rūkymas daugiau paplitęs tarp jaunų, žemesnio išsimokslinimo moterų (89).
Rūkantys asmenys dažniau savo sveikatą vertino blogiau (157, 163). Lietuvoje rūkymas tarp vyrų buvo susijęs su vidutiniu savo sveikatos vertinimu (118).
Metus rūkyti žymiai pagerėja sveikatos būklė, sumažėja rizika susirgti MI, kitomis rūkymo sukeltomis ligomis, tarp jų ir plaučių vėžiu (49). Su rūkymu susijusi mirtingumo rizika pradeda mažėti metus rūkyti ir palaipsniui mažėja 10-15 metų (49). Mesti rūkyti verta net ir sulaukus vyresnio amžiaus, net ir ilgai rūkiusiems. Tabake esantis nikotinas yra medžiaga, sukelianti fizinę priklausomybę, dėl ko yra sunku mesti rūkyti.
PSO duomenimis, rūkymas pasaulyje įgavo epideminį pobūdį ir yra viena rimčiausių šiuolaikinių sveikatos apsaugos problemų (252). Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, rūkymo paplitimas tarp Lietuvos 20-64 metų moterų 1994-2004 m. reikšmingai didėjo. Per dešimt metų kasdien rūkančių moterų padaugėjo nuo 6,3 proc. iki 14,2 proc. (69), todėl artimiausiais dešimtmečiais reikia tikėtis tolimesnio sergamumo rūkymo sukeltomis ligomis ir mirtingumo nuo jų didėjimo (146). Rūkymo paplitimas tarp 20-64 metų vyrų didėjo iki 2000 m., vėliau ėmė mažėti. 2004 m. rūkė 39,4 proc. vyrų (69). Įvairių tyrimų duomenimis, rūkymo įpročiai priklauso nuo išsimokslinimo. Aukštojo išsimokslinimo vyrai rūko rečiau negu žemesnio (125, 193). Duomenys apie moterų rūkymo ir išsimokslinimo ryšį prieštaringi: vienų tyrimų duomenimis aukštojo išsimokslinimo moterys rūkė rečiau negu žemesnio išsimokslinimo (69), kitų studijų duomenimis rūkymo paplitimas tarp moterų nuo išsimokslinimo nepriklausė (125, 193).
PSO su nerimu skelbia, kad vis daugiau jaunų žmonių rūko (252). Literatūroje daugelyje šaltinių nurodoma, jog paauglystė – lemiamas amžiaus tarpsnis rūkymo įpročio susiformavimui (31), todėl ypač svarbu mokyklų sveikatos stiprinimo programose didžiausią dėmesį skirti rūkymo prevencijai. Spartus rūkymo ir alkoholinių gėrimų vartojimo plitimas tarp paauglių ir jaunimo nustatytas ir Lietuvoje. Ypač dažnai pradėjo rūkyti jauno amžiaus (20-24 metų) moterys: 1994 m. rūkė tik 4,3 proc. šio amžiaus moterų, o 2002 m. – tris kartus daugiau (14,3 proc.) (72).
Rūkymo prevencijai būtina valstybinė tabako kontrolės programa kartu su efektyvia pagalba metantiems rūkyti asmenims (252). LR Vyriausybė įgyvendina valstybinę Tabako kontrolės programą. Rūkymo profilaktikos ir nutraukimo programas ruošia ir vykdo sveikatos priežiūros sektorius, tačiau bendras tabako vartojimo ir jo pasekmių mažinimo efektyvumas priklauso nuo viso komplekso valstybės mastu vykdomų teisinių, ekonominių, medicininių ir mokymo priemonių bendradarbiaujant valstybiniam, privačiam ir visuomeniniam sektoriams (146). Lietuvoje vykdoma bendruomenės programa „Mesk ir laimėsi” – efektyvi priemonė, paskatinanti ir padedanti norintiems mesti rūkyti (156). Yra vieninga nuomonė, jog rūkymo problemą reikia spręsti pasitelkus įvairiapusį švietimą, informaciją. Labai svarbu rūkančiuosius paskatinti mesti rūkyti. Paprasta intervencija – trumpas gydytojo patarimas mesti rūkyti gali sąlygoti iki 6 proc. rūkymo metimo atvejų (231, 252). Mokslinių tyrimų duomenimis, daugelis pagalbos metantiems rūkyti formų yra efektyvios: gydytojo ir slaugytojų konsultavimas, nikotino pakaitinė terapija, individualus gyvensenos keitimo konsultavimas, grupiniai užsiėmimai, medikamentinis gydymas (bupropionu), tačiau jų efektyvumas skiriasi (134).

2.2.4. Nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas
Saikingas alkoholinių gėrimų (AG) vartojimas nėra kenksmingas. Sveikatos, psichologiniai, psichikos sutrikimai bei socialinė žala priklauso nuo vartojamo AG kiekio ir vartojimo dažnio. Vienkartinis didelio AG kiekio suvartojimas kelia apsinuodijimo, nelaimingų atsitikimų (autoįvykiai, nuskendimas) bei smurto grėsmę, o kasdienis net ir nedidelių dozių vartojimas pavojingas dėl galimos priklausomybės (252). Jei AG vartojami ilgai ir gausiai, tai pavojinga sveikatai, didėja lėtinių ligų (kepenų cirozės, epilepsijos ir kitų) rizika. Dažnas AG vartojimas yra burnos ertmės, stemplės, kepenų, storųjų žarnų bei kitų lokalizacijų vėžio RV (189, 280). Didėjant suvartojamų AG kiekiui didėja AKS ir hemoraginių GSI rizika. Gausus AG vartojimas laikomas ir ŠKL RV (27). Dideli AG kiekiai padidina staigios mirties riziką, ypač asmenims su širdies ritmo sutrikimais. AG vartojimas yra statistiškai susijęs su bendru mirtingumu „J” formos kreive (242, 255). Gausus AG vartojimas susijęs su mirtingumu (234). AG vartojimas pasaulyje sąlygoja 3,2 proc. mirčių ir 4 proc. prarastų sveiko gyvenimo metų (252). AG vartojimas ir ūmi intoksikacija AG yra viena iš jaunų vyrų mirtingumo skirtumo Rytų ir Vakarų Europos šalyse priežasčių (249). Vidutinis AG suvartojimas per metus vienam asmeniui – svarbus neigiamų pasekmių rodiklis. Yra paskaičiuota (PSO Europos regioninis komitetas), jei vidutinis alkoholio suvartojimas vienam gyventojui pasiekia 8 litrus gryno etilo alkoholio, tai valstybė praranda 5 – 6 proc. bendro nacionalinio produkto (146).
Nesaikintas AG vartojimas lemia aukštesnį AKS, skrandžio veiklos sutrikimus, pagirias, galvos skausmus, dirglumą, nerimą, depresiją, miego sutrikimus, nesugebėjimą susikaupti, dirbti (3).
AG vartojimas yra žalingas, jei kenkia psichologinei, socialinei arba fizinei asmens gerovei (38). Dėl AG vartojimo patiriama psichologinė ir socialinė žala. Šeimų iširimas, smurtas, problemos darbe, nelaimingi atsitikimai, savižudybės (apie 70 proc. savižudybių siejamos su AG vartojimu), išžaginimai ir kiti sunkūs nusikaltimai susiję su išgerto AG kiekiu, jo vartojimo dažnumu. Akivaizdi sąsaja tarp AG vartojimo ir eismo nelaimių. Lietuvoje mirtys susijusios su AG vartojimu vidutiniškai sudaro 10,4 proc. (146).
Kai kurių autorių duomenimis, subjektyvus sveikatos vertinimas susijęs su vartojamų AG rūšimi. Studijos duomenimis vidutinio kiekio vyno vartojimas turėjo teigiamą efektą subjektyviam sveikatos vertinimui, galimai dėl gyvensenos ypatumų (253).
AG vartojimas susijęs su daugeliu socialinių, demografinių, ekonominių ir kultūrinių veiksnių. Epidemiologinių studijų duomenimis, vyrų AG vartojimo įpročiai buvo susiję su išsimokslinimu: dažniau AG vartoja pradinio ir nebaigto vidurinio išsimokslinimo vyrai (244). Duomenys apie AG vartojimo ir išsimokslinimo ryšį tarp moterų prieštaringi: vienų tyrimų duomenimis, jie nebuvo susiję su išsimokslinimu (193), kitų tyrimų duomenimis, aukštojo ir vidurinio išsimokslinimo moterys rečiau vartojo AG negu žemesnio (191) arba aukštesnio išsimokslinimo moterys AG vartojo dažniau, negu žemesnio (217).
Visame pasaulyje daugėja žmonių vartojančių AG (252). Lietuvoje stiprių AG vartojimo dažnis tarp vyrų nepakito. 1994 m. bent kartą per savaitę juos gėrė 31,2 proc. vyrų, 2004 metais – 28,2 proc. Moterys stiprius alkoholinius gėrimus pradėjo vartoti dažniau. 1994 m. bent kartą per savaitę juos gėrė 5,5 proc. moterų, paskutinio tyrimo duomenimis, – 10,3 proc. AG vartoja daugiau vyrų negu moterų. Lietuvoje daugėja alų vartojančių žmonių ir alaus vartojimo dažnis. Vyrų, bent kartą per savaitę geriančių alų, dalis padidėjo nuo 43,5 proc. 1994 m. iki 52 proc. 2004 m., moterų atitinkamai nuo 7,1 proc. iki 16,4 proc. Moterys dažniau negu vyrai gėrė vyną (69). Lietuvoje beveik 60 000 asmenų priklausomi nuo alkoholio (146). Lietuvoje nuolat didėja alkoholinių psichozių skaičius, rodantis didėjantį šalies gyventojų girtavimo mastą, nes tai yra tiesiogiai proporcingi socialiniai procesai (175). Apsinuodijimai alkoholiu viena iš pagrindinių priežasčių mirusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų. Jų dauguma – darbingo amžiaus vyrai (175).
Su AG susijusios problemos šalyje turi būti sprendžiamos kompleksiškai: vykdant nacionalinę alkoholio politiką valstybės lygiu, didinant visuomenės informuotumą AG vartojimo sąlygojamų problemų klausimais bei mokant medicinos personalą atpažinti pavojingą ir žalingą AG vartojimą ir suteikti profesionalią pagalbą (38, 249).
Labai svarbu atpažinti pavojingo sveikatai AG vartojimą. Medicinos personalas turi klausti pacientų apie jų AG vartojimo įpročius, įprastinį AG vartojimo dažnumą ir per vieną kartą išgeriamų AG kiekį. Turėtų būti reguliariai įvertinamas pacientų AG vartojimas, vartojantiems AG asmenims paaiškinama AG vartojimo pavojus, nurodomos dėl to kylančios problemos prieš atsirandant stipriam priklausomumui (3). Tyrimais įrodyta, kad net ir trumpa šeimos gydytojo konsultacija gali paskatinti pacientą apsispręsti riboti suvartojamų AG kiekį (3).

2.2.5. Nepakankamas fizinis aktyvumas
Nepakankamas fizinis aktyvumas susijęs su GSI, IŠL, CD, krūties, storosios žarnos vėžio rizika (246) ir sąlygoja apie 10-16 proc. krūties vėžio, storosios ir tiesiosios žarnos bei CD atvejų, ir apie 22 proc. IŠL (252). Nepakankamas fizinis aktyvumas susijęs su bendru mirtingumu (119, 234, 242) ir mirtingumu nuo IŠL tarp vidutinio amžiaus vyrų (247).
Fizinis aktyvumas pagerina gliukozės metabolizmą, sumažina AKS, kūno riebalų kiekį. Reguliarus fizinis aktyvumas pagerina savijautą, sustiprina funkcinę būklę, padeda sumažinti IŠL, GSI, nuo insulino nepriklausomo CD riziką (79), lūžių dėl osteoporozės riziką (64), padidintą kūno svorį. Eliminavus nepakankamą fizinį aktyvumą būtų galima pasiekti 15-39 proc. mažiau IŠL, 33 proc. – GSI, 12 proc. – AH, 12-35 proc. – CD, 22-33 proc. – storosios žarnos vėžio, 5-12 proc. – krūties vėžio atvejų ir 18 proc. mažiau lūžių dėl osteoporozės (249). Fizinis aktyvumas susijęs su mažesniu bendru mirtingumu, mirtingumu nuo IŠL, storųjų žarnų ir krūties vėžio (78, 225, 264).
Kokio intensyvumo fizinis aktyvumas susijęs su mažesne mirtingumo rizika – tyrimų duomenys prieštaringi. Kai kurių studijų duomenimis tik intensyvus fizinis aktyvumas laisvalaikiu buvos susijęs su mažesniu mirtingumu nuo ŠKL (106, 141). Ankstesnėse fizinio aktyvumo rekomendacijose buvo akcentuojami didelio intensyvumo nepertraukiami aerobiniai pratimai, nauji moksliniai tyrimai parodė, kad ir vidutinio intensyvumo kasdieninė pertraukiama fizinė veikla duoda naudą sveikata ir yra susijusi su mažesniu mirtingumu dėl IŠL (144). Nustatyta atvirkštinė tiesinė priklausomybė tarp fizinio aktyvumo apimties ir bendro mirtingumo (142). Akcentuojamas fizinis aktyvumas kasdieninėje veikloje (darbas, namų ruoša, važiavimas dviračiu, ėjimas, laisvalaikis) (252). Fizinio aktyvumo padidinimas turi būti nesunkiai įgyvendinamas kasdieninėje veikloje ir turi teikti malonumą. Vaikščiojimas yra viena iš fizinio aktyvumo formų, atitinkančių šiuos kriterijus (94). Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, vyrams sveikatai palankiausias didelis fizinis aktyvumas laisvalaikiu, bei darbe sėdima daugiau nei 3 val. (234), labiausiai sveikatai nepalankus itin aktyvus fizinis darbas arba visiškai pasyvus laisvalaikio leidimo būdas (282).
Tyrimų duomenimis, mažas fizinis aktyvumas susijęs su vidutiniu ir blogu subjektyviu sveikatos vertinimu (157).
Nėra vieningo tarptautinio fizinio aktyvumo vertinimo (252). Nepakankamo fizinio aktyvumo paplitimas įvairiose šalyse svyruoja nuo 31 proc. iki 51 proc., nepakankamai fiziškai aktyviais laikant asmenis, kurie fiziškai aktyvūs <2,5 val. per savaitę (252).
Tarp 25-64 m. Kauno gyventojų fiziškai neaktyvūs ir darbe ir laisvalaikiu buvo 10,0 proc. vyrų ir 12,6 proc. moterų, vertinant fizinį aktyvumą darbe ir laisvalaikiu per savaitę (248). Penkių Lietuvos rajonų 25-64 metų gyventojų tyrimo duomenimis nepakankamai fiziškai aktyvūs darbe ir laisvalaikio metu buvo 13,2 proc. vyrų ir 11,7 proc. moterų (193). Lietuvos suaugusių žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį suaugusiųjų besimankštinančių laisvalaikiu dalis padidėjo. 2004 m. 30,3 proc. vyrų ir 26,7 proc. moterų atsakė, kad jie mankštinasi bent 4 kartus per savaitę 30 min. ir ilgiau, kad pagreitėtų kvėpavimas ir padidėtų širdies susitraukimų dažnis. 1994 m. taip mankštinosi 15,9 proc. vyrų ir 13,5 proc. moterų. Pėsčiomis vykstančių į darbą žmonių dalis nuolat mažėja. 1994 m. ėjo į darbą bent 30 min. 28,6 proc. vyrų ir 26,4 proc. moterų, 2004 m. atitinkamai 17,6 proc. vyrų ir 23,1 proc. moterų (69). Tyrimų duomenimis, nepakankamas fizinis aktyvumas susijęs su išsimokslinimu: daugiau nepakankamai fiziškai aktyvių nustatoma tarp aukštojo išsimokslinimo vyrų, negu tarp pradinio ir nebaigto vidurinio, bei tarp vidurinio ir spec. vidurinio išsimokslinimo moterų, negu tarp pradinio ir nebaigto vidurinio (193).
Intervencijos PSP lygyje, siekiant padidinti fizinį aktyvumą, duoda efektą. Net ir trumpa gydytojo rekomendacija padidinti fizinį aktyvumą gali būti efektyvi, ypač jei pacientas gauna tolimesnes konsultacijas iš PSP medicinos personalo (slaugytojų ir kt.) (46).

2.2.6. Mitybos įpročiai
Mityba yra vienas iš svarbiausių gyvensenos veiksnių, turinčių įtakos sveikatai. Mitybos įpročiai susiję su sergamumu lėtinėmis ligomis (222). Dėl nesveikos mitybos atsiranda IŠL, AH, piktybiniai navikai, nuo insulino nepriklausomas CD, nutukimas, osteoporozė, anemija, jodo trūkumo sukelti sutrikimai (37, 109). Didesnė lėtinių ligų išsivystymo rizika susijusi su per dideliu riebalų kiekiu maiste bei per dideliu su maistu gaunamos energijos kiekiu, gausiu valgomosios druskos vartojimu. Daržovių ir vaisių, augalinių aliejų, žuvies vartojimas šių ligų riziką mažina.
PSO rekomenduoja vartoti mažiau riebių pieno ir mėsos produktų, nes juose yra daug sočiųjų riebalų rūgščių, didinančių cholesterolio koncentraciją kraujyje (38). Didelis sočiųjų riebiųjų rūgščių, cholesterolio kiekis maiste skatina aterosklerozinių pokyčių kraujagyslėse vystymąsi (91). Maiste didėjant riebalų kiekiui, didėja rizika susirgti storųjų žarnų, krūties bei prostatos vėžiu (13, 111, 236). Riebus maistas labai kaloringas. Kai gautos energijos kiekis viršija išeikvotos energijos kiekį, vystosi nutukimas.
Žuvį rekomenduojama valgyti bent 1 kartą per savaitę. Žuvies riebalų teigiama įtaka mažinant mirtingumą nuo IŠL labiau išryškėja asmenims su aukšta IŠL rizika, palyginti su mažos IŠL rizikos asmenimis (158).
Labai svarbus sveikos mitybos komponentas – vaisiai ir daržovės. Epidemiologinių studijų duomenimis nepakankamas daržovių ir vaisių vartojimas susijęs su padidinta GSI, IŠL, storosios ir tiesiosios žarnos, skrandžio, stemplės, plaučių vėžio rizika (177, 278). Mažas daržovių ir vaisių vartojimas pasaulyje nulemia 19 proc. virškinimo trakto vėžio, 31 proc. IŠL ir 11 proc. GSI (252). Pakankamas daržovių, vaisių ir maistinių skaidulų turinčių produktų vartojimas sumažina ŠKL ir piktybinių navikų riziką (41). PSO rekomenduoja per dieną suvartoti bent 400 g daržovių ir vaisių, turinčių daug antioksidantų, vitaminų, skaidulų, mineralinių ir kitų sveikatai naudingų medžiagų. PSO rekomenduoja dažniau vartoti rupaus malimo grūdinių produktų (juodos duonos, kruopų košių).
Tyrimų duomenimis mitybos įpročiai susiję su subjektyviu sveikatos vertinimu (150). Mažas daržovių vartojimas susijęs su blogesniu subjektyvios sveikatos vertinimu (157).
Lietuvos gyventojų mityboje per paskutiniuosius 60 metų vyko pokyčiai, neabejotinai turintys įtakos kai kurios lėtinės neinfekcinės patologijos gausėjimui. Maisto racione smarkiai padidėjo riebalų kiekis. Jei 1933 – 1939 metais riebalai teikdavo tik 30 proc. visų maisto kalorijų, tai 1980 -1995 metais riebalų energinė dalis padidėjo iki 42 – 49 procentų (146). Vertinant pastarojo dešimtmečio Lietuvos gyventojų mitybos įpročių pokyčius, nustatyta, kad jie tampa sveikesni, labiau atitinka PSO rekomendacijas. Maistui gaminti daug dažniau pradėtas vartoti aliejus. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, vyrų, vartojančių aliejų, dalis padidėjo nuo 31,1 proc. 1994 m. iki
82.6 proc. 2004 m., moterų – atitinkamai nuo 47,7 proc. iki 89,4 proc. (69). Paskutinio tyrimo metu taukus maistui gaminti vartojo 8,5 proc. vyrų ir 5,6 proc. moterų. 1994 m. 71,2 proc. vyrų ir 66,3 proc. moterų atsakė, kad dažniausiai duoną tepa sviestu. 2000 m. sviestą vartojančių žmonių dalis sumažėjo beveik dvigubai, nes gyventojai pradėjo tepti duoną margarinu. Padidėjus tepių riebalų mišinių, kurių pagrindą sudaro pieno riebalai, pasiūlai, sviesto vartojimas vėl ėmė didėti. 2004 m. sviestą ir kitus gyvulinius riebalus tepė 52 proc. vyrų ir 53,8 proc. moterų. Tiriamuoju laikotarpiu kaimiško ir parduotuvėje pirkto natūralaus pieno vartojimas beveik nepakito. 2004 m. jį gėrė 50,8 proc. vyrų ir
48.6 proc. moterų. Lietuvos gyventojai dažniau pradėjo valgyti šviežias daržoves. 1996 m. bent 3 dienas per savaitę šviežių daržovių valgė 18,1 proc. vyrų ir 24,8 proc. moterų, o 2004 metais – 39,9 proc. vyrų ir 49,9 proc. moterų. Kasdien šviežių daržovių valgė 14,9 proc. vyrų ir 18,7 proc. moterų (1996 m. atitinkamai 3,5 proc. ir 5,4 proc.).
Lietuvos gyventojai nepakankamai vartoja košių ir dribsnių, žuvies. Tyrimų duomenimis kas antras vyras ir kas trečia moteris kruopų košių nevalgo arba valgo retai (192). Bent 1 kartą per savaitę žuvies valgė tik 12,3 proc. vyrų ir 9,4 proc. moterų (69).
Vyrų ir moterų mitybos įpročiai skiriasi. Lietuvoje atliktų tyrimų duomenimis, moterys dažniau valgė šviežias daržoves ir vaisius, košes, maisto gaminimui dažniau vartojo aliejų, rečiau valgė mėsą ir kiaušinius, gėrė natūralų kaimišką pieną, negu vyrai (192). Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai buvo susiję su išsimokslinimu. Aukštesnio išsimokslinimo žmonių mityba labiau atitiko PSO rekomendacijas palyginti su žemesnio išsimokslinimo (71).
Nors Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai tampa sveikesni, dar daugelis žmonių turėtų keisti mitybos įpročius. Būtina skatinti daržovių ir vaisių, kruopų košių, žuvies vartojimą, mažinti riebalų, ypač sočiųjų riebalų rūgščių suvartojimą su maistu, išlaikyti pusiausvyrą tarp gaunamos su maistu ir išeikvojamos fizinei veiklai energijos (192).
2004 m. tyrimo duomenimis, tik 14,9 proc. vyrų ir 14,5 proc. moterų gydytojas per praėjusius 12 mėn. patarė keisti mitybą dėl sveikatos (69). 20,0 proc. vyrų ir 29,4 proc. moterų per praėjusius 12 mėn. sumažino riebalų vartojimą, 4,2 proc. vyrų ir 4,4 proc. moterų pakeitė vartojamų riebalų rūšį, 17,7 proc. vyrų ir 30,1 proc. moterų padidino daržovių vartojimą, 11,9 proc. vyrų ir 16,0 proc. moterų sumažino cukraus vartojimą, 11,2 proc. vyrų ir 11,6 proc. moterų sumažino druskos vartojimą (69).
Sveikatos priežiūros specialistai turėtų aktyviau dalyvauti ugdant visuomenės sveikos mitybos įpročius. Mitybos įpročiai susiformuoja ankstyvame amžiuje, didžiausią įtaką tam turi šeima ir jos mitybos tradicijos. Pirminės sveikatos priežiūros medicinos personalas turi teirautis pacientų apie jų mitybos įpročius, pasinaudoti galimybe aptarti ir padiskutuoti apie su mityba susijusia riziką sveikatai bei sveikos mitybos reikšmę. Reikšmingą informaciją apie mitybos įpročius rekomenduojama atžymėti ambulatorinėje kortelėje. Labai svarbu skirti pakankamai dėmesio jaunų žmonių sveikos mitybos įgūdžių formavimui ir palaikymui. Šeimos konsultavimas, įtraukiant visus šeimos narius, suteikia galimybes apsvarstyti mitybos tradicijas ir padėti pakeisti nesveikos mitybos įpročius bei ugdyti teigiamą požiūrį į sveiką mitybą (38).

2.3. Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių kontrolės galimybės ir profilaktinės priežiūros įdiegimo praktikoje tyrimų apžvalga
LNL RV kontrolės galimybės buvo nagrinėtos daugelyje tyrimų užsienyje ir Lietuvoje. Dalis tyrimų buvo vykdomi PSP centruose, specialiai perengus PSP personalą, kituose tyrimuose intervencija buvo vykdoma pačių tyrėjų.

2.3.1. Eksperimentinės studijos
Lietuvoje buvo atlikta nemažai didelių studijų, kuriose intervencijas vykdė tyrėjų grupės. Jau trys dešimtmečiai Kauno medicinos universiteto mokslininkai vykdo ŠKL epidemiologinius tyrimus. Vykdant Tarptautinę Kauno – Roterdamo studiją (kodinis pavadinimas KRIS) buvo gauti duomenys apie svarbiausių IŠL RV paplitimą tarp vidutinio amžiaus vyrų ir jų ryšį su IŠL. 1976 m. pradėta „Daugiafaktorinės IŠL profilaktikos” studija, kuri padėjo įvertinti IŠL RV korekcijos galimybes ir jos veiksmingumą tarp vidutinio amžiaus vyrų. Nuo 1983 m. Kaune pradėta vykdyti tarptautinė ŠKL bei jų RV ilgalaikio (10 metų) tyrimo programa „MONICA”. Tai pirmoji studija, kai buvo tiriamos ir moterys. Remiantis studijos duomenimis, įvertinti 35-64 m. Kauno gyventojų svarbiausių ŠKL – IŠL, GSI, sergamumo ir mirtingumo rodikliai, šių ligų RV paplitimas ir pokyčiai per 10 metų ir jų abipusis ryšys (41). Remiantis MONICA programos tyrimo duomenimis, per 1983-1993 metus tarp 35-64 metų Kauno gyventojų AH, rūkymo ir hipercholesterolemijos paplitimas nepakito. Viršsvorio paplitimas sumažėjo tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų (41). Remiantis KRIS studijos, IŠL daugiafaktorinės profilaktikos programos ir MONICA studijos duomenimis, per 1972-1996 metus tarp 45-59 metų Kauno vyrų populiacijos mažėjo AH ir rūkymo paplitimas, hipercholesterolemijos paplitimas didėjo. Antsvorio paplitimo sumažėjimas tiek tarp vyrų, tiek tarp moterų buvo nustatytas paskutinės gyventojų atrankos tyrimo duomenimis (42). KRIS programos dalyvių ilgalaikio stebėjimo duomenimis buvo nustatyta, kad pagrindiniai ŠKL RV skatina ir kitų LNL atsiradimą. RV bendrumu buvo pagrįsta integruotos LNL profilaktikos koncepcija. Ji buvo priimta PSO ir, remiantis ja, sukurta Integruotos LNL profilaktikos programa (CINDI), kurios tikslas – mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo pagrindinių LNL, kontroliuojant jų RV tarp visų gyventojų. 1983 m. Lietuva viena iš pirmųjų įsitraukė į tarptautinę CINDI programą. Nustatyta teigiamų penkių Lietuvos rajonų 25 – 64 metų gyventojų pagrindinių RV paplitimo pokyčių: per dvylika metų (1987 – 1999) sumažėjo antsvorio ir hipercholesterolemijos paplitimas tarp vyrų ir moterų bei AH paplitimas tarp moterų. Rūkymo paplitimas tarp moterų padidėjo, o tarp vyrų nepasikeitė (125).
Lietuvoje buvo atlikti keletas eksperimentinių tyrimų, kurie įvertino AH kontrolės galimybes. Labai gerus efektyvios AH kontrolės rezultatus buvo pasiekusi J. Klumbienė, tačiau aktyviai kontroliuojamus vidutinio amžiaus vyrus, sergančius AH, grąžinus apylinkių terapeutų žinion, po poros metų rezultatai grįžo į pradinį lygį (127). Panašūs dėsningumai buvo stebimi ir kito tyrimo metu. Efektyvaus AH gydymo rezultatą buvo pasiekęs ir E. Eviltis, tačiau jo stebimą kontingentą perdavus apylinkės terapeutui, gydymo efektyvumas po vienerių metų grįžo į pradinį tašką (60). Atliktos studijos rodo, jog pasibaigus tyrėjų aktyviam poveikiui ir perdavus ligonius PSP personalui, efektyvumas išaiškinant ir kontroliuojant LNL RV grįžta į pradinę padėtį (45, 60).
Nemažai studijų, kuriose intervencija buvo vykdoma tyrėjų, atlikta užsienyje.
Oslo studijoje dalyvavo 1232 sveiki 40-49 metų amžiaus vyrai, kuriems nustatyta aukšta IŠL rizika: hypercholesterolemija (7,5-9,8 mmol/l), lengva AH (sistolinis AKS (SAKS) Suomių verslininkų studija buvo vykdoma 1974-1980 metais. Buvo atrinkta 1222 40-55 metų amžiaus aukštos rizikos vyrai verslininkai be nustatytų ŠKL. 5 metus kas 4 mėnesiai poveikio grupės vyrai lankėsi pas tyrėjus, jie buvo konsultuojami sveikos mitybos, rūkymo metimo, fizinio aktyvumo klausimais, jiems buvo rekomenduojami vaistai AH gydymui ir cholesterolio kiekio mažinimui. Po 5 stebėjimo metų poveikio grupėje reikšmingai sumažėjo IŠL rizika (46 proc.): sumažėjo AKS, cholesterolio kiekis, rūkymo paplitimas, tačiau poveikio grupėje stebėjimo laikotarpiu ir 10 metų po tyrimo buvo daugiau kardiovaskulinių įvykių nei kontrolinėje grupėje. (237). Tyrėjai nustatė, kad tokie tyrimo rezultatai buvo sąlygoti didesnio gliukozės tolerancijos sutrikimo paplitimo poveikio grupėje, kuris buvo susijęs su mirtingumu, ir, galimai, dėl vaistų nepageidaujamo poveikio (238).
MRFIT tyrimas buvo vykdomas 18 JAV miestų. Tyrimo tikslas buvo nustatyti 7 metų daugiafaktorinės ŠKL RV profilaktikos programos efektyvumą sergamumui ir mirtingumui nuo IŠL bei bendram mirtingumui. Buvo atrinkta 12866 35-57 metų aukštos IŠL rizikos vyrų, be nustatytų ŠKL. Poveikio grupės vyrams vizitų metu buvo duodami mitybos patarimai, siekiant sumažinti cholesterolio kiekį, antihipertenziniai vaistai bei rūkymo metimo patarimai, rūkantieji dalyvavo 10 savaičių palaikymo grupėje, nutukusieji buvo konsultuojami dėl svorio metimo. Po 7 metų poveikio grupėje, palyginus su kontroline, buvo reikšmingai daugiau vartojančių antihipertenzinius vaistus, 0,13 mmol/l mažesnis cholesterolio kiekis, 3,1 mmHg – DAKS, mažesnis rūkymo paplitimas (atitinkamai poveikio ir kontrolinėje grupėse – 32 proc. ir 45 proc.). Po 7 metų nebuvo nustatyta reikšmingų mirtingumo pokyčių. Mokslininkai padarė išvadą, kad lauktų mirtingumo sumažėjimo rezultatų nebuvo pasiekta, nes RV pokyčiai nebuvo tokie dideli, kaip tikėtasi, galimai dėl per trumpo laikotarpio (poveikio mirtingumui inertiškumas) bei dėl AH gydymui naudotų diuretikų nepageidaujamo poveikio (171). Ilgalaikis MRFIT programos poveikis mirtingumui buvo žymiai reikšmingesnis. Po 16 metų poveikio grupėje mirtingumas nuo IŠL, visų ŠKL ir bendras mirtingumas buvo atitinkamai 11,4 proc., 7,9 proc. ir 5,7 proc. mažesni negu kontrolinėje grupėje (168). MRFIT tyrimas parodė efektyvios ŠKL RV kontrolės poveikį mirtingumo sumažėjimui.
Analizuojant profilaktinių intervencijų efektyvumo duomenis, buvo nustatytas rezultatų latencijos efektas. Intervencijų efektyvumas gali būti nedidelis poveikio pradžioje ir išryškėti tik po tam tikro laiko. MRFIT dalyvių ilgesnės trukmės tolimesnis stebėjimas parodė ryškesnius mirtingumo skirtumus tarp kontrolinės ir poveikio grupių, negu tyrimo eigoje, toks pats efektas buvo stebimas ir Tromso šeimos studijoje (48). Kito tyrimo duomenimis, RV sumažinimo nauda pacientams su angiografiškai patvirtinta IŠL neabejotinai išryškėjo tik ketvirtais intervencijos metais (83). Oslo studijoje sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL sumažėjimas buvo stebimas ir studijos pabaigoje ir tolimesnio ilgalaikio stebėjimo metu.
Daugelyje eksperimentinių studijų gauti rezultatai parodė, kad galima efektyviai sumažinti ŠKL RV ir mirtingumą, tačiau studijų tyrėjų vykdytų intervencijų apimtys žymiai viršija kasdieninės praktikos galimybes, finansinių ir žmogiškųjų resursų požiūriu.

2.3.2. Intervencijos, pagrįstos populiacine strategija
Labai svarbu sumažinti RV lygį aukštos IŠL ir GSI rizikos asmenims, tačiau tai turi ribotą efektą visos populiacijos mirtingumui. Didžioji dalis koronarinių įvykių įvyksta žmonėms su vidutine rizika ir tik nedidelė dalis asmenims su didele rizika, todėl profilaktinės programos bendruomenės lygyje yra nukreiptos į didesnę populiacijos dalį su vidutine rizika.
Šiaurės Karelijos projektas – viena iš pirmųjų populiacine strategija pagrįstų ŠKL prevencijos programų, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą ŠKL. Projektas, vykdytas nuo 1972 iki 1977 m., buvo paremtas visuomenės ir vietos lyderių parama. Bendruomenėje buvo vykdomas visapusiškas poveikis per masines informacijos priemones, darbovietes, PSP, ligonines, mokyklas ir vietos bendruomenes, įtraukiant maisto prekių parduotuves ir maisto pramonės įmones. Per 10 metų Šiaurės Karelijos populiacijos rūkymo paplitimas sumažėjo 36 proc., cholesterolio kiekis vidutiniškai – 11 proc., diastolinis AKS – 5 proc. Nuo 1972 iki 1997 cholesterolio lygis tarp vyrų ir moterų sumažėjo 18 proc., AKS tarp vyrų – 8 proc., tarp moterų – 13 proc. (261). Programos eigoje bendras mirtingumas regione sumažėjo 5 proc., o 30-64 vyrų mirtingumas nuo ŠKL – 13 proc., moterų – 31 proc. Šis eksperimentinis projektas vėliau buvo vykdomas visoje valstybėje, ko pasekoje populiacijoje žymiai pagerėjo RV kontrolė, o visoje šalyje buvo stebimi teigiami mirtingumo nuo ŠKL pokyčiai. Po 20 metų nuo projekto pradžios Šiaurės Karelijoje vyrų mirtingumas nuo IŠL sumažėjo 49 proc., o visoje Suomijoje – 44 proc. (209). Mirtingumo nuo IŠL sumažėjimas buvo sąlygotas IŠL RV (AH, padidėjusio cholesterolio kiekio, rūkymo) paplitimo sumažėjimo (262). Šiaurės Karelijos projektas -vienas iš geriausių pavyzdžių, kai vykdant gerai parengtą IŠL profilaktikos programą buvo pasiekta ženklių rezultatų.
Kalifornijoje buvo atliktas Stanfordo 5 miestų projektas, siekiant įvertinti sveikatos mokymo bendruomenės lygmenyje efektyvumą mažinant sergamumą GSI ir IŠL. Tyrime dalyvavo 2 poveikio (N=122 800) ir 3 kontroliniai miestai (N=197 500). Poveikio miestuose 6 metus buvo vykdoma nedidelio biudžeto visapusiška švietimo programa (paskaitos, darbas grupėse, televizijos ir radijo transliacijos, bukletai, kt. spausdinta informacija), kas vidutiniškai vienam asmeniui sudarė apie 26 val. įvairių formų sveikatos mokymo. Po 30 ir 64 poveikio bendruomenėse tarp 25-74 m. amžiaus asmenų reikšmingai sumažėjo cholesterolio kiekis (2 proc.), AKS (4 proc.), pulso dažnis ramybėje (3 proc.), rūkymo paplitimas (13 proc.), sudėtinis bendro mirtingumo rizikos lygmuo (15 proc.) ir IŠL rizikos lygmuo (16 proc.) (62). apskritai poveikio bendruomenėje pasiekti RV paplitimo mažėjimo pokyčiai išliko ir po 3 metų po programos pabaigos (274). Per 14 stebėjimo metų (1979-1982) ŠKL įvykių mažėjo visuose 5 miestuose po 3 proc. per metus (66). Programos poveikis buvo nevienodas skirtingų bendruomenės amžiaus, socioekonominio, kultūrinio lygių subgrupėse (273). Nedidelio biudžeto bendruomenės poveikio programos gali duoti ilgalaikį efektą mažinant RV paplitimą.
Vokietijoje atliktas tyrimas, kuriame suinteresuoti bendruomenės nariai neprofesionalai ir šeimos gydytojai bendradarbiavo kuriant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo veiklą dviejų Vokietijos miestų bendruomenėse, turinčiose 296 500 gyventojų. Po 6 metų rūkymo paplitimas sumažėjo 10 proc., padidėjusio bendro cholesterolio paplitimas – 8 proc., nepakito viršsvorio paplitimas, kai tuo tarpu kituose regionuose viršsvorio paplitimas padidėjo. Tyrimas parodė, kad prevencinės veiklos vystymas bendruomenės narių iniciatyva, vadovaujant vietos gydytojams buvo efektyvus mažinant ŠKL RV bendruomenėje. Intervencija buvo vykdoma be papildomų lėšų ir darbuotojų apmokymo(229).
Šios 3 populiacine strategija pagrįstos profilaktikos intervencijos buvo efektyvios mažinant ŠKL RV bendruomenėje, tačiau JAV atliktos studijos Minesotos širdies sveikatos programa ir Pawtucket širdies sveikatos programa buvo mažiau efektyvios.
JAV 1980-1993 m. buvo atlikta pirminės IŠL profilaktikos studija – Minesotos širdies sveikatos programa. Tyrime dalyvavo 3 poveikio ir 3 kontrolinės bendruomenės, kuriose buvo 400 000 gyventojų. Poveikio bendruomenėse, individualiame ir bendruomenės lygiuose buvo vykdoma 5-6 metų trukmės intervencija, siekiant sumažinti ŠKL riziką populiacijoje. Poveikis buvo nukreiptas į AH prevenciją ir kontrolę, mitybos mokymą, konsultavimą, tikslu sumažinti padidėjusį cholesterolio kiekį, paskatinti rūkymo metimą bei fizinio aktyvumo padidinimą. Buvo vykdomi gyventojų sveikatos patikrinimai, siekiant nustatyti RV, sveikatos mokymas per žiniasklaidos priemones, suaugusiųjų mokymo klasės, intervencijos darbo vietose, restoranų programos, mokyklinės programos, mokymo programos maisto prekių parduotuvėse. Po 7 metų poveikio bendruomenėse buvo stebimi palankūs žinių apie ŠKL, AKS, rūkymo paplitimo, cholesterolio kiekio kraujyje pokyčiai, išskyrus KMI, tačiau pokyčiai buvo statistiškai nereikšmingi (151). Po 13 metų nebuvo nustatyta reikšmingų sergamumo ir mirtingumo IŠL bei GSI pokyčių (152). Pokyčiai poveikio bendruomenėse nebuvo dideli, palyginus su kontrolinėmis, dėl nemažų RV mažėjimo pokyčių stebimų ir kontrolinėse bendruomenėse, programos trukmė poveikio bendruomenėje nebuvo pakankama.
JAV 1982-1993 m. buvo atlikta bendruomenės švietimo studija – Pawtucket širdies sveikatos programa. Poveikio ir kontrolinėje bendruomenėse buvo 140000 18-64 m. amžiaus gyventojų. 7,5 metų trukmės intervencija buvo nukreipta į pagrindinius ŠKL RV: padidėjusį cholesterolio kiekį, AKS, rūkymą, nepakankamą fizinį aktyvumą. Buvo atliekami sveikatos patikrinimai, siekiant nustatyti RV, mokymas įvairiuose bendruomenės lygiuose, konsultavimo programos. Intervencijos eigoje poveikio bendruomenėje sumažėjo bendro cholesterolio kiekio (6 proc.), SAKS vidurkiai (6 mmHg), rūkymo paplitimas (30 proc.) bei IŠL įvykių (15 proc.). Tačiau statistiškai patikimų RV pokyčių po 3 metų išlaikyti nepavyko(6). Norint išlaikyti pokyčius, bendruomenėje reikalingos ilgalaikės pastangos, sustiprintos valstybės strategija nacionaliniame ir regioniniame lygiuose (26). Minesotos ir Pawtucket širdies sveikatos programos nebuvo sėkmingos siekiant reikšmingų ŠKL RV bei ŠKL įvykių pokyčių, kuriais būtų paaiškinamas sveikatos ugdymo programų efektyvumas.
Planuojant bendruomenės poveikio programas, poveikio metodika turėtų apjungti bendras pastangas visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros lygmenyse, poveikio strategiją orientuojant į skirtingus bendruomenės amžiaus, socioekonominius ir kultūrinius pogrupius, aukštos rizikos grupes.

2.3.3. Pirminės sveikatos priežiūros personalo vykdytos intervencijos
Labai svarbus yra PSP personalo (šeimos gydytojo, bendruomenės slaugytojos ir kitų komandos narių) aktyvus dalyvavimas vykdant profilaktines intervencijas. Lietuvoje mokslo tiriamieji darbai vykdyti reformuotoje PSP – pavieniai. 1998-2000 m. buvo atliktas tyrimas, siekiant įvertinti šeimos gydytojo komandos galimybes vykdyti LNL RV profilaktiką ir sveikatos mokymą kaimo bendruomenėje. Tyrimo duomenimis, šeimos gydytojo ir bendruomenės slaugytojų komandinė veikla šviečiant kaimo bendruomenės gyventojus yra efektyvi formuojant gyventojų savimonę ir pažiūrą į savo sveikatą (17). Poveikio bendruomenėje pagerėjo AH kontrolė, pakito požiūris į žalingus įpročius, padidėjo domėjimasis sveikatos klausimais, gyventojų mityba tapo racionalesnė.
Nemažai tyrimų, kurie įvertino PSP personalo vykdytų profilaktinių intervencijų (šeimos gydytojo, slaugytojos arba šeimos gydytojo kartu su slaugytoja) efektyvumą, atlikta užsienyje.
Šeimos gydytojo vykdoma profilaktinė priežiūra.
Tromso studijoje Norvegijoje poveikio vienetu buvo pasirinkta šeima. 1979-1980 m. buvo atrinkti 1373 aukštos IŠL rizikos 30-54 m. vyrai, kuriems nebuvo nustatyta IŠL, CD, AH, ir jų žmonos (N=809). Aukštos rizikos vyrams buvo priskiriami asmenys, turintys santykinai mažą didelio tankio lipoproteinų (DTL)/bendro cholesterolio santykį (<17,6 proc.) ir/arba aukštą bendro cholesterolio kiekį kraujyje (>7,8 mmol/l). Poveikio grupės šeimos nariai po pirminio ištyrimo buvo laišku informuojami apie padidintą IŠL riziką, po 1-2 metų buvo atliekami 2 gydytojo vizitai į namus. Vizitų metu šeima buvo konsultuojama mitybos, rūkymo metimo ir fizinio aktyvumo klausimais, dietologas pateikė specifinius mitybos patarimus kiekvienai šeimai, vėliau, kas ketvirtį, buvo siunčiami informaciniai biuleteniai. Po 6 metų poveikio grupėje buvo reikšmingai mažesni ir vyrų ir žmonų bendro cholesterolio, MTL kiekiai, IŠL rizikos balas, šeimos nariai nurodė racionalesnius mitybos įpročius. Rūkymo įpročiai ir laisvalaikio fizinis aktyvumas nepakito (129). Tyrimas parodė, kad tarp aukštos IŠL rizikos vyrų jų žmonų buvo reikšmingai didesnis bendro cholesterolio kiekis, KMI, IŠL rizikos balas, rūkymo paplitimas, mažesnis DTL/bendro cholesterolio santykis. Tyrėjai priėjo išvados, kad dėl panašių gyvensenos įpročių gyvenantys kartu su aukštos rizikos asmenimis taip pat turi didesnę riziką (130). Poveikio grupėje buvo stebimas ilgalaikis ŠKL mirtingumo sumažėjimas, palyginus su kontroline (48). Studijoje taikytas poveikis nebuvo intensyvus. Kaip parodė šis tyrimas, šeima kaip poveikio vienetas yra priimtinas ir įvykdomas profilaktikos modelis PSP grandyje.
Danijoje, Ebeltofto mieste atliktas tyrimas, siekiant įvertinti šeimos gydytojų atliekamų profilaktinių patikrinimų ir nustatytų ŠKL RV kontrolės efektyvumą mažinant ŠKL riziką populiacijoje. Tyrimas pradėtas 1991 m., jame dalyvavo 4 šeimos gydytojų klinikos. Visi Ebeltofto miesto 30-50 m. amžiaus gyventojai buvo pakviesti atvykti profilaktiniam sveikatos patikrinimui, dalyvavo 1507 asmenys (75,4 proc. iš visų pakviestų). Tyrimo pradžioje poveikio grupės tiriamiesiems buvo atliktas profilaktinis sveikatos patikrinimas, po patikrinimo gyventojai iš šeimos gydytojo gavo raštišką sveikatos būklės įvertinimą, tiriamiesiems buvo pasiūlyta kas metai 45 min. trukmės šeimos gydytojo konsultacija sveikos gyvensenos klausimais. 96 proc. gyventojų pasinaudojo tokia galimybe ir 64 proc. iš jų teigė, kad po konsultacijos nusprendė keisti gyvensenos įpročius (138). Po 5 metų poveikio grupėje buvo mažesnis ŠKL rizikos rodiklis, KMI, cholesterolio kiekis kraujyje lyginat su kontroline grupe (54). Struktūrizuoti profilaktiniai sveikatos patikrinimai sumažino ŠKL rizikos rodiklį tarp vidutinio amžiaus gyventojų. Po 5 intervencijos metų asmenų su padidinta ŠKL rizika buvo per pusę mažiau nei buvo prognozuota. Gyventojai parodė didelį susidomėjimą profilaktiniais patikrinimais ir konsultacija, du iš trijų po šeimos gydytojo konsultacijos buvo linkę keisti savo gyvenseną (117). Šeimos gydytojo atliekami profilaktiniai patikrinimai ir po jų suteikta informacija apie padidėjusią IŠL riziką neturėjo neigiamo ilgalaikio psichologinio poveikio gyventojams nei po 1, nei po 5 metų (29).
Slaugytojų vykdoma profilaktinė priežiūra
Slaugytojų vaidmuo vykdant profilaktinę priežiūrą PSP įvertintas daugelyje tyrimų užsienyje.
Anglijoje atlikta Oxcheck studija įvertino slaugytojų atliekamų profilaktinių sveikatos patikrinimų PSP efektyvumą mažinant ŠKL RV. Tyrimas truko 3 metus ir buvo atliekamas 5 šeimos gydytojų klinikose. Poveikio grupę sudarė 2205 35-64 m. amžiaus vyrai ir moterys. Slaugytojos, apmokytos profilaktinių patikrinimų metodikos bei orientuoto į pacientą bendravimo įgūdžių, pagal standartinį protokolą vykdė asmenų profilaktinius patikrinimus (pirminio patikrinimo trukmė 45-60 min.). Nustačius RV, asmenims būdavo siūloma tolimesnė priežiūra pagal standartizuotą kiekvieno RV kontrolės protokolą (pakartotiniai vizitai 10-20 min.). Studijos laikotarpiu kiekvienoje iš klinikų kas savaitę buvo panaudota 50 val. slaugytojos darbo laiko. Po 3 metų poveikio grupėje buvo reikšmingai mažesni bendro cholesterolio kiekio (3,1 proc.), SAKS (1,9 proc.), diastolinio AKS (DAKS) (1,9 proc.), KMI (1,4 proc.) vidurkiai, reikšmingai pakito mitybos įpročiai – buvo mažesnis sočiųjų riebalų suvartojimas su maistu. Reikšmingų rūkymo ir kenksmingo sveikatai AG vartojimo paplitimo pokyčių nebuvo nustatyta. Profilaktiniai patikrinimai sąlygojo reikšmingą apsilankymų pas slaugytojas skaičiaus padidėjimą, priklausomai nuo ŠKL rizikos laipsnio (50).
Kita Anglijoje atlikta studija – Šeimos širdies studija – įvertino intensyvios slaugytojų atliekamų profilaktinių sveikatos patikrinimų ir gyvensenos modifikavimo šeimose programos PSP efektyvumą. Slaugytojos buvo apmokytos profilaktinių patikrinimų, RV nustatymo metodikos bei orientuoto į pacientą elgsenos modifikavimo konsultavimo įgūdžių. Poveikio vienetu, kaip ir Tromso studijoje, buvo pasirinkta šeima. Tyrime dalyvavo 26 šeimos gydytojų klinikos iš 13 miestų, 9384 tiriamieji asmenys. Pagal gyventojų sąrašus atrinkti 40-59 metų vyrai ir jų šeimos nariai buvo slaugytojų pakviesti profilaktiniam sveikatos patikrinimui, kurio trukmė 1,5 val. Pacientai buvo informuojami apie jų ŠKL riziką, palyginus su kitais tokio paties amžiaus asmenimis, sutuoktiniams buvo siūlomas gyvensenos modifikavimas ir ilgalaikis stebėjimas priklausomai nuo rizikos laipsnio. Po vienerių metų intervencijos poveikio grupėje buvo pasiektas 16 proc. koronarinės rizikos Dundee rodiklio sumažėjimas (257). Atskirų RV sumažėjimas buvo atitinkamai: SAKS – 7 proc., rūkymo – 5 proc., cholesterolio koncentracijos – 4 proc. Buvo paskaičiuota, kad PSP klinikai, kurios pacientų registre yra tūkstantis 40-59 metų vyrų, šeimų profilaktiniams patikrinimams ir intervencijos programos vykdymui 18 mėnesių laikotarpiui buvo reikalingos 4 pilnu krūviu dirbančios slaugytojos. Viena slaugytoja per vienerius metus gali atlikti profilaktinius patikrinimus, konsultavimą ir tolimesnį stebėjimą vidutiniškai 183 šeimoms (277). Tyrimas parodė, kad į gyvensenos pokyčius orientuota intervencija nukreipta į šeimą, gali sąlygoti didesnį RV sumažėjimą, negu orientuota į individus (198).
Profilaktinių patikrinimų nauda gali pasinaudoti tik atvykusieji. Iš viso profilaktiniuose patikrinimuose OXCHECK studijoje dalyvavo 2 iš 3 numatytų asmenų, Šeimos širdies studijoje – 3 iš 4. Apie pusė OXCHECK studijoje panaudoto slaugytojos darbo laiko buvo paskirta gyventojų kvietimui profilaktiniams patikrinimams, kas trečias dalyvis atvyko tik po daugiau nei vieno kvietimo, 20 proc. neatvyko net po 3 kvietimų. Tyrimai parodė, kad intervencijos vien tik PSP grandyje negali užtikrinti ŠKL riziką mažinančio poveikio visoje bendruomenėje, reikalinga ir efektyvi visuomenės sveikatos politika populiaciniame lygyje.
Ilgesnės trukmės intervencijos buvo efektyvesnės. OXCHECK ir Šeimos širdies studijos buvo efektyvios mažinant IŠL riziką, tačiau studijų ekonominis efektyvumas būtų pasiektas, jei OXCHECK studijos pasiektas efektas išliktų bent 5 metus, Šeimos širdies studijos – bent 10 metų (275).
Mineapolyje atliktas bandomasis tyrimas įvertino slaugytojų vykdomo profilaktinės priežiūros modelio efektyvumą mažinant ŠKL riziką PSP. Į tyrimą dviejų metų bėgyje buvo įtraukti 436 gydytojų nukreipti pacientai, nustačius vieną ir daugiau ŠKL rizikos veiksnį (nekontroliuota AH, padidėjęs MTL kiekis, rūkymas). Pirmojo vizito metu (trukmė 40min.) slaugytojos atliko visapusišką ŠKL RV įvertinimą, pagal nustatytus RV vykdė pacientų mokymą, konsultavo pagal individualius priežiūros planus. 286 pacientai buvo toliau stebimi pakartotinų vizitų metu (20 min.). Slaugytojos glaudžiai bendradarbiavo su gydančiais gydytojais. Reikšmingai sumažėjo SAKS (nuo 155,8 iki 143,4 mmHg), DAKS (nuo 94,4 iki 84 mmHg), MTL kiekis (nuo 4,15 iki 3,80 mmol/l) ir rūkančiųjų asmenų (30 proc. rūkančiųjų metė rūkyti). 38,6 proc. pacientų buvo pasiekta gera AH kontrolė (161). Tyrimas parodė slaugytojos vykdomo profilaktikos modelio efektyvumą, tačiau turėjo keletą trūkumų: tyrimas buvo bandomasis, nebuvo sudaryta kontrolinė grupė, dalyvavo mažai pacientų, su nustatyta IŠL.
Škotijoje atliktas tyrimas įvertino slaugytojų vykdomos antrinės profilaktikos PSP modelio efektyvumą. Tyrimas buvo vykdomas 19 šeimos gydytojų klinikų, dalyvavo 1343 jaunesni nei 80 metų amžiaus pacientai, kuriems nustatyta IŠL. Slaugytojos dalyvavo 1,5 dienos antrinės profilaktikos protokolo bei elgsenos keitimo mokymuose. Šeimos gydytojo pas slaugytoją į antrinės profilaktikos kabinetą nukreipti pacientai pirminio vizito metu (vidutiniškai 45 min.) buvo slaugytojų konsultuojami, skatinant antrinės profilaktikos medikamentinių ir gyvensenos modifikavimo priemonių laikymąsi (aspirino vartojimą, AH, dislipidemijos koregavimą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, nerūkymą) bei buvo siūlomas reguliarus stebėjimas vienerių metų bėgyje. Pakartotiniai vizitai buvo skiriami po 2-6 mėn. pagal protokolą (vidutiniškai 20 min.). Per metus 1 pacientui vidutiniškai buvo skirta 1 val. 22 min. slaugytojos darbo laiko. Poveikio grupėje po vienerių metų pagerėjo pacientų sveikatos būklė, ypač funkcinis pajėgumas, sumažėjo stacionarinio gydymo atvejų, reikšmingai pagerėjo visų antrinės profilaktikos priemonių laikymasis (aspirino naudojimas, AKS ir kraujo lipidų kontrolė, buvo palankesni mitybos įpročiai, fizinis aktyvumas), išskyrus rūkymo metimą (22). Šie teigiami pokyčiai išliko ir po 4 metų, išskyrus fizinį aktyvumą. Po 4,7 metų buvo mažesnis sukauptas mirtingumas (14,5 ir 18,9 proc., p=0,03), koronarinių įvykių skaičius (14,2 ir 18,2 proc., p=0,05) (172). Tyrimas parodė, kad šeimos gydytojų klinikose slaugytojų vykdoma antrinės profilaktikos priežiūra gali efektyviai sumažinti somatinius ir gyvensenos RV ir yra ekonomiškai
efektyvi (214).
Stanfordo atvejo kontrolės programa IŠL RV korekcijai po ūmaus MI įvertino gydytojo vadovaujamo ir slaugytojos vykdomo antrinės profilaktikos modelio efektyvumą. Tyrimas buvo atliktas San Francisko regione, 5 medicinos centruose. 585 pacientai, ne vyresni nei 70 metų, po ūmaus MI, buvo atsitiktinai suskirstyti į poveikio (N=293) ir kontrolinę (įprastinės priežiūros) grupes (N=292). 80 val. trukmės mokymo kursuose apmokytos slaugytojos, intervenciją dėl rūkymo metimo, fizinio aktyvumo padidinimo, hiperlipidemijos gydymo dieta ir medikamentais pradėdavo ligoninėje. Pacientai buvo mokomi, kaip pildyti savikontrolės dienynus. Po išrašymo iš ligoninės, intervencija toliau buvo vykdoma bendraujant su pacientais namuose telefonu ir paštu (vertinant savikontrolės dienynus), bei pacientams atvykstant konsultacijai pas slaugytoją. Įvertinus visus pacientų kontaktus su slaugytoja, per metus vidutiniškai buvo 14 slaugytojos skambučių, 8 paciento atvykimai laboratoriniams tyrimams, 4 slaugytojos konsultacijos, iš viso: 9 val. vienam pacientui. Slaugytojos buvo reguliariai konsultuojamos PSP grandies gydytojų. Po vienerių metų poveikio grupėje buvo reikšmingai mažesnis MTL kiekis negu kontrolinėje grupėje (atitinkamai 2,76 ir 3,41 mmol/l, p=0,001) ir didesnis metusių rūkyti skaičius (atitinkamai 70 ir 53 proc., p=0,03) bei didesnis funkcinis pajėgumas, įvertinant tredmilo testu (34). Tyrimas buvo nukreiptas į RV modifikavimą, o ne į mirtingumo ir pakartotino MI atvejų sumažinimą. Siekiant įvertinti sergamumo ir mirtingumo pokyčius, reikalingas ilgalaikis 5-10 metų stebėjimas po intervencijos. Studijoje nebuvo vertinama AH, kuri yra labai svarbus rizikos veiksnys po MI. Visiems pacientams buvo teikiama standartinė AH priežiūra. Slaugytojos kartu su gydytoju vykdomas modelis buvo efektyvesnis, nei vien gydytojo vykdoma intervencija. Antrinės profilaktikos intervencijos programos pacientams po MI ir nestabilios krūtinės anginos įvykių nukreiptos į vieną ar daugelį RV yra efektyvios, nes jų dalyviai yra daugiau motyvuoti keisti elgseną (48).
Buvo tirtas slaugytojų vykdomų profilaktinių programų, nukreiptų į pavienius RV, efektyvumas. JAV 2 PSP centruose atliktas 12 mėn. trukmės tyrimas įvertino slaugytojų pagalbos metantiems rūkyti poveikį. 2707 dėl įvairių priežasčių į PSP gydytojus kreipusiems rūkantiems pacientams, gydytojai atliko 30 sekundžių rūkymo metimo intervenciją ir nukreipė juos tolimesnei pagalbai pas slaugytoją, konsultuojančią dėl rūkymo metimo. Slaugytoja atsitiktiniu principu paskirstė pacientus į kontrolinę grupę, kurios asmenims buvo duotas 2 puslapių bukletas, ir poveikio grupę, kurioje buvo vykdoma aktyvi slaugytojos pagalba: spausdinta bei 10 min. trukmės vaizdo informacija, savipagalbos apmokymas, rūkymo metimo pagalba grupiniuose užsiėmimuose, telefono skambutis po intervencijos. Slaugytojų vykdomos pagalbos grupėje metusiųjų rūkyti skaičius buvo reikšmingai didesnis nei vien tik patarimo mesti rūkyti grupėje ir po 3 mėn. (atitinkamai 6,8 proc. ir 12,3 proc., p<0,001) ir po 12 mėn. (12,7 proc. ir 15,8 proc., p<0,03) (100). Slaugytojų atliekamas rūkymo metimo konsultavimas sumažino gydytojų darbo krūvį ir reikšmingai padidino metusių rūkyti skaičių, palyginus su tik gydytojo atlikta trumpa intervencija. Anglijoje atliktas tyrimas, siekiant įvertinti PSP slaugytojų vykdomo pacientų su padidinta IŠL rizika konsultavimo efektyvumą mažinant somatinius ir gyvensenos RV. Slaugytojos buvo 3 dienų kursuose apmokytos, kaip įvertinti paciento elgsenos keitimo stadiją, kokią pasirinkti poveikio taktiką priklausomai nuo stadijos. Pakartotinis 1 dienos apmokymas vyko po 6 mėn. Tyrimas vyko 20 šeimos gydytojų klinikų, dalyvavo 883 pacientai be nustatytų ŠKL, turintys vieną ir daugiau modifikuojamų RV (rūkymas, cholesterolio kiekis >6,5 mmol/l, padidintas kūno svoris (KMI 25-35), nepakankamas fizinis aktyvumas). Poveikio grupės pacientams slaugytojos taikė trumpą, į rūkymą, fizinį aktyvumą ir mitybos įpročius nukreiptą intervenciją, paremtą elgsenos keitimo stadijomis (202, 203). Jei pacientui buvo nustatyti du RV jį slaugytoja kvietė 3 papildomoms konsultacijoms (po 20 min.), jei vienas RV -2 konsultacijoms. Tarp konsultacijų slaugytojos 1-2 kartus su pacientais kontaktuodavo telefonu, kad įtvirtinti konsultacijos tęstinumą ir paskatinti elgsenos keitimą. Slaugytojos konsultavimo laikas skirtas 1 pacientui per metus buvo gana trumpas – 40-60 min., įskaitant ir RV įvertinimą. Po 4 ir 12 mėnesių poveikio grupėje palyginus su kontroline grupe, teigiamai pasikeitė mitybos įpročiai, fizinis aktyvumas, sumažėjo surūkomų cigarečių skaičius. SAKS buvo reikšmingai mažesnis po 4 mėn., bet po 12 mėn. skirtumo nebuvo. Nebuvo nustatyta reikšmingų rūkymo metimo, KMI, cholesterolio kiekio bei DAKS pokyčių. Į elgsenos keitimą orientuotas konsultavimas pagerino kai kuriuos elgsenos RV ir buvo efektyvesnis, nei tradicinis konsultavimas duodant patarimus, tačiau siekiant palaikyti teigiamus pokyčius ir pasiekti reikšmingesnių somatinių RV pokyčių, reikalingas ilgesnės trukmės ir didesnės apimties konsultavimas (235).
Švedijoje atliktas tyrimas parodė, kad nepriklausomas ir kūrybiškiau organizuotas PSP bendruomenės slaugytojos darbas, paremtas metodinėmis rekomendacijomis, sumažina apsilankymų pas gydytoją skaičių, gerina pacientų ligos savikontrolę, keičia mitybos įpročius, didina fizinį aktyvumą bei mažina kitus RV labiau, negu bendruomenės slaugytojos darbas tik kaip gydytojo „asistentės” (186).
Daugelio studijų duomenimis, profilaktinę priežiūrą PSP, nustatant ir kontroliuojant LNL RV, gali efektyviai vykdyti bendruomenės slaugytojos.
Šeimos gydytojo kartu su slaugytojomis vykdoma profilaktinė priežiūra Sollentuna mieste, Švedijoje, kuriame gyvena 51000 gyventojų, 1988 m. buvo pradėta 4 m. trukmės programa orientuota į gyvensenos pokyčius (mitybą, fizinį aktyvumą, rūkymą). Suaugusiems iki 60 m. amžiaus asmenims, kurie lankėsi PSP centruose, šeimos gydytojas arba medicinos sesuo atlikdavo sveikatos patikrinimą: išmatuodavo ūgį, svorį, AKS, nustatydavo cholesterolio ir trigliceridų kiekį kraujyje. Programoje dalyvavo 4655 asmenys (16 proc. visų šio amžiaus grupės gyventojų bendruomenėje). Asmenys, kuriems buvo nustatyti ŠKL RV, buvo konsultuojami ir gydomi individualiai, pagal algoritmus, ir dalyvavo grupiniuose rūkymo metimo, fizinio aktyvumo, maisto ruošimo, svorio reguliavimo užsiėmimuose, kas savaitę buvo organizuojamos paskaitos bendruomenei. Tolimesnis stebėjimas ir pakartotinis patikrinimas buvo rekomenduojamas individualiai, atsižvelgiant į nustatytą riziką. Pakartotinių patikrinimų metu bendras cholesterolio kiekis tarp dalyvavusių programoje vyrų sumažėjo 7 proc., tarp moterų – 10 proc., trigliceridai – atitinkamai 24 ir 42 proc. DAKS tarp vyrų sumažėjo nuo 95 iki 90 mmHg, tarp moterų – nuo 94 iki 88 mmHg. Nebuvo nustatyta kūno masės ir rūkymo pokyčių (90). Programoje dalyvavo nedidelė bendruomenės dalis, buvo dideli stebėjimo trukmės ir pakartotinio patikrinimo laiko skirtumai. Tyrimas parodė, kad įmanoma integruoti profilaktinius patikrinimus PSP sistemoje. Studijos rezultatus sumenkino dideli pokyčiai kontrolinėje grupėje.
CELL studijoje, atliktoje 32 PSP centruose Švedijoje, dalyvavo 681 30-59 metų amžiaus pacientai, kuriems nustatyta dislipidemija (cholesterolis > 6,5 mmol/l, trigliceridai <4mmol/l, aterogeniškumo koeficientas >4 ) bei kiti 2 ir daugiau ŠKL RV. Aktyvaus poveikio grupės pacientai dalyvavo 6 seminaruose (po 8 asmenis grupėje), kuriuos vedė 1 dienos kursuose apmokytos bendruomenės slaugytojos ir gydytojai iš PSP: trys 90 min. trukmės seminarai kas mėnesį, vienas -visos dienos trukmės ir du 90 min trukmės seminarai po 12 ir 15 mėn. Po 18 mėnesių buvo nustatytas nedidelis teigiamas poveikis aktyvaus konsultavimo grupėje (cholesterolio kiekis sumažėjo 1,15 mmol/l, Framingemo rizikos balas sumažėjo 0,068) (147). Tyrimas parodė, kad intensyvaus konsultavimo metodas davė tik nedidelį papildomą teigiamą efektą, palyginus su įprastine šeimos gydytojo priežiūra.
Kai kuriuose tyrimuose profilaktinės intervencijos buvo taikomos šeimos gydytojų nukreiptiems pacientams ne PSP centruose
Švedijoje atliktas tyrimas įvertino intensyvios 4 savaičių gyvensenos mokymo programos sveikatingumo centre paremtos planuoti-įgyvendinti modeliu (preceed-proceed) trumpalaikį (po 4 savaičių ir 12 mėnesių) ir ilgalaikį (po 5 metų) efektą kontroliuojant nutukimą ir kitus ŠKL RV. Programa buvo vykdoma 10 metų (1984 – 1995). Šeimos gydytojai nukreipė pacientus, kuriems buvo nustatyta 1 ir daugiau ŠKL RV ir kuriems tradicinis konsultavimas ir gydymas nebuvo efektyvūs, į pacientų mokymo centrą. Per 10 m. laikotarpį programoje dalyvavo 2500 PSP grandies pacientų. Kas mėnesį centre buvo priimama po 30 pacientų. Pacientai gyveno sveikatingumo centre 24 dienas, visą dieną dalyvaudavo paskaitose, diskusijose grupėse, praktiniuose mitybos ir fizinio aktyvumo mokymuose (7-8 žmonių grupės). Laikotarpyje, kai pacientai gyveno sveikatingumo centre, buvo stebimas labai ženklus svorio ir AKS sumažėjimas, šie pokyčiai išliko po 1 metų. Po 5 metų nutukusių pacientų kūno svorio vidurkis buvo 5 kg mažesnis, o sistolinis ir diastolinis AKS buvo 15 ir 20 mmHg mažesnis(232). Tyrimas parodė efektyvų profilaktikos modelio „planuoti-įgyvendinti” pritaikymą mažinant ŠKL RV (74). Programos įgyvendinimui buvo reikalinga daug finansinių ir žmoniškųjų resursų, taip pat pacientų laiko.
Gydomosios atsakomybės pasidalinimo su pacientais modelis. Tyrime dalyvavo 165 pacientai, sergantys II tipo CD, kuriems nustatyta AH bei padidėjęs MTL kiekis ir kuriuos šeimos gydytojai nukreipė į CD priežiūros kliniką ligos kontrolės įvertinimui. Medicininė priežiūra buvo toliau tęsiama šeimos gydytojų klinikose. Poveikio grupėje pacientams buvo paskirtas vizitas 90 min. trukmės mokymui, kurio metu buvo išdėstyta paties paciento atsakomybės nuostata, siekiant ir išlaikant tikslinį AKS, kūno svorį, kraujo lipidų bei HbA1C rodiklius bei užtikrinant reguliarų medikamentų vartojimą. Buvo aptartas medikamentinis gydymas ir jo svarba, individualūs gydymo tikslai. Rekomenduota reguliari AKS, kitų rodiklių savikontrolė. Pacientai turėjo galimybę konsultuotis telefonu ar atvykti vizitui. Po 4 metų kontrolinėje ir poveikio grupėse AKS vidurkis buvo atitinkamai 148/88 ir 142/84 mmHg (p=0,02), MTL – 6,8 ir 6,3 mmol/l (p=0,01), glikolizuoto hemoglobino (HbA1C) vidurkis – 8,9 ir 8,2 proc. (p=0,04). Poveikio grupėje buvo 23 kardiovaskuliniai įvykiai, kontrolinėje – 36 (p=0,04). Gydomosios atsakomybės pasidalijimas kartu su CD sergančiais pacientais, apmokant juos kaip kontroliuoti savo RV, ir jų aktyvus dalyvavimas turėjo reikšmingai teigiamą poveikį (211).
Daugelis tyrimų parodė, kad siekiant teigiamų rezultatų svarbu skirti pakankamai laiko konsultavimui ir tolimesniam stebėjimui. Vykdant profilaktinę priežiūrą labai svarbūs medicinos personalo konsultavimo įgūdžiai. Paciento konsultavimas ir mokymas ligų profilaktikoje gali padėti pakeisti elgseną, tačiau ne visos konsultavimo metodikos vienodai efektyvios (169). Šiaurės Karelijos ir MRFIT tyrimo rezultatai parodė, kad elgsenos intervencijos turi privalumų prieš tradicines „mokomąsias” intervencijas siekiant ilgalaikio kai kurių IŠL RV (AKS, cholesterolio, rūkymo) sumažėjimo, bet buvo taip pat neefektyvios mažinant padidėjusį kūno svorį ir nepakankamą fizinį aktyvumą. Atlikta nemažai tyrimų, kurie parodė, kad konsultavimas, nukreiptas į požiūrio ir elgsenos keitimą, paremtas individo elgsenos keitimo stadijomis, gali sąlygoti didesnius pokyčius, negu tradicinis sveikatos ugdymo modelis (20, 169, 197, 259). Elgsenos keitimo stadijomis pagrįstas konsultavimo modelis labai tinka profilaktikos intervencijoms ir gali būti lengvai pritaikomas kasdieninėje šeimos gydytojo praktikoje be didelių investicijų. Buvo aprašytas daugelio elgsenos veiksnių keitimas (mitybos, rūkymo, fizinio aktyvumo, svorio mažinimas ir kt.), panaudojant elgsenos keitimo stadijų modelį (205). Naudojant elgsenos keitimo modelį konsultavimui rūkymo metimo tikslu, perėjimas iš vienos elgsenos keitimo stadijos į sekančią, yra vienas iš svarbiausių elgsenos pasikeitimą lemiančių veiksnių (204). Elgesio pasikeitimo stadijos medicinos personalui padeda pasirinkti tinkamą poveikio taktiką, pvz. elgsenos keitimo modelis padėjo šeimos gydytojams atpažinti nutukusius pacientus, kurie gali būti imlūs specifinėms elgsenos keitimo intervencijoms ir pasiruošę priimti informaciją (148). Siekiant didesnio efektyvumo populiacinėse programose, elgsenos keitimo stadijų modelis padeda planuoti intervencijas taip, kad poveikis būtų orientuotas į asmenis įvairiose elgsenos pasikeitimo stadijose, tokiu būdu pasiekiant kuo daugiau gyventojų grupių (75).
Tarp profilaktinės priežiūros skeptikų egzistuoja nuostata, kad sveikatos patikrinimai ir profilaktinės programos įbaugina žmones, paskatina perdėtai rūpintis savo sveikata, turi neigiamą poveikį psichologiniam gerbūviui. Mokslinių tyrimų duomenimis, profilaktinės programos bendruomenėje neturėjo neigiamos įtakos subjektyviam sveikatos vertinimui, gerovei, susirūpinimui
dėl sveikatos (29, 153).
Profilaktikos intervencijos, pagrįstos populiacine ir individualaus poveikio PSP strategija
Buvo atlikta ne viena studija užsienyje, tyrusi profilaktinių programų, kuriose buvo derinamas poveikis populiacijoje su individualiu poveikiu, efektyvumas.
Šiaurės Švedijoje, Norsjo grafystėje, kurioje gyvena 5500 gyventojų, atliktas tyrimas įvertino ŠKL profilaktikos, vykdomos populiaciniame lygmenyje kartu su individualiu poveikiu PSP efektyvumą. Nuo 1985 iki 1992 metų PSP grandyje šeimos gydytojai ir slaugytojos vykdė gyventojų sveikatos patikrinimus, siekiant nustatyti RV (dislipidemija, AKS, rūkymas, KMI, gliukozės tolerancijos sutrikimai), bei konsultavimą nustatytų RV kontrolės tikslu. Aukštos rizikos asmenys buvo kviečiami tolimesniam konsultavimui ir medikamentiniam gydymui pagal studijos protokolą. Iš pakviestų 2046 gyventojų, dalyvavo 1893. Tuo pačiu metu bendruomenės lygyje, bendradarbiaujant sveikatos priežiūros specialistams, buvo vykdoma programa, siekiant padidinti gyventojų informuotumą apie gyvensenos RV (informacija buvo skleidžiama daugelyje laikraščių, televizijos laidų, mokyklose, rengiami bendruomenės susitikimai, maisto prekių parduotuvėse produktai pradėti žymėti pagal programos metodiką ir kt.). Po 8 metų Norsjo bendruomenėje palyginus su kontroline, buvo nustatyti reikšmingi bendro cholesterolio kiekio ir SAKS pokyčiai: bendras cholesterolis tarp vyrų sumažėjo nuo 7,09 iki 6,27 mmol/l, p<0,001, tarp moterų – nuo 7,13 iki 5,89 mmol/l, p<0,001, SAKS vidurkis tarp vyrų – nuo 132,2 iki 123,7 mm Hg, p<0,05, tarp moterų – nuo 129,2 iki 122,0 mm Hg, p<0,001, ŠKL rizika pagal Framingemo skalę sumažėjo 19 proc., p=0,0021 (266). Prognozuojamas IŠL mirtingumas Norsjo regione sumažėjo 36 proc. (265). Norsjo bendruomenės profilaktinė programa buvo unikali dėl jos dvejopo poveikio, derinant individualią strategiją su populiacine, bei parodė, kad abi strategijos derinyje stiprina viena kitos poveikį. Intervencija vykdoma PSP lygmenyje gali pagreitinti RV sumažinimo procesą, o nedidelio biudžeto intervencija bendruomenės lygmenyje yra viena iš galimybių kaip sustiprinti ir palaikyti ilgalaikius RV pokyčius bei padėti paskatinti bendruomenės narius, kurie vėliausiai priima naujus elgsenos įpročius, greičiau keistis. Tyrime buvo labai aukštas dalyvavimo procentas (92,4 proc.), galimai dėl to, kad atvykti sveikatos patikrinimams kvietė PSP centro darbuotojai, kurie gerai pažįstami ir turintys pasitikėjimą bendruomenėje ir dėl padidėjusio bendruomenės informuotumo apie ŠKL. JAV, Maine atliktas tyrimas parodė pirminės ŠKL profilaktikos bendruomenės poveikio programos integruotos su PSP slaugytojų vykdytu poveikiu efektyvumą mažinant mirtingumą. Programa buvo vykdoma nuo 1974 iki 1994 m. Slaugytojos vykdė RV nustatymą, konsultavimą nustatytų RV kontrolės klausimais ir tolimesnį stebėjimą, organizavo sveikatos mokymą, esant poreikiui, nukreipdavo gydytojo konsultacijai. Poveikio bendruomenėje slaugytojų vykdomoje intervencijoje dalyvavo virš 50 proc. suaugusių grafystės asmenų. Visapusiška bendruomenės profilaktikos programa integruota su PSP slaugytojų vykdoma intervencija sąlygojo reikšmingą bendro ir ŠKL mirtingumo sumažėjimą, palyginus su kontroline bendruomene (216). Švedijoje, Stromstado mieste, turinčiame 10000 gyventojų, 1985-1987 metais buvo vykdoma ŠKL prevencijos programa. 45-64 m. moterys su nustatytais 1 ir daugiau ŠKL RV buvo suskirstytos į poveikio (N=114) ir kontrolinę grupes (N=269). Poveikio grupės moterys dalyvavo 3 mėnesių gyvensenos apmokymo programoje (paskaitos ir praktiniai sveikos mitybos įpročių bei fizinio aktyvumo apmokymai mažose grupėse (8-10 moterų) vieną kartą per savaitę), vėliau, per sekančius 8 metus, grupės susirinkdavo 1-2 kartus metuose. Individualaus poveikio programa buvo derinama su visuomenės informavimo apie sveiką gyvenseną programa (restoranuose, maisto parduotuvėse, vietinėje spaudoje). Po 3 mėnesių poveikio grupėje buvo reikšmingai geresni daugelio RV rodikliai, panašūs rezultatai išliko ir po 1 metų (14). Po 8 metų poveikio grupėje buvo reikšmingai mažesnis SAKS vidurkis, didesnis skaidulų suvartojimas su maistu ir geresnės žinios bei teigiamesnis požiūris į sveiką mitybą (15). Intervencija buvo pagrįsta gyvensenos mokymu, kas sąlygojo ilgalaikį elgsenos pasikeitimą. PSO Europos daugiafaktorinės IŠL profilaktikos tyrimas buvo atliktas 4 šalyse, dalyvavo 60881 40-59 m. amžiaus vyrų, dirbančių 80-yje fabrikų. Tyrimas truko 6 metus. Poveikio grupės fabrikuose buvo vykdomas sveikatos švietimas ir vyrai buvo individualiai konsultuojami fabrikų medicinos personalo: buvo patariama cholesterolio kiekį mažinanti dieta, duoti svorio mažinimo, reguliaraus fizinio aktyvumo, rūkymo metimo patarimai, rekomenduotas AH gydymas. Poveikio grupėje 1,2 proc. sumažėjo cholesterolio kiekis, 8,9 proc. – surūkomų cigarečių skaičius per dieną, 0,4 proc. kūno svoris, 2 proc. – sistolinis AKS, 11,1 proc. – bendra apskaičiuota rizika (19,4 proc. – tarp aukštos rizikos asmenų), 7,4 proc. – mirtinų IŠL atvejų, 2,7 proc. – bendras mirtingumas (58, 269). Intervencijos kaštai buvo nedideli, intervencijos efektyvumas atskiruose centruose buvo reikšmingai susijęs su RV pokyčių mastu. Bendri studijos rezultatai nebuvo statistiškai reikšmingi dėl atskirų centrų (Anglijoje) nesėkmės pasiekti ir išlaikyti reikšmingus RV pokyčius. Siekiant sumažinti ŠKL riziką, reikalingas į daugelį ŠKL RV nukreiptas poveikis, paremtas populiacine ir individualaus poveikio strategija. Daug žinoma apie pirminės, antrinės profilaktikos priemones, kurios gali ženkliai sumažinti ŠKL RV. Didžiausias iššūkis – turimų žinių įgyvendinimas praktikoje. Daugelyje šalių egzistuoja praraja tarp profilaktinės priežiūros rekomendacijų ir profilaktikos taikymo praktikoje. Egzistuoja daug priežasčių, kodėl profilaktinė medicina yra per mažai taikoma praktikoje. Išskiriami gydytojo barjerai (žinių trūkumas, konsultavimo įgūdžių trūkumas, neįvertinama profilaktinės priežiūros reikšmė, nepakankamas apmokėjimas už profilaktinę priežiūrą, nėra vieningų profilaktinės priežiūros rekomendacijų, laiko trūkumas, išankstinis nusistatymas, kad pacientas greičiausiai nesilaikys rekomendacijų, gydytojo asmenybės charakteristikos ir požiūris), paciento barjerai (žinių apie profilaktikos naudą trūkumas, abejonė gydytojo sugebėjimais nustatyti paslėptą ligą, dėl profilaktinių intervencijų patiriamas diskomfortas, sąmoninga ar nesąmoninga nuostata nekeisti nesveikos gyvensenos, socialinės ir kultūrinės normos, neturėjimas privalomo sveikatos draudimo) ir sveikatos sistemos barjerai (nepakankamas apmokėjimas už profilaktinę priežiūrą, medicininės dokumentacijos kaupimo ir saugojimo problemos, pacientų migracija, nebuvimas vieningos profilaktinės priežiūros programos, neišvystytos informacinės sistemos) (10, 67). Kaip aktyviai gydytojas vykdys profilaktinę priežiūrą, priklauso ir nuo gydytojo gyvensenos. Gydytojai, kurie laikosi sveikos gyvensenos, dažniau ją rekomenduoja savo pacientams. Paciento lytis, pajamos taip pat turi įtakos ar gydytojas rekomenduos profilaktines priemones (92). Visuomenėje labai trūksta žinių apie efektyvių profilaktikos priemonių reikšmę. Paplitę klaidingos pažiūros apie profilaktinę priežiūrą. Dalis žmonių įsitikinę, kad kuo daugiau ir brangių tyrimų bus atliekama, tuo geresnė ligų profilaktika. Žinios apie naujus maisto papildus, „stebuklingas” dietas, alternatyvias, moksliniais tyrimais neįrodytas profilaktikos priemones visuomenėje plinta labai greitai, tuo tarpu gyvensenos įpročiai, turintys didelės reikšmės sveikatos išsaugojimui (sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, nerūkymas ir kt.), neįvertinami. Kaip rodo tyrimai, Lietuvos gyventojai neįvertina sveikos gyvensenos reikšmės sveikatai. Daugelio gyventojų nuomone (apie trys ketvirtadaliai vyrų ir moterų), svarbiausia didelio gyventojų sergamumo priežastimi laiko stresą, sunkias gyvenimo sąlygas, įtemptą darbą, tik nedidelė dalis moterų ir vyrų įvardija rūkymą, nepakankamą fizinį aktyvumą, antsvorį, alkoholį (69). Profilaktikos patikrinimams ir gyvensenos keitimui reikalingos paciento pastangos, pacientas gali to atsisakyti, jei jis nėra įsitikinęs profilaktikos priemonių naudingumu arba jei tai kainuoja ar sukelia diskomfortą. Apmokėjimas už vykdomą profilaktinę priežiūrą yra reikšmingas skatinantis veiksnys (92). Tai investicija į ateitį, nes profilaktinės medicinos rezultatai dažnai būna stebimi tik po ilgesnio laiko ir ne visada lengvai išmatuojami. Siekiant sėkmingai diegti profilaktinę mediciną praktikoje, pokyčiai turi vykti daugelyje grandžių, kad įveikti kuo daugiau egzistuojančių barjerų. Gydytojai gali žymiu mastu įveikti šiuos barjerus, pagerinus laiko planavimo įgūdžius, praktikos organizavimą ir panaudojant pagalbinius mechanizmus. Sėkmingam profilaktikos įdiegimui ir palaikymui klinikinėje praktikoje svarbu, kad profilaktinė programa būtų paprasta ir apimtų tokias priemones, kurias medicininės pagalbos teikėjai laiko vertomis. Reikalinga gerai organizuota medicininių duomenų kaupimo sistema, pakankamas profilaktikai skiriamas laikas panaudojant visą įstaigos personalą arba mažinant aptarnaujamų žmonių skaičių (67). Ieškant būdų, kaip efektyviai integruoti prevencines priemones į kasdieninę praktiką, daugelyje šalių vykdomi moksliniai tyrimai, siekiant pakeisti medicinos personalo požiūrį ir praktikos įpročius, panaudojant įvairius modelius (mokomoji medžiaga, tradicinis tęstinis mokymas, mokomieji vizitai, priminimo sistemos, daugiaaspektinės intervencijos ir kt.). Mokomosios medžiagos pateikimas ir tradicinis tęstinis gydytojų mokymas EUROASPIRE I ir II antrinės profilaktikos tyrimai buvo atlikti 9 Europos šalyse 21 medicinos centre 1995-1996 ir 1999-2000 metais, siekiant įvertinti gydytojams pateiktų antrinės profilaktikos algoritmų įtaką mažinant IŠL riziką. Pirmame tyrime dalyvavo 3569 pacientai, antrame – 3379. Pacientai, kurie dėl IŠL įvykių gydyti ligoninėje (MI, nestabili krūtinės angina, koronarų šuntavimo ar angioplastikos operacijos), po stacionarinio gydymo praėjus 6 mėnesiams buvo įvertinti dėl IŠL RV. Studija atskleidė, kad IŠL antrinės profilaktikos algoritmų pateikimas praktikos gydytojams buvo neefektyvus skatinant profilaktinės priežiūros diegimą praktikoje. Lyginant 1995-1996 ir 1999-2000 metų tyrimų rezultatus, nepalankių gyvensenos RV kontrolės efektyvumas nepasikeitė. Rūkymo, AH (>140/90 mmHg) paplitimas išliko toks pats, ženkliai padidėjo nutukimo (KMI > 30 kg/m2) paplitimas – nuo 25,3 proc. iki 32,8 proc., tačiau ženkliai sumažėjo padidėjusio bendro cholesterolio kiekio kraujyje >5 mmol/l paplitimas (nuo 86,2 proc. iki 58,8 proc.). Buvo stebimas tam tikras teigiamas poveikis profilaktinių medikamentų (P blokatorių, AKFI, lipidų kiekį reguliuojančių vaistų) išrašymui (57). Kaip ir daugelio kitų studijų duomenimis, mokymosi medžiagos pateikimas ir tradicinis tęstinis gydytojų mokymas gali duoti tik labai nedidelį efektą skatinant profilaktinę priežiūrą kasdieninėje praktikoje (12, 33, 68, 187).
Mokomieji vizitai PSP centruose
Kanadoje atliktas tyrimas, siekiant įvertinti slaugytojos pagalbos efektyvumą siekiant pagerinti profilaktinę priežiūrą PSP grandyje. Tyrime dalyvavo 46 šeimos gydytojų klinikos iš 100 Ontario vietovių. Slaugytojos buvo specialiai apmokytos profilaktikos įgyvendinimo proceso palengvinimo. Tyrimas buvo atliktas vadovaujantis moksliniais tyrimais pagrįstu Kanados profilaktinės sveikatos priežiūros algoritmu (24). Slaugytojos lankė ir konsultavo poveikio grupės šeimos gydytojų klinikas, naudodamosi 7 poveikio strategijomis (auditas ir grįžtamasis ryšys, konsensuso priėmimas, akademinis dėstymas ir mokymo priemonės, specialistų nuomonė ir kontaktų užmezgimas, priminimo sistema, veikla tarpininkaujant pacientams, pacientų mokymo medžiaga). Po 18 mėnesių poveikio grupėje ženkliai pagerėjo bendras profilaktikos veiklos vykdymo indeksas (11,5 proc., p<0,001) bei rekomenduotinų profilaktikos priemonių vykdymo indeksas (7,2 proc., p<0,008), sumažėjo netinkamų profilaktikos priemonių indeksas (4,4 proc., p=0,019). Tyrimas parodė, kad slaugytojų vykdoma daugiaaspektinė intervencija buvo efektyvi keičiant gydytojų klinikinę praktiką ir reikšmingai pagerino profilaktinės veiklos vykdymą (143). Sumažėjo nerekomenduotinų profilaktikos priemonių taikymas praktikoje, tai įgalina sumažinti žalą pacientams dėl bereikalingų intervencijų. Įvertinus šio ir kitų tyrimų rezultatus, galima spręsti, kad mokomieji vizitai, ypač jeigu derinami su socialiniu marketingu, gali būti vienas iš efektyvių modelių, siekiant pakeisti medicinos darbuotojų praktikos įpročius (33, 187, 254).
Kompiuterinė priminimo sistema
Duomenys apie kompiuterinės priminimo sistemos efektyvumą skatinant profilaktinės veiklos įdiegimą klinikinėje ambulatorinėje praktikoje prieštaringi. Daugelio studijų duomenimis kompiuterinė priminimo sistema yra efektyvi gerinant ŠKL profilaktinių priemonių taikymą ambulatorinėje praktikoje, nors efektyvumo lygis tarp studijų skiriasi (12, 33, 187, 230), kitų tyrimų duomenimis, kompiuterinės klinikinės praktikos pagalbos sistema nebuvo efektyvi. Anglijoje 27 PSP centruose atliktas tyrimas parodė, kad kompiuterinė klinikinių sprendimų pagalbos sistema nebuvo efektyvi mažinant absoliučią ŠKL riziką (167). Panašus tyrimas buvo atliktas Norvegijoje, įdiegiant AH algoritmą šeimos gydytojų praktikoje. Tyrime dalyvavo 17 šeimos gydytojų klinikų poveikio grupėje ir 12 – kontrolinėje grupėje, atitinkamai 984 ir 1255 pacientų. Poveikio grupės šeimos gydytojų klinikose buvo įdiegta kompiuterinė programa. Po 18 intervencijos mėnesių nebuvo nustatyta reikšmingų AKS, cholesterolio kiekio, KMI, rūkančiųjų, MI rizikos rodiklio skirtumų (93).
Audito ir grįžtamojo ryšio modelis
Slovėnijoje 1996-98 metais viename PSP centre, aptarnaujančiame 14983 gyventojų, buvo atlikta AKS registravimo ambulatorinėse kortelėse kokybės gerinimo studija. Pirminės ambulatorinių kortelių audito analizės, kurioje buvo vertinamas pacientų be AH AKS registravimas, duomenys buvo pateikti šeimos gydytojų susitikimų metu, buvo pristatyti ir diskutuojami kokybės gerinimo algoritmai. Pacientų aktyvumas sužinoti savo AKS buvo skatinamas įstaigoje pakabinus informacinius plakatus. Po dviejų metų nuo 28,8 iki 39,5 proc. pagerėjo nesergančių AH pacientų AKS registravimas ambulatorinėse kortelėse (p<0,001), AKS per paskutinius 2 m. nebuvo registruotas 60,5 proc. asmenų, po 5 m. – 47,6 proc. asmenų (120). Bendruomenėje išliko didelė dalis asmenų, kuriems nebuvo registruotas AKS per paskutinius 2-5 m. Nedidelės apimties intervencija buvo efektyvi, tačiau reikalingos ir kitos strategijos, didinančios personalo motyvaciją. Kitų tyrimų duomenys apie grįžtamojo ryšio strategijos efektyvumą įdiegiant profilaktikos rekomendacijas praktikoje prieštaringi (33, 187, 254).
Daugiaaspektinės profilaktinės priežiūros įdiegimo intervencijos
Daugelio studijų duomenimis daugiaaspektinės praktikos įpročių keitimo intervencijos įdiegiant profilaktikos rekomendacijas buvo efektyvios, nes buvo orientuotos į keletą pasikeitimo barjerų, tačiau ir brangesnės, todėl turėtų būti įvertinti ir ekonominiai aspektai (2, 12, 33, 102, 187, 254)
Suomijoje, Helsinkyje atliktoje studijoje ŠKL RV registravimo ambulatorinėse kortelėse kokybės gerinimo programa buvo vykdoma 1995-96 metais, dviejuose PSP centruose, aptarnaujančiuose 26000 gyventojų. Poveikio PSP centro personalas (5 šeimos gydytojai, slaugytojos, registratorės) buvo apmokytas kaip nustatyti aukštos rizikos pacientus, naudojant struktūrizuotą ŠKL RV registravimo formą, kuri buvo užpildoma kiekvienam virš 18 m. amžiaus pacientui. Visas personalas dalyvavo 4 paskaitose (1 paskaita apie ŠKL diagnostiką ir gydymą, 1 – apie ŠKL RV, 2 paskaitos apie mitybos konsultavimo įgūdžius), komandų narių susitikimuose, kuriant ir įvedant į kasdieninę praktiką vietinius algoritmus bei struktūrizuoto RV registravimo ambulatorinėse kortelėse lapą. Po kiekvieno kortelių audito (1995, 1996 ir 1997 m.) grįžtamojo ryšio principu poveikio PSP centro personalas buvo informuojamas apie rezultatus. Poveikio grupėje buvo geriau registruojami RV, anksčiau nustatomi didelės kardiovaskulinės rizikos pacientai bendroje populiacijoje, geresnė pacientų, sergančių ŠKL, RV kontrolė (pagerėjo gliukozės ir cholesterolio rodikliai). Programa padidino PSP grandies personalo profilaktinės priežiūros aktyvumą. Profilaktikos įgyvendinimo efektyvumui ir ankstyvam pacientų su aukšta ŠKL rizika nustatymui buvo svarbi struktūrizuota nustatytų RV registravimo forma (121). Audito rezultatai buvo tinkama motyvacija poveikio centro personalui. Programos sėkmei didelės įtakos turėjo ir viso personalo įtraukimas ir dalyvavimas sprendžiant savo centro kokybės gerinimo problemas. Nedideli RV pokyčiai programos metu buvo galimai dėl trumpos tyrimo trukmės.
PSP gydytojų įrodymais pagrįstos medicinos ir informacinės sistemos mokymas. Londone atliktas PIER tyrimas įvertino PSP grandies gydytojų mokymo programos efektyvumą pacientų, kuriems nustatyta ŠKL, RV registravimui, korekcijai ir kontrolei. Poveikio grupės PSP gydytojai dalyvavo informacinių sistemų kartu su įrodymais pagrįstos medicinos mokymo programoje. Po 18 mėnesių poveikio grupėje reikšmingai padidėjo pacientų RV registravimas (19,9 proc.), lipidų kiekį reguliuojančių vaistų skyrimas (4,4 proc.) bei sumažėjo bendras cholesterolio kiekis (0,7 mmol/l). PSP grandies gydytojų kombinuotas informacinių sistemų kartu su įrodymais pagrįstos medicinos mokymas buvo efektyvus ir rekomenduotinas tolimesnėms intervencijoms (136).
PSP gydytojų mokymo ir praktikos paramos sistema. Vorčesterio regiono tyrimas (WATCH) įvertino gydytojų mokymo programos mitybos konsultavimo klausimais efektyvumą gydytojų konsultavimo veiklai. 45 PSP grandies gydytojai bei 1278 pacientai, kurie pagal cholesterolio kiekio pasiskirstymą buvo viršutinėje kvartilėje, atsitiktiniu principu buvo suskirstyti į kontrolinę grupę, kurioje pacientams buvo teikiama įprastinė priežiūra, ir 2 poveikio grupes: pirmos grupės gydytojai buvo apmokyti mitybos konsultavimo (3 valandų programa), antroje grupėje gydytojai buvo apmokyti mitybos konsultavimo bei buvo aprūpinti paramos darbo vietose sistema (pagalbinėmis priemonėmis mitybos konsultavimui – priminimai, nesudėtingos mitybos įvertinimo priemonės, konsultavimo algoritmai). Po vienerių stebėjimo metų antroje poveikio grupėje, palyginus su kontroline ir pirma poveikio grupe, riebalų suvartojimas su maistu sumažėjo 8 proc., sočiųjų riebalų – 12 proc., kūno svoris sumažėjo vidutiniškai 2,3 kg, MTL – 0,1 mmol/l. Vidutinė pradinės mitybos konsultacijos trukmė – 9,2 minutės. Šis tyrimas parodė, kad konsultavimo įgūdžių apmokymas kartu su paramos darbo vietoje sistema yra efektyvi ir rentabili intervencija (181, 182). Sėkmingam konsultavimui dėl gyvensenos keitimo, kartu su mokymo programa reikalinga ir paramos darbo vietose sistema.
Šiuo metu nėra solidaus pagrindo teigti, kad kažkuri konkreti profilaktikos įdiegimo intervencija ar intervencijų kompleksas bus efektyvus. Tyrimais yra nustatytos efektyvios profilaktikos PSP grandyje gerinimo intervencijos, bet yra gana žymi pasiektų rezultatų efektyvumo variacija. Svarbu intervencijų planą sudaryti pagal specifinius konkrečios medikų bendruomenės barjerus pasikeitimams.
Įvertinus daugelio tyrimų duomenis, vienareikšmiškos išvados padaryti negalima, nes gauti LNL RV kontrolės rezultatai skiriasi. Vienuose tyrimuose gauti reikšmingai teigiami LNL RV kontrolės pokyčiai, kitų tyrimų rezultatai nedideli arba nereikšmingi. Kaip parodė tyrimai, LNL RV ir jų kontrolė priklauso nuo daugelio veiksnių (socialinių, kultūrinių, PSP organizavimo ir kt.), todėl tikslinga tokius tyrimus atlikti kiekvienoje šalyje, įvertinant LNL RV kontrolės gerinimo galimybes konkrečiose bendruomenėse.
3. DARBO METODIKA IR TIRIAMASIS KONTINGENTAS 3.1. Tyrimo schema
Tyrimas atliktas dviejose Kauno miesto PSP gydytojų aptarnaujamose bendruomenėse. Bendruomenėms PSP buvo teikiama skirtingo modelio specialistų komandų. Šeimos gydytojo kartu su slaugos specialistais aptarnaujama bendruomenė buvo pasirinkta kaip poveikio. Seno modelio PSP gydytojų komandos (apylinkės terapeuto, akušerio-ginekologo, chirurgo) aptarnaujama bendruomenė pasirinkta kaip kontrolinė grupė. Poveikio bendruomene buvo pasirinkta Kauno medicinos universiteto klinikų Bendrosios praktikos skyriaus šeimos gydytojo aptarnaujama bendruomenė, kontroline -Kalniečių poliklinikos gydytojo terapeuto aptarnaujama bendruomenė. Darbo organizavimo principai abiejose PSP įstaigose tyrimo metu nekito.
Poveikio bendruomenės pacientų sąraše buvo 1548 gyventojai, iš jų 1399 vyresnių nei 16 m. amžiaus. Kontrolinės grupės pacientų sąraše buvo 1227 vyresnių nei 16 m. amžiaus gyventojų.
1999 m. buvo atlikta pirminė abiejų bendruomenių gyventojų apklausa ir sveikatos patikrinimas pagal anketą (1 priedas). Poveikio bendruomenėje buvo ištirta 1219 asmenų, iš jų 506 vyrai ir 713 moterų. Tai sudarė 87,1 proc. iš visų šeimos gydytojo aptarnaujamų gyventojų vyresnių nei 16 m. amžiaus. Kontrolinėje grupėje buvo ištirti 1068 asmenys, iš jų 439 vyrų ir 629 moterų. Tai sudarė 87,0 proc. iš visų gydytojo terapeuto aptarnaujamų gyventojų vyresnių nei 16 m. amžiaus.
Poveikio bendruomenėje, atlikus pirminę apklausą ir sveikatos patikrinimą, vienerių metų bėgyje buvo vykdomas standartizuotas poveikis tikslu pagerinti gyventojų informuotumą apie nustatytus LNL RV (AH, antsvorį ir nutukimą, rūkymą, nepakankamą fizinį aktyvumą) ir juos efektyviai kontroliuoti. Taikytas LNL RV kontrolės poveikis buvo vykdomas remiantis PSO profilaktinės priežiūros rekomendacijomis PSP (38).
Po metų laiko, 2000 m. buvo atlikta pakartotinė abiejų bendruomenių gyventojų, dalyvavusių priminiame sveiktos patikrinime, apklausa ir sveikatos patikrinimas. Antroje apklausoje ir sveikatos patikrinime iš pirminėje apklausoje dalyvavusių gyventojų poveikio grupėje dalyvavo 1069 (atsako dažnis 87,7 proc.), kontrolinėje grupėje – 940 asmenys (atsako dažnis 88,0 proc.).
Kiekvienas nedalyvavęs antroje apklausoje asmuo buvo paprašytas nurodyti nedalyvavimo priežastis. Nedalyvavimo antroje apklausoje priežastys poveikio bendruomenėje – 9 (6,0 proc.) – mirė, 52 (34,7 proc.) – buvo laikinai išvykę dirbti ar mokytis, 26 (17,3 proc.) – persikėlė gyventi kitur, 7 (4,7) proc. – pakeitė gydytoją, 56 (37,3 proc.) – nerasta; kontrolinėje bendruomenėje – 7 (5,5 proc.) mirė, 68 (53,1 proc.) buvo laikinai išvykę dirbti ar mokytis, 23 (18,0 proc.) persikėlė gyventi kitur, 14 (10,9 proc.) pakeitė gydytoją, 16 (12,5 proc.) – nerasta.

 

Atsiųsti pilną darbą infekcines ligos