L.KAZOKIŠKĖS — kaimas Trakų r j.

L.KAZOKIŠKĖS — kaimas Trakų r j., 6 km į š. nuo Vievio, 3 km nuo Neries; apylinkės ir kolūkio centras. 57 gyv. (1959). Iš v. prieina Kazokiškės miškas. Felče-rių-akušerių punktas (nuo 1958), aštuonmetė m-la (1913 įkurta pradinė, 1950— 1962 septynmetė), kultūros namai (nuo 1958), biblioteka (nuo 1947). K. bažnyčia (past. XVIII a.) — vietinės reikšmės archit. paminklas. K.— buvęs valst. kaimas, žinomas nuo 1609. 1883 buvo 116 gyv.KAZOKISKIŲ-SUKROS MlSKAl — miškų masyvas Trakų ir Kaišiadorių rj., 6 km į š. nuo Vievio, į š. r. nuo Vilniaus—Kauno geležinkelio.

Priklauso Kaišiadorių miškų ūkio Kazokiškių, Našlėnų ir Kaugonių girininkijoms. Plotas 3845 ha; medynų 3239 ha. Masyvą sudaro Kazokiškių (1606 ha), Alesninkų (161 ha), Sukros (1097 ha), Bekštonių (321 ha) ir Kaugonių (660 ha) miškai. V. pakraščiu teka Žiežmara, rytuose prasideda Sukra (abi Neries intakai). Kaugonių miške yra nedidelis Lapo-jos ež., iš kurio per miškus į Žiežmarą teka Lapoja. P. r. pakraštyje telkšo Želvos ež. Reljefas banguotas. Dirvožemiai jauriniai, rečiau velėniniai jauriniai, mažai sujaurėję, smėliniai. Vyrauja drėgnoki žaliašiliai. 88% medynų savaiminės kilmės. Pušynų (daugiausia bruk-ninių) yra 73%, eglynų 18%, beržynų 6%, baltalksnynų 2%, juodalksnynų 1%. Jaunuolynai sudaro 47%, pus-brandžiai medynai 48%, pribręstantieji 4%, brandieji 1%. Medynų vid. amžius 40 metų, vyraujantis bonitetas II—III, vid. skalsumas 0,7, vid. tūris 126 ktm/ha. Yra briedžių, stirnų, šernų, lapių, tetervinų. Didesniąją miškų dalį sudaro apsauginiai miškai (pagal geležinkelį ir Nerį), mažesniąja — eksploataciniai. Per metus iškertama apie 4200 ktm. Miškai vadinami gretimų kaimų vardais.KAZRAGIENE Marija [1902 Judraičiuo-se (Kauno rj.) — 1950.IX.13 Salantuose] — revoliucinio judėjimo dalyvė. Kilusi iš valstiečių. Į rev. veiklą įsijungė Salantuose; iš Kauno į Salantus, Plungę, Mosėdį ir kitur gabeno kom. lit-rą. Nuo 1934 Komunistų partijos narė. 1937—40 jos namuose Palangoje buvo saugoma neleg. lit-ra, apsistodavo part. darbuotojai. 1940—41 LKP Palangos miesto k-to sekretorė. D. Tėvynės karo metais dirbo kolūkyje Permės sr. Po karo namų šeimininkė Salantuose.KAZRAGIENE Ona [g. 1908.111.24 Mosėdyje (Skuodo rj.)] — revoliucinio judėjimo dalyvė. Kilusi iš valstiečių. 1926—27 LKJS narė. 1934—43 Komunistų partijos narė. Pogr. darbą dirbo Mosėdyje, platino kom. lit-rą, suorganizavo keletą part. kuopelių, dirbo Lietuvos Raudonosios pagalbos org-joje. Už rev. veiklą keletą kartų bausta adm. tvarka. 1941 Telšių vis. partorge. D. Tėvynės karo metais dirbo kolūkyje Ja-roslavlio sr. Nuo 1949 pensininkė.KAZRAGIS Kostas [g. 1905.11.13 Ylakiuose (Skuodo rj.)]—revoliucinio judėjimo dalyvis. Kilęs iš darbininkų. Į rev. veiklą įsijungė 1933 Mosėdyje (Skuodo r j.). Nuo 1934 Komunistų partijos narys. Platino kom. lit-rą, su kitais kūrė Lietuvos Raudonosios pagalbos org-jos grupes, buvo part. kuopelės sekretoriumi. Už rev. veiklą adm. tvarka buvo tremiamas, kalinamas Bajoruose (dab. Kretingos dalis), Klaipėdoje, Telšiuose. 1940—41 dirbo part. darbą Kretingoje. 1941 pasitraukė į Jaroslav-lio sr„ dirbo mašinų-traktorių stotyje, kolūkyje. 1944—60 partinis ir ūkinis darbuotojas Telšiuose, Skuode. Pensininkas.KAZRAGIS Petras [g. 1907.II.3 Mosėdyje (Skuodo rj.)] — revoliucinio judėjimo dalyvis. Kilęs iš ž. ū. darbininkų. Iki 1927 samdinys. 1927—30 tarnavo kariuomenėje. 1930—40, dirbdamas šoferiu, LKP narių pavedimu į įvairius Lietuvos miestelius vežiodavo neleg. kom. lit-rą. 1940—41 šoferis Kretingoje. Hitlerinės okupacijos metais nuteistas sušaudyti, pabėgo, slapstėsi. 1944—49′ adm. darbuotojas, šoferis Kretingoje. 1949—56 dirbo Telšių „Masčio” f-ke. Pensininkas.KAZRAGIS Pijus [1899.VI.5 Plungėje — 1941.VII.25 Jovaišiškėje (Plungės rj.)] — revoliucinio judėjimo dalyvis. Darbininkas. I pasaul. karo metu dirbo g-loje Petrograde. 1918 grįžo į Plungę, su kitais organizavo rev. miliciją. 1919 pr. Raudonosios Armijos Kuršėnų būrio žvalgas. Mūšyje prie Vilniaus sužeistas, pateko lenkams į nelaisvę. 1919 pabėgo ir grįžo į Plungę, toliau dirbo rev. darbą Kalniškiuose (Plungės rj.): platino kom. lit-rą, rėmė Lietuvos Raudonosios pagalbos org-ją. Nuo 1940.IX Komunistų partijos narys. 1940—41 adm. darbuotojas Kalniškiuose, liaudies teisėjas Tveruose (Plungės rj.). Hitlerininkų ir vietinių burž. nacionalistų nužudytas.KAZRAGIS Vladas [g. 1900.11.10 Mažeikiuose] — revoliucinio judėjimo dalyvis. Kilęs iš darbininkų. 1918—19 kovojo už Tarybų valdžią Salantuose. Nuo 1933 dalyvavo LKP Salantų kuopelės veikloje, gabeno į Mosėdį, Plungę, Kulius kom. lit-rą. 1935—40 šaltkalvis Palangoje. Jo bute slapstėsi part. darbuotojai, buvo saugoma neleg. lit-ra. 1940— 1941 Salantų MTS direktorius. 1942—45 Raudonosios Armijos 16 liet. divizijos karys, fronte buvo sužeistas. Po karo ūkinis darbuotojas Salantuose. Nuo 1948 TSKP narys. Nuo 1956 pensininkas.