EVRK versija 2 veiklų klasifikatorius

EVRK 2 red. yra Lietuvos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. Jis parengtas pagal Statistinį Europos Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2-oji red.), kuris Europos Sąjungos šalyse Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu įteisintas nuo 2008m. pradžios. Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 20
d. reglamentu (EB) Nr. 1893/2006 nustatomas NACE 2-osios red. vartojimas Europos Sąjungos šalyse. Šio reglamento 4 – ame straipsnyje pateikti nacionalinių versijų rengimo reikalavimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant EVRK 2 red.

ATSISIŲSK PILNĄ DOKUMENTĄ evrk2red_klasif_leidinys
ATSISIŲSK EVRK2 EXCEL Lentelę EVRK_2

 1. EVRK sudarytas iš penkių lygmenų. Keturi lygmenys visiškai atitinka NACE 2-osios redakcijos
  struktūrą. Penktasis EVRK lygmuo sudarytas išsamiau skaidant NACE 2-osios red. klases, t. y. žemiausiąjį jo lygmenį.
  EVRK kodas yra šešių ženklų, iš kurių penktasis ir šeštasis skaitmenys skirti poklasio kodui sudaryti.
 2. Skaidant ketvirtąjį NACE 2 red. lygmenį, padidėjo EVRK 2 red. elementų skaičius:

NACE 2 red.

21 sekcija 88 skyrių 272 grupės 615 klasės

EVRK 2 red.

21 sekcija 88 skyrių 272 grupės 615 klasės 255 poklasiai

 

 1. EVRK kodas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji – alfabetinė vienaženklė sekcijų dalis ir antroji -skaitmeninė šešių ženklų dalis. Alfabetinė dalis ir pirmieji keturi skaitmeniniai ženklai atitinka NACE 2 red. kodo lygius, kiti du – EVRK poklasius. Šeštasis poklasio ženklas -rezervinis, visur lygus 0. EVRK 2 red. kodai atitinkantys NACE 2 red. klasių kodus, t.y. kodai, kurie buvo neišskaidyti į poklasius, iki 6 ženklų papildomi dviem nuliais.
 2. EVRK 2 red. klasifikatoriui būdingos visos NACE 2-osios red. klasifikavimo taisyklės, kurios nagrinėjamos aukščiau pateiktose įvadinėse taisyklėse. Į šias taisykles būtina atsižvelgti klasifikuojant veiklos rūšis, priskiriant ūkio subjektams veiklos rūšių kodus pagal EVRK 2 red.

 

1 PRIEDAS. Glosarijus

Šiame glosarijuje teikiami išsamesni terminų, vartojamų NACE 2 red. įvade ir aiškinamosiose pastabose, aprašymai. Buvo skirta daug dėmesio, kad šie aprašymai atitiktų terminų, anksčiau vartotų tekste, apibrėžimus, tačiau šiems aprašymams nekeliami reikalavimai, kad jie būtų unikalūs ir vieninteliai apibrėžiant šių žodžių reikšmes. Šio žodyno tikslas – NACE 2 red. vartotojams padėti teisingai jį interpretuoti.

Šalutinis produktas. Išskirtinis šalutinis produktas (exclusive by-product) yra produktas, kuris technologiškai susijęs su kitų tos pačios grupės produkcijos rūšių gamyba, tačiau nėra gaminamas jokioje kitoje grupėje (pavyzdžiui, melasa yra susijusi su cukraus gamyba). Išskirtiniai šalutiniai produktai naudojami kaip žaliava kitoms produkcijos rūšims gaminti. Įprastinis šalutinis produktas (ordinary by-product) (t. y. šalutinis produktas, kuris nėra priskirtas tik vienai grupei) -produktas, kuris technologiniu požiūriu yra susijęs su kitų produkcijos rūšių gamyba, bet gaminamas keliose grupėse (pavyzdžiui, vandenilis, atsirandantis perdirbant naftą, technologiniu požiūriu tapatus vandeniliui, gaunamam naftos chemijos gamyboje arba anglies koksavimo metu, ir tapatus vandeniliui, gaminamam grupėje, apimančioje kitus pagrindinius chemijos gaminius).

Prekė. Mainams skirtas transportabilus produktas arba gaminys. Jis gali būti serijinės gamybos, unikalus (pavyzdžiui, „Mona Liza”) arba materiali paslaugų teikimo priemonė (diskelis su ESM programomis). Būtent ši prekės koncepcija vartojama muitinės.

Gamybos priemonės. Gamybos priemonės yra prekės, kitokios negu gamybos sąnaudos ir kuras, naudojamos kitoms prekėms gaminti ir (arba) paslaugoms teikti. Joms priskiriami fabrikų ir gamyklų pastatai, mašinos ir įrenginiai, lokomotyvai, sunkvežimiai ir traktoriai. Žemė paprastai nepriskiriama gamybos priemonėms.

Pramoninis procesas. Pavidalo pakeitimo (fizikinio, cheminio, rankinio ir kt.) procesas, naudojamas naujiems gaminiams (vartojimo prekėms, tarpiniams produktams arba gamybos priemonėms) gaminti, vartotoms prekėms perdirbti arba teikti paslaugas pramonei, klasifikuojamai sekcijose B (Kasyba), C (Apdirbamoji gamyba, D (Elektros, dujų ir vandens gamyba ir paskirstymas) E (Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas) ir

F (Statyba).

Buitinės arba namų ūkio mašinos. Mašinos ir įranga, iš esmės skirtos naudoti namų ūkiuose, pavyzdžiui, buitinės skalbimo mašinos.

Pramoninės mašinos. Mašinos ir įranga, iš esmės skirtos naudoti ne namų sąlygomis, pavyzdžiui, staklės ir joms skirti įrankiai, skalbyklų skalbimo mašinos.

Apdirbamoji pramonė. Visos veiklos rūšys, klasifikuojamos C sekcijoje. Čia klasifikuojama tiek namudinė, tiek masinė gamyba. Tikslinga pažymėti, kad sunkiųjų įrenginių, mašinų ir įrangos naudojimas nėra būdingas tik C sekcijai.

 

Produktas. Produktas yra ekonominės veiklos rezultatas. Tai bendroji sąvoka, tinkanti prekėms ir paslaugoms.

Gatavas produktas. Produktas, kurio gamybos procesas užbaigtas.

Pusgaminis. Iš dalies perdirbtas ar apdirbtas produktas, tinkantis galutiniam vartojimui tik po tolesnio apdirbimo. Jį galima parduoti kitiems gamintojams arba perduoti subrangovams tolesniam apdirbimui. Būdingas pavyzdys – metalo liejiniai, parduodami arba perduodami gataviems produktams kur kitur gaminti.

Gamyba. Gamyba yra veikla, kurios rezultatas yra produktas. Ši sąvoka vartojama visai ekonominių veiklos rūšių sričiai apibrėžti. Ji nėra skirta tik žemės ūkio, kasybos ar pramoninės veiklos sektoriams. Ji vartojama ir paslaugų sektoriuje. Gamybos apibrėžimui gali būti vartojami ir labiau specifiniai terminai: paslaugų teikimas, apdirbimas, perdirbimas ir kt., atsižvelgiant į veiklos sritį. Gamybos apimtis gali būti matuojama įvairiais būdais – tiek natūrine išraiška, tiek ir verte.

Perdirbimas. Perdirbimas – procesas, kurio metu keičiama medžiagų ir žaliavų, pusgaminių bei gatavų gaminių prigimtis, forma ir sudėtis, kai norima gauti naujus produktus arba gaminius.

Apdorojimas. Procesas, atliekamas, be kita ko, siekiant išsaugoti tam tikrus produktus, suteikti jiems tam tikras savybes, apsaugoti juos nuo žalingo poveikio, kuris gali atsirasti juos vartojant. Pavyzdžiui, tai gali būti grūdų, medienos, metalų ir atliekų apdorojimas.

 

Pridėtinė vertė. Bendroji pridėtinė vertė – bendrosios produkcijos vertė, atėmus žaliavų ir kitų tarpinių sąnaudų kainą.

 

 

2 PRIEDAS. Gamybos procesą užsakančių (outsourcing) vienetų klasifikavimo taisyklės ir

apibrėžimai

Įvadas

Tiek Jungtinių Tautų Tarptautiniame standartiniame ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (ISIC), tiek NACE klasifikatoriuose vienetai, užsakantys produktų perdirbimo paslaugas kitiems vienetams, buvo traktuojami kiek skirtingai.

NACE 1.1 red. užsakomoji veikla buvo apibrėžta taip:

„Vienetai, parduodantys prekes ir paslaugas savo vardu, bet užsakantys jų gamybą kitiems vienetams. Šie vienetai priskiriami G sekcijai (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), išskyrus tuos atvejus, kai jiems priklauso įstatyminė teisė į šias prekes arba paslaugas ir jų idėja; tokiais atvejais laikoma, kad jie gamina prekes patys.”

Nors šis apibrėžimas atrodė aiškus, įstatyminės teisės ar idėjos nuosavybės sąvoka ne visada buvo traktuojama vienodai.

Kai kurios valstybės narės, klasifikuodamos vienetus pagal NACE klasifikatorių, neatsižvelgdavo į užsakomąją veiklą, o tos valstybės narės, kurios į šią veiklą atsižvelgdavo, ne visada vadovavosi vienodais kriterijais, todėl statistiniai duomenys nebuvo visiškai palyginami.

Siekiant ištaisyti šį trūkumą, Tarptautinių ekonominių ir socialinių klasifikatorių ekspertų grupės techninio pogrupio narių susitikime, vykusiame 2007 m. balandžio 16-20 d. Niujorke, buvo nutarta, kad pagal ISIC 4 red. vienetai, užsakantys visą perdirbimo procesą kitiems vienetams, turėtų būti priskiriami apdirbamajai gamybai tik tais atvejais, kai jiems priklauso gamybos procese naudojamos žaliavos.

Ši taisyklė buvo įtraukta į NACE 2 red. įvadines taisykles, kurios buvo patvirtintos Statistikos programų komiteto (SPK) 62-tajame susitikime, įvykusiame 2007 m. gegužę. Tačiau tame pačiame susitikime SPK paminėjo, kad, siekiant užtikrinti sklandų klasifikatoriaus diegimą, reikėtų rimtai apsvarstyti užsakomosios veiklos klasifikavimo taisyklių nuostatas (80-84 punktai).

SPK susirūpinimą visų pirma kėlė apibrėžimų aiškumo ir nedviprasmiškų klasifikavimo taisyklių stygius. Taip pat buvo paminėta, kad reikėtų nustatyti pažangius metodus verslo registrams atnaujinti laiku.

Siekdamas atsakyti į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus Eurostatas sukūrė tikslinę darbo grupę, kurią sudarė Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos, Nyderlandų, Austrijos, Lenkijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės ekspertai; pirmą kartą šioms temoms aptarti jie susitiko 2007 m. rugsėjo 27-28 d.

Šis priedas yra pirmiau minėtos grupės darbo rezultatas; jame pateikti NACE/CPA darbo grupės narių, kuriems po tikslinės darbo grupės susitikimo buvo suteiktos konsultacijos, komentarai. Konsultacijos taip pat buvo suteiktos JT Ekonominės statistikos ir klasifikacijų tarnybai.

 

Terminologija

Užsakomoji veikla (outsourcing). Sutartinis susitarimas, pagal kurį rangovas turi atlikti užsakovui tam tikras užduotis, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.

Užsakomosios veiklos sąvoka taip pat taikoma, kai rangovas yra nesavarankiškas vienetas, o užduotys vykdomos rinkos arba ne rinkos sąlygomis.

Užsakovo ir rangovo buveinės gali būti tiek toje pačioje, tiek skirtingose ekonominėse teritorijose. Klasifikuojant vienetus faktiniai jų buveinių adresai reikšmės neturi.

Užsakovas. Vienetas, sudarantis sutartį su kitu vienetu (rangovu) tam tikroms užduotims vykdyti, pvz., atlikti tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikti įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.

Rangovas. Vienetas, sutarties su užsakovu pagrindu vykdantis tam tikras užduotis, pvz., atliekantis tam tikras gamybos proceso operacijas arba netgi visą gamybos procesą, teikiantis įdarbinimo ar kitas verslui būdingas paslaugas.

Taip pat vartojama sąvoka subrangovas. NACE klasifikatoriuje rangovo atliekamos veiklos rūšys yra vadinamos „veiklos rūšimis už atlygį ar pagal sutartį”.

Apdirbamoji gamyba. Medžiagų arba sudedamųjų dalių fizinis arba cheminis pakeitimas, kai gaunami nauji produktai. Medžiagos arba sudedamosios dalys yra žaliavos, kurios gali būti žemdirbystės, gyvulininkystės,, miškininkystės, žuvininkystės arba kasybos produktai, taip pat kitų apdirbamosios gamybos veiklos rūšių rezultatai -gaminiai ir pusgaminiai.

Subrangovas. Žr. rangovas.

 1. Klasifikavimo taisyklės

Šiose taisyklėse nustatoma, kaip klasifikuoti užsakovo ir rangovo užsakomąją veiklą, apibrėžtą 1.2 punkte „Terminologija”. Paminėtina, kad šios taisyklės taikytinos tik užsakomosios veiklos atvejais, ir jeigu užsakovai ir rangovai papildomai vykdo kitas veiklos rūšis, paprastai jie klasifikuojami taikant pridedamosios vertės principus, aprašytus 60-79 skirsniuose (numeracijapagal NACE 2 red. Įvadines taisykles), visoms jų vykdomos veiklos rūšims.

Apdirbamosios gamybos proceso dalies užsakomoji veikla

Apdirbamosios gamybos proceso dalį užsakovas paveda atlikti rangovui. Klasifikavimo taisyklės. Laikoma, kad užsakovas pats vykdo visą gamybos procesą.

Rangovas klasifikuojamas kaip vienetas, savo sąskaita gaminantis tokias pat prekes arba teikiantis tokias pat paslaugas.

Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (i)

Užsakovas, kuriam priklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir pagrindinės žaliavos (pvz., audiniai ir sagos -drabužiams, mediena ir metalinės dalys – baldams gaminti), ir galutinė produkcija, tačiau gamybos procesui vykdyti yra sudaręs sutartis su rangovais, klasifikuojamas toje C sekcijos (Apdirbamoji gamyba) klasėje, kuriai priskiriamas visas gamybos procesas.

Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.

Viso apdirbamosios gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)

Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam apdirbamosios gamybos procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam nepriklauso pagrindinės žaliavos, tačiau yra sudaręs sutartį su kitu vienetu gamybos procesui vykdyti, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės yra klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba) jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.

Rangovas klasifikuojamas su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.

Statybos proceso užsakomoji veikla

Užsakovas sudaro sutartį su rangovu statybos veiklai vykdyti, tačiau yra atsakingas už visą statybų procesą. Klasifikavimo taisyklės. Ir užsakovas, ir rangovas klasifikuojami F sekcijos (Statyba) klasėje, tiksliai atitinkančioje vykdomą statybos veiklą.

Verslui būdingų paslaugų teikimo užsakomoji veikla

Užsakovas vykdo visą (prekės arba paslaugos) gamybos procesą arba jo dalį, tačiau sudaro sutartį su kitu vienetu tam tikroms pagalbinėms funkcijoms atlikti, pvz., apskaitai vesti arba kompiuterinėms paslaugoms teikti. Tokios pagalbinės funkcijos nėra pagrindinio gamybos proceso dalis, jos neturi tiesioginės įtakos galutinei prekių ar paslaugų gamybai, tačiau jų paskirtis yra palaikyti užsakovo, kaip gamybos vieneto, veiklą.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas klasifikuojamas pagal tą NACE kodą, kuris atitinka pagrindinį gamybos procesą. Rangovas klasifikuojamas pagal jo vykdomą specifinę veiklą, pvz., 69.20 klasė (Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais), 62.02 klasė (Kompiuterių konsultacinė veikla) ir t.t.

Įdarbinimo paslaugų teikimo užsakomoji veikla

Įdarbinimo paslaugų užsakomosios veiklos atveju reikia atskirti laikinai, ilgą laiką ir nuolat teikiamas užsakomąsias paslaugas.

Klasifikavimo taisyklės:

 1. Laikinai teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai vykdomą veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.20 klasei (Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla).
 2. Ilgą laiką ar nuolat teikiamų užsakomųjų paslaugų atveju užsakovas klasifikuojamas atsižvelgiant į faktiškai vykdomą veiklą (pvz., apdirbamoji gamyba). Rangovas priskiriamas 78.30 klasei (Kitas darbo jėgos teikimas).

Paslaugų teikimo užsakomoji veikla

Užsakovas sudaro sutartį su kitu vienetu visoms arba daliai paslaugų teikti (išskyrus verslui būdingų paslaugų teikimą, žr. Verslui būdingų paslaugų užsakomosios veiklos taisykles).

Klasifikavimo taisyklės:

 1. Užsakovas, sudarantis sutartį su kitu vienetu daliai paslaugų teikti, klasifikuojamas kaip viso paslaugų teikimo proceso vykdytojas. Rangovas klasifikuojamas atsižvelgiant į jo teikiamų paslaugų dalies pobūdį.
 2. Jeigu užsakovas sudaro sutartį su kitu vienetu visoms paslaugoms teikti, tiek užsakovas, tiek rangovas yra klasifikuojami pagal šių paslaugų pobūdį.

Viso žemdirbystės ar gyvulininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (i)

Užsakovas, kuriam priklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam žemdirbystės ar gyvulininkystės procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) ar gyvulių bandos, taip pat ir galutinė produkcija, bet visą gamybos procesą pagal sutartis vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas pagal tą 01 skyriaus klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą.

Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkamą 01.6 grupės klasę.

Viso žemdirbystės ar gyvulininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)

Užsakovas, kuriam nepriklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso sėklos, augalai (sodiniai, gyvašakės, šakelės), vaismedžiai (įskaitant vynuogienojus) arba gyvulių bandos, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.

Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.

Viso miškininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (i)

Užsakovas, kuriam priklauso medžiai, sudaro sutartį su kitu vienetu visam miškininkystės produkcijos gamybos procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir medžiai, ir galutinė produkcija ir kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai, klasifikuojamas 02 skyriuje pagal klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą. Rangovas klasifikuojamas 02.40 klasėje.

Viso miškininkystės gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)

Užsakovas, kuriam nepriklauso medžiai, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso medžiai, atsižvelgiant į veiklą ir konkrečią parduodamą prekę klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.

Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.

Viso akvakultūros gamybos proceso užsakomoji veikla (i)

Užsakovas, kuriam priklauso mailius, sudaro sutartį su kitu vienetu visam akvakultūros produkcijos gamybos procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir mailius, ir galutinė produkcija, bet kuris yra sudaręs sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas pagal tą 03.2 grupės klasę, kuri atitinka visą gamybos procesą.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) Rangovas klasifikuojamas pagal atitinkamą 03.2 grupės klasę.

 

 

 

Viso akvakultūros gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)

Užsakovas, kuriam nepriklauso mailius, sudaro sutartį su kitu vienetu visam procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso mailius, priklausomai nuo veiklos ir konkrečios parduodamos prekės klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.

Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.

 

Viso energijos gamybos proceso užsakomoji veikla (i)

Užsakovas, kuriam priklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t t., sudaro sutartį su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam priklauso ir energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., ir galutinė produkcija, bet kuris yra sudaręs sutartis su kitais vienetais gamybos procesui vykdyti, klasifikuojamas toje D sekcijos klasėje, kuri atitinka visą gamybos procesą.

Rangovas klasifikuojamas atitinkamoje D sekcijos klasėje.

Viso energijos gamybos proceso užsakomoji veikla (ii)

Užsakovas, kuriam nepriklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., sudaro sutartį su kitu vienetu visam energijos gamybos procesui vykdyti.

Klasifikavimo taisyklės. Užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai ir kuriam nepriklauso energetinis kuras (medžiagos), pvz., nafta, anglis, dujos, mediena, žemės ūkio produktų likučiai ir t. t., klasifikuojamas D sekcijos 35.14 arba 35.23 klasėse, atitinkančiose jo vykdomą veiklą ir konkrečią parduodamą prekę, jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas remiantis pridedamosios vertės principu.

Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes.

Kito viso produkcijos gamybos proceso užsakomoji veikla

Žuvininkystės, kasybos ir karjerų eksploatavimo bei vandens tiekimo atveju užsakovas, kuriam pagal sutartį gamybos procesą vykdo kiti vienetai, atsižvelgiant į veiklą ir konkrečią parduodamą prekę, klasifikuojamas G sekcijoje (Didmeninė ir mažmeninė prekyba), jeigu jis vykdo tik šią veiklą. Jeigu užsakovas vykdo ir kitas veiklos rūšis, jis klasifikuojamas, remiantis pridedamosios vertės principu, G arba kitose sekcijose.

Rangovas klasifikuojamas kartu su vienetais, savo sąskaita gaminančiais tokias pat prekes ar teikiančiais tokias pat paslaugas.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK 2 red.) EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS (EVRK 2 red.) STRUKTŪRA

 

Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
A         ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ
  01       Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų
  u 1       veikla
    01.1     Vienmečių augalų auginimas
      01.11   Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų
        auginimas
      01.12   Ryžių auginimas
      01.13   Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
        01.13.10 Bulvių auginimas
        01.13.20 Cukrinių runkelių auginimas
        01.13.30 Daržovių auginimas atvirame grunte
        01.13.40 Daržovių auginimas uždarame grunte
        01.13.50 Daržovių sėklų gavyba
        01.13.60 Grybų ir valgomųjų trumų auginimas
      01.14   Cukranendrių auginimas
      01.15   Tabako auginimas
      01.16   Pluoštinių augalų auginimas
      01.19   Kitų vienmečių augalų auginimas
        01.19.10 Gėlių auginimas
    01.2     Daugiamečių augalų auginimas
      01.21   Vynuogių auginimas
      01.22   Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas
      01.23   Citrusų vaisių auginimas
      01.24   Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas
      01.25   Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas
      01.26   Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
      01.27   Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas
      01 28   Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje
      \J 1 .Z.O   naudojamų augalų auginimas
      01.29   Kitų daugiamečių augalų auginimas
    01.3     Augalų dauginimas
      01.30   Augalų dauginimas
    01.4     Gyvulininkystė
      01.41   Pieninių galvijų auginimas
      01.42   Kitų galvijų ir buivolų auginimas
        01.42.10 Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
        01.42.20 Veislinių telyčių auginimas
        01.42.30 Veislinių bulių auginimas
        01.42.40 Veislinių bulių spermos gavyba
      01.43   Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
      01.44   Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      01.45   Avių ir ožkų auginimas
        01.45.10 Avių auginimas
        01.45.20 Ožkų auginimas
      01.46   Kiaulių auginimas
        01.46.10 Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
        01.46.20 Veislinių kiaulių auginimas
      01.47   Naminių paukščių auginimas
        01.47.10 Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
        01.47.20 Veislinių naminių paukščių auginimas
      01.49   Kitų gyvūnų auginimas
        01.49.10 Švelniakailių žvėrelių auginimas
        01.49.20 Bitininkystė
        01.49.30 Vynuoginių sraigių ir sliekų auginimas
    01.5     Mišrusis žemės ūkis
      01.50   Mišrusis žemės ūkis
    01.6     Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
      01.61   Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
        01.61.10 Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio
        paslaugų veikla
        01.61.20 Žemės ūkio augalų tręšimas mineralinėmis ir organinėmis trąšomis
      01.62   Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
        01.62.10 Dirbtinio apsėklinimo veikla
      01.63   Derliaus apdorojimo veikla
      01.64   Sėklininkystė
    01.7     Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
      01.70   Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
  02       Miškininkystė ir medienos ruoša
    02.1     Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
      02.10   Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
    02.2     Medienos ruoša
      02.20   Medienos ruoša
    02.3     Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
      02.30   Laukinių nemedieninių produktų rinkimas
        02.30.10 Miško grybų rinkimas
        02.30.20 Riešutų ir miško uogų rinkimas
    02.4     Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
      02.40   Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
  03       Žvejyba ir akvakultūra
    03.1     Žvejyba
      03.11   Jūrinė žvejyba
        03.11.10 Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      03.12   Gėlųjų vandenų žvejyba
    03.2     Akvakultūra
      03.21   Jūrinė akvakultūra
      03.22   Gėlųjų vandenų akvakultūra
B         KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS
  05       Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba
    05.1     Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
      05.10   Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
    05.2     Rusvųjų anglių kasyba
      05.20   Rusvųjų anglių kasyba
  06       Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba
    06.1     Žalios naftos gavyba
      06.10   Žalios naftos gavyba
    06.2     Gamtinių dujų gavyba
      06.20   Gamtinių dujų gavyba
  07       Metalų rūdų kasyba
    07.1     Geležies rūdų kasyba
      07.10   Geležies rūdų kasyba
    07.2     Spalvotųjų metalų rūdų kasyba
      07.21   Urano ir torio rūdų kasyba
      07.29   Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba
  08       Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas
    08.1     Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
      08 11   Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir
      UO. 1 1   skalūno karjerų eksploatavimas
      08.12   Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba
    08.9     Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas
      08.91   Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba
      08.92   Durpių gavyba
      08.93   Druskos gavyba
      08.99   Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas
  09       Kasybai būdingų paslaugų veikla
    09.1     Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
      09.10   Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
        09.10.10 Gamtinių dujų parengimas transportuoti (gabenti)
    09.9     Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
      09.90   Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
C         APDIRBAMOJI GAMYBA
  10       Maisto produktų gamyba
    10.1     Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba
      10.11   Mėsos perdirbimas ir konservavimas
      10.12   Paukštienos perdirbimas ir konservavimas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      10.13   Mėsos ir paukštienos produktų gamyba
        10.13.10 Rūkytų mėsos ir paukštienos produktų gamyba
    10.2     Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
      10.20   Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
    10.3     Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
      10.31   Bulvių perdirbimas ir konservavimas
        10.31.10 Bulvių miltų gamyba
      10.32   Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba
      10.39   Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
    10.4     Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba
      10.41   Aliejaus ir riebalų gamyba
      10.42   Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba
    10.5     Pieno produktų gamyba
      10.51   Pieninių veikla ir sūrių gamyba
      10.52   Valgomųjų ledų gamyba
    10.6     Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba
      10.61   Grūdų malimo produktų gamyba
        10.61.10 Miltų gamyba
        10.61.20 Kruopų gamyba
      10.62   Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba
        10.62.10 Gliukozės sirupo ir maltozės gamyba
        10.62.20 Krakmolo gamyba
    10.7     Kepyklos ir miltinių produktų gamyba
      10.71   Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
      10 72   Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos
      1 U. / L   kepinių ir pyragaičių gamyba
      10.73   Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų
        gamyba
    10.8     Kitų maisto produktų gamyba
      10.81   Cukraus gamyba
      10.82   Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba
      10.83   Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas
      10.84   Užgardų ir pagardų gamyba
        10.84.10 Acto gamyba
      10.85   Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba
      10.86   Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba
      10.89   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba
        10.89.10 Mielių gamyba
    10.9     Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba
      10.91   Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba
      10.92   Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba
  11       Gėrimų gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
    11.0     Gėrimų gamyba
      11.01   Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas
      11.02   Vynuogių vyno gamyba
      11.03   Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba
      11.04   Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba
      11.05   Alaus gamyba
      11.06   Salyklo gamyba
      11 07   Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į
      1 l.U/   butelius, vandens gamyba
        11.07.10 Nealkoholinių gėrimų gamyba
        11.07.20 Natūralaus mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba
  12       Tabako gaminių gamyba
    12.0     Tabako gaminių gamyba
      12.00   Tabako gaminių gamyba
  13       Tekstilės gaminių gamyba
    13.1     Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
      13.10   Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
    13.2     Tekstilės audimas
      13.20   Tekstilės audimas
        13.20.10 Lininių audinių audimas
        13.20.20 Sintetinių audinių audimas
    13.3     Tekstilės apdaila
      13.30   Tekstilės apdaila
    13.9     Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
      13.91   Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba
      13.92   Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
      13.93   Kilimų ir kilimėlių gamyba
      13.94   Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba
      13 95   Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių,
      1 J.7J   išskyrus drabužius, gamyba
      13.96   Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
      13.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
  14       Drabužių siuvimas (gamyba)
    14.1     Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)
      14.11   Odinių drabužių siuvimas
      14.12   Darbo drabužių siuvimas
      14.13   Kitų viršutinių drabužių siuvimas
        14.13.10 Vyriškų viršutinių drabužių siuvimas
        14.13.20 Moteriškų viršutinių drabužių siuvimas
      14.14   Apatinių drabužių siuvimas
      14.19   Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
        14.19.10 Vaiko drabužėlių siuvimas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        14.19.20 Sportinės aprangos siuvimas
        14.19.30 Kailinių kepurių ir kitų galvos apdangalų gamyba
    14.2     Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
      14.20   Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
    14.3     Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
      14 31   Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir
      it.ji   nertų gaminių bei dirbinių gamyba
      14.39   Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
  15       Odos ir odos dirbinių gamyba
    15 1     Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų
    i J. i     ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
      15.11   Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas
        15.11.10 Odų rauginimas, naudojant augalines medžiagas
        15.11.20 Odų rauginimas, naudojant mineralines ir chemines medžiagas
        15.11.30 Odų išdirbimas
      15 12   Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir
      U. Ii   pakinktų gamyba
    15.2     Avalynės gamyba
      15.20   Avalynės gamyba
  1 A       Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus,
  16       gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
    16.1     Medienos pjaustymas ir obliavimas
      16.10   Medienos pjaustymas ir obliavimas
        16.10.10 Cheminis medienos apdorojimas konservantais
    16 2     Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo
    1U.Z     medžiagų gamyba
      16.21   Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
        16.21.10 Medienos plaušo plokščių, padengtų dekoratyvine plėvele, gamyba
        16.21.20 Presuotos medienos gamyba
      16.22   Sumontuotų parketo grindų gamyba
      16.23   Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
        16.23.10 Fasoninių detalių ir malksnų (gontų) stogų dengimui gamyba
        16.23.20 Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba
        16.23.30 Medinių sieninių plokščių ir spintų gamyba
      16.24   Medinės taros gamyba
        16.24.10 Padėklų, stovų ir kitų medinių pakrovimo reikmenų gamyba
      16 29   Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir
          pynimo medžiagų gamyba
  17       Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
    17.1     Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba
      17.11   Plaušienos gamyba
      17.12   Popieriaus ir kartono gamyba
    17.2     Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      17.21   Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono
        gamyba
      17.22   Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba
        17.22.10 Tualetinio popieriaus gamyba
      17.23   Popierinių raštinės reikmenų gamyba
        17.23.10 Kopijavimo popieriaus gamyba
        17.23.20 Vokų ir atvirukų gamyba
      17.24   Sienų apmušalų (tapetų) gamyba
      17.29   Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
        17.29.10 Filtravimo popieriaus gamyba
  18       Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
    18.1     Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
      18.11   Laikraščių spausdinimas
      18.12   Kitas spausdinimas
      18.13   Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
      18.14   Įrišimas ir susijusios paslaugos
    18.2     Įrašytų laikmenų tiražavimas
      18.20   Įrašytų laikmenų tiražavimas
  19       Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
    19.1     Koksavimo krosnių produktų gamyba
      19.10   Koksavimo krosnių produktų gamyba
    19.2     Rafinuotų naftos produktų gamyba
      19.20   Rafinuotų naftos produktų gamyba
        19.20.10 Skystojo arba dujinio kuro gamyba
        19.20.20 Tepalų ir kitų alyvų gamyba
        19.20.30 Parafino ir techninio vazelino gamyba
        19.20.40 Naftos bitumo gamyba
  20       Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
    20 1     Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir
          pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
      20.11   Pramoninių dujų gamyba
      20.12   Dažiklių ir pigmentų gamyba
      20.13   Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
      20.14   Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
      20.15   Trąšų ir azoto junginių gamyba
        20.15.10 Grynųjų ar kompleksinių azoto ir fosforo trąšų gamyba
        20.15.20 Karbamido gamyba
        20.15.30 Amoniako gamyba
      20.16   Pirminių plastikų gamyba
      20.17   Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
    20.2     Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
      20.20   Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
        20.20.10 Dezinfekantų gamyba
    203     Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir
          mastikų gamyba
      2030   Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir
          mastikų gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        20.30.10 Emalinių dažų ir lakų gamyba
        20.30.20 Organinių sudėtingų tirpiklių ir skiediklių gamyba
    20.4     Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto
          priemonių gamyba
      20.41   Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
      20.42   Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
    20.5     Kitų cheminių medžiagų gamyba
      20.51   Sprogiųjų medžiagų gamyba
      20.52   Klijų gamyba
      20.53   Eterinio aliejaus gamyba
      20.59   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
        20.59.10 Lydymo, litavimo ar suvirinimo miltelių ir pastų gamyba
        20 59 20 Aktyvintų anglių, tepalų priedų, paruoštų kaučiuko vulkanizavimo
          greitiklių, katalizatorių gamyba
        20.59.30 Antidetonatorių, antifrizų, skysčių hidraulinėms sistemoms gamyba
        20.59.40 Rašalo ir tušo gamyba
    20.6     Cheminių pluoštų gamyba
      20.60   Cheminių pluoštų gamyba
  21       Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų
  z. 1       gamyba
    21.1     Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
      21.10   Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
        21.10.10 Narkotinių medžiagų gamyba
    21.2     Farmacinių preparatų gamyba
      21.20   Farmacinių preparatų gamyba
        21.20.10 Vaistų gamyba
        21.20.20 Veterinarinių vaistų gamyba
  22       Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
    22.1     Guminių gaminių gamyba
      22 11   Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų
      Z.Z.. 1 1   restauravimas ir atnaujinimas
      22.19   Kitų guminių gaminių gamyba
    22.2     Plastikinių gaminių gamyba
      22.21   Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
      22.22   Plastikinių pakuočių gamyba
      22.23   Plastikinių statybos dirbinių gamyba
      22.29   Kitų plastikinių gaminių gamyba
  23       Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
    23.1     Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
      23.11   Plokščiojo stiklo gamyba
      23.12   Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
      23.13   Tuščiavidurio stiklo gamyba
        23.13.10 Stiklinių talpyklų gamyba
      23.14   Stiklo pluoštų gamyba
      23 19   Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir
          apdorojimas
        23.19.10 Stiklinių izoliatorių ir stiklinių izoliacinių jungiamųjų detalių
        gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
    23.2     Ugniai atsparių gaminių gamyba
      23.20   Ugniai atsparių gaminių gamyba
    23.3     Statybinių medžiagų iš molio gamyba
      23.31   Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
        23.31.10 Koklių gamyba
        23.31.20 Keraminių grindinio dangų gamyba
      23.32   Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
    23.4     Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
      23.41   Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
      23.42   Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
      23.43   Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba
      23.44   Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
      23.49   Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
    23.5     Cemento, kalkių ir gipso gamyba
      23.51   Cemento gamyba
      23.52   Kalkių ir gipso gamyba
    23.6     Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
      23.61   Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
      23.62   Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba
      23.63   Prekinio betono mišinio gamyba
      23.64   Statybinių skiedinių gamyba
      23.65   Fibrolito gamyba
      23.69   Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
    23.7     Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
      23.70   Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
    239     Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo
          mineralinių produktų gamyba
      23.91   Abrazyvinių gaminių gamyba
      23.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų
        gamyba
        23.99.10 Asbestinio pluošto, verpalų ir audinių bei gaminių iš jų gamyba
        23.99.20 Frikcinių medžiagų ir jų gaminių gamyba
        23.99.30 Mineralinių izoliacinių medžiagų gamyba
        23.99.40 Dirbinių iš bitumo gamyba
  24       Pagrindinių metalų gamyba
    24.1     Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
      24.10   Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
    24 2     Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių
          jungiamųjų detalių gamyba
      2420   Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių
          jungiamųjų detalių gamyba
    24.3     Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba
      24.31   Šaltasis strypų tempimas
      24.32   Šaltasis siaurų juostų valcavimas
      24.33   Šaltasis formavimas ar lankstymas
      24.34   Šaltasis vielos tempimas
    24.4     Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba
      24.41   Tauriųjų metalų gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      24.42   Aliuminio gamyba
      24.43   Švino, cinko ir alavo gamyba
      24.44   Vario gamyba
      24.45   Kitų spalvotųjų metalų gamyba
      24.46   Branduolinio kuro perdirbimas
    24.5     Metalų liejinių gamyba
      24.51   Geležies liejinių gamyba
      24.52   Plieno liejinių gamyba
      24.53   Lengvųjų metalų liejinių gamyba
      24.54   Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba
  25       Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
    25.1     Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
      25.11   Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
      25.12   Metalinių durų ir langų gamyba
    25.2     Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
      25.21   Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
      25.29   Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
        25.29.10 Metalinių talpyklų suslėgtosioms ar suskystintosioms dujoms
        gamyba
    25.3     Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
        gamyba
      25.30   Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus,
        gamyba
    25.4     Ginklų ir šaudmenų gamyba
      25.40   Ginklų ir šaudmenų gamyba
    255     Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių
          metalurgija
      2550   Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių
          metalurgija
    25.6     Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
      25.61   Metalų apdorojimas ir dengimas
      25.62   Mechaninis apdirbimas
    25.7     Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba
      25.71   Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba
      25.72   Spynų ir vyrių gamyba
      25.73   Kitų įrankių gamyba
    25.9     Kitų metalo gaminių gamyba
      25.91   Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba
      25.92   Lengvųjų metalų taros gamyba
      25.93   Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba
      25.94   Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba
      25.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
  26       Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
    26.1     Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
      26.11   Elektroninių komponentų gamyba
      26.12   Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
    26.2     Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
      26.20   Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
    26.3     Ryšių įrangos gamyba
      26.30   Ryšių įrangos gamyba
    26.4     Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
      26.40   Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
          Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba;
          įvairių tipų laikrodžių gamyba
          Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir
          aparatų gamyba
        26.51.10 Elektros skaitiklių gamyba
        26.51.20 Vandens skaitiklių gamyba
        26.51.30 Dujų skaitiklių gamyba
        26.51.40 Automatinio reguliavimo ir kontrolės prietaisų gamyba
      26.52   Įvairių tipų laikrodžių gamyba
    26.6     Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
      26.60   Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
    26.7     Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
      26.70   Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
    26.8     Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
      26.80   Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
  27       Elektros įrangos gamyba
    27 1     Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei elektros
    £ 1 . L     skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
      27.11   Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba
      27.12   Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba
    27.2     Baterijų ir akumuliatorių gamyba
      27.20   Baterijų ir akumuliatorių gamyba
    27.3     Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba
      27.31   Skaidulinės optikos kabelių gamyba
      27.32   Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba
      27.33   Instaliacijos įtaisų gamyba
    27.4     Elektros apšvietimo įrangos gamyba
      27.40   Elektros apšvietimo įrangos gamyba
    27.5     Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba
      27.51   Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
      27.52   Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba
    27.9     Kitos elektros įrangos gamyba
      27.90   Kitos elektros įrangos gamyba
  28       Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba
    28.1     Bendrosios paskirties mašinų gamyba
          Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir
          motociklų variklius, gamyba
      28.12   Hidraulinės energijos įrangos gamyba
      28.13   Kitų siurblių ir kompresorių gamyba
      28.14   Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba
      28.15   Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų
        gamyba
    28.2     Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
      28.21   Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      28.22   Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba
      28.23   Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą)
        gamyba
      28.24   Variklinių rankinių įrankių gamyba
      28.25   Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba
      28^9   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir
          įrangos gamyba
    28.3     Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
      28.30   Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
    28.4     Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba
      28.41   Metalo formavimo įrangos gamyba
      28.49   Kitų staklių gamyba
    28.9     Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba
      28.91   Metalurgijos mašinų gamyba
      28.92   Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba
      28.93   Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba
      28.94   Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba
      28.95   Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba
      28.96   Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba
      28.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų
        gamyba
  29       Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba
    29.1     Variklinių transporto priemonių gamyba
      29.10   Variklinių transporto priemonių gamyba
    29 2     Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
    z. y. z.     puspriekabių gamyba
      2920   Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir
          puspriekabių gamyba
    29.3     Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų
        gamyba
      29.31   Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos
        gamyba
      29.32   Variklinių transporto priemonių kitų dalių ir reikmenų gamyba
  30       Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba
    30.1     Įvairių tipų laivų statyba
      30.11   Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba
      30.12   Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
    30.2     Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
      30.20   Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
    30.3     Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
      30.30   Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
    30.4     Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
      30.40   Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
    30.9     Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba
      30.91   Motociklų gamyba
      30.92   Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba
      30.99   Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba
  31       Baldų gamyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
    31.0     Baldų gamyba
      31.01   Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba
      31.02   Virtuvės baldų gamyba
      31.03   Čiužinių gamyba
      31.09   Kitų baldų gamyba
  32       Kita gamyba
    32.1     Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
      32.11   Monetų kalimas
      32.12   Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba
      32.13   Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba
    32.2     Muzikos instrumentų gamyba
      32.20   Muzikos instrumentų gamyba
    32.3     Sporto reikmenų gamyba
      32.30   Sporto reikmenų gamyba
    32.4     Žaidimų ir žaislų gamyba
      32.40   Žaidimų ir žaislų gamyba
        32.40.10 Konstravimo rinkinių gamyba
        32.40.20 Plastikinių žaislų gamyba
        32.40.30 Medinių žaislų gamyba
        32.40.40 Kimštinių žaislų gamyba
        32.40.50 Stalo arba kambario žaidimų gamyba
        32.40.60 Plastikinių triračių ir kitų žaislų su ratukais gamyba
        32.40.70 Elektrinių žaislų ir žaidimų gamyba
    32.5     Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų
        gamyba
      32.50   Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų
        gamyba
        32.50.10 Odontologinio cemento gamyba
        32.50.20 Ortopedinių ir kitokių įtaisų gamyba
        32.50.30 Protezų gamyba
    32.9     Niekur kitur nepriskirta gamyba
      32.91   Šluotų ir šepečių gamyba
      32.99   Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba
        32.99.10 Medinių karstų ir kitų laidojimo reikmenų gamyba
  33       Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas
    33.1     Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas
      33.11   Metalo gaminių remontas
      33.12   Mašinų remontas
      33.13   Elektroninės ir optinės įrangos remontas
      33.14   Elektros įrangos remontas
      33.15   Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra
      33.16   Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra
      33.17   Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
      33.19   Kitos įrangos remontas
    33.2     Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
      33.20   Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
D         ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO
u         KONDICIONAVIMAS
  35       Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
    35.1     Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas
      35.11   Elektros gamyba
      35.12   Elektros perdavimas
      35.13   Elektros paskirstymas
      35.14   Elektros pardavimas
    35.2     Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
      35.21   Dujų gamyba
      35.22   Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais
      35.23   Dujų pardavimas dujotiekiais
    35.3     Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
      35.30   Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
        35.30.10 Garo tiekimas
        35.30.20 Karšto vandens tiekimas
J?         VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ VALYMAS,
E         ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS
  36       Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
    36.0     Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
      36.00   Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas
        36.00.10 Vandens surinkimas ir valymas
        36.00.20 Vandens tiekimas pramonės įmonėms
        36.00.30 Vandens tiekimas gyventojams
  37       Nuotekų valymas
    37.0     Nuotekų valymas
      37.00   Nuotekų valymas
  38       Atliekų surinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų atgavimass
    38.1     Atliekų surinkimas
      38.11   Nepavojingų atliekų surinkimas
      38.12   Pavojingų atliekų surinkimas
    38.2     Atliekų tvarkymas ir šalinimas
      38.21   Nepavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
      38.22   Pavojingų atliekų tvarkymas ir šalinimas
    38.3     Medžiagų atgavimas
      38.31   Mašinų duženų išmontavimas
      38.32   Išrūšiuotų medžiagų atgavimas
  39       Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
    39.0     Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
      39.00   Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
F         STATYBA
  41       Pastatų statyba
    41.1     Statybų plėtra
      41.10   Statybų plėtra
    41.2     Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
      41.20   Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba
        41.20.10 Naujų pastatų statyba
        41.20.20 Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
  42       Inžinerinių statinių statyba
    42.1     Kelių ir geležinkelių tiesimas
      42.11   Kelių ir automagistralių tiesimas
        42.11.10 Kelio dangos ir stovėjimo aikštelių ženklinimas
      42.12   Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas
      42.13   Tiltų ir tunelių statyba
    42.2     Komunalinių statinių statyba
      42.21   Komunalinių nuotekų statinių statyba
      42.22   Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
    42.9     Kitų inžinerinių statinių statyba
      42.91   Vandens statinių statyba
      42.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba
  43       Specializuota statybos veikla
    43.1     Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
      43.11   Statinių nugriovimas
      43.12   Statybvietės paruošimas
        43.12.10 Paruošiamieji žemės kasimo darbai tiesiant kelius
        43.12.20 Žemės darbai statybos aikštelėse
        43.12.30 Sausinimo ir drėkinimo sistemų tiesimas
      43.13   Žvalgomasis gręžimas
    43.2     Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas
      43.21   Elektros sistemų įrengimas
        43.21.10 Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
        43.21.20 Gaisro pavojaus ir apsaugos signalizacijos įrengimas
        43.21.30 Antenų, ryšio sistemų įrengimas
      43.22   Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas
      43.29   Kitos įrangos įrengimas
    43.3     Statybos baigimas ir apdaila
      43.31   Tinkavimas
      43.32   Staliaus dirbinių įrengimas
      43.33   Grindų ir sienų dengimas
      43.34   Dažymas ir stiklinimas
      43.39   Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
    43.9     Kita specializuota statybos veikla
      43.91   Stogų dengimas
      43.99   Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla
          DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA;
G         VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR
          MOTOCIKLŲ REMONTAS
  45       Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir
          mažmeninė prekyba bei remontas
    45.1     Variklinių transporto priemonių pardavimas
      4511   Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių
          pardavimas
      45.19   Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas
    45.2     Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
      45.20   Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
    453     Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
          reikmenų pardavimas
      45 31   Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
      tj.ji   reikmenų didmeninė prekyba
      45 32   Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių
          reikmenų mažmeninė prekyba
    454     Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų
          pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
      45 40   Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų
          pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
  46       Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto
          priemonėmis ir motociklais
    46.1     Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį
      46 11   Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių
      H-U. 1 1   pardavimo agentų veikla
      46.12   Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo
        agentų veikla
      46.13   Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla
      46.14   Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų
        veikla
      46.15   Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo
        agentų veikla
      46.16   Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo
        agentų veikla
      46.17   Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla
      46.18   Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla
      46.19   Įvairių prekių pardavimo agentų veikla
    46.2     Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
      46.21   Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė
        prekyba
      46.22   Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba
      46.23   Gyvų gyvulių didmeninė prekyba
      46.24   Kailių ir odų didmeninė prekyba
    46.3     Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba
      46.31   Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba
      46.32   Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba
      4633   Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų
          didmeninė prekyba
      46.34   Gėrimų didmeninė prekyba
        46.34.10 Alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
        46.34.20 Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba
      46.35   Tabako gaminių didmeninė prekyba
      46.36   Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba
      46.37   Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
      46 38   Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus,
          didmeninė prekyba
      46.39   Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė
        prekyba
    46.4     Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
      46.41   Tekstilės gaminių didmeninė prekyba
      46.42   Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        46.42.10 Guminės avalynės didmeninė prekyba
        46.42.20 Odinės avalynės didmeninė prekyba
        46.42.30 Kailinių gaminių didmeninė prekyba
        46.42.40 Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba
      46.43   Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba
      46.44   Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių didmeninė
        prekyba
        46.44.10 Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba
        46.44.20 Valymo priemonių didmeninė prekyba
      46.45   Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba
      46.46   Farmacijos prekių didmeninė prekyba
        46.46.10 Chirurginių ir ortopedinių instrumentų bei protezų didmeninė
        prekyba
        46.46.20 Vaistų ir vaistinių medžiagų didmeninė prekyba
      46.47   Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba
      46.48   Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba
      46.49   Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba
    46.5     Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba
      46.51   Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba
      46.52   Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė
        prekyba
    46.6     Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
      46.61   Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba
      46.62   Staklių didmeninė prekyba
      46.63   Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
      4664   Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų
          didmeninė prekyba
      46.65   Įstaigos baldų didmeninė prekyba
      46.66   Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
      46.69   Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba
    46.7     Kita specializuota didmeninė prekyba
      46.71   Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
        46.71.10 Kietojo kuro didmeninė prekyba
        46.71.20 Benzino didmeninė prekyba
        46.71.30 Dujinio kuro didmeninė prekyba
        46.71.40 Dyzelinio kuro didmeninė prekyba
        46.71.50 Tepalų didmeninė prekyba
      46.72   Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba
      46.73   Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė
        prekyba
        46.73.10 Popierinių sienų apmušalų didmeninė prekyba
      46^4   Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų
          didmeninė prekyba
        46.74.10 Geležies dirbinių didmeninė prekyba
        46.74.20 Vandentiekio įrangos didmeninė prekyba
        46.74.30 Šildymo įrangos didmeninė prekyba
      46.75   Chemijos produktų didmeninė prekyba
        46.75.10 Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        46^5^0 Ne vaistinės paskirties stipriai veikiančiųjų ir nuodingųjų medžiagų
          didmeninė prekyba
      46.76   Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba
        46.76.10 Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba
        46.76.20 Linų pluošto didmeninė prekyba
      46.77   Atliekų ir laužo didmeninė prekyba
    46.9     Nespecializuota didmeninė prekyba
      46.90   Nespecializuota didmeninė prekyba
  47       Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir
  h- /       motociklų prekybą
    47.1     Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
      47 11   Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose
      h- / . i i   vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas
      47.19   Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse
    472     Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      4721   Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      4722   Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      4723   Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47 24   Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų
      H- / .z.H-   mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
        47.24.10 Duonos, pyrago ir kitų miltinių produktų mažmeninė prekyba
        47.24.20 Konditerijos gaminių ir saldumynų mažmeninė prekyba
      47.25   Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
        47.25.10 Alkoholinių gėrimų mažmeninė prekyba
        47.25.20 Gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba
      47.26   Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
      4729   Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
    473     Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47 30   Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
    474     Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė
          prekyba specializuotose parduotuvėse
      4741   Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė
          prekyba specializuotose parduotuvėse
      4742   Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      4743   Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
    475     Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47 51   Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47 52   Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
        47.52.10 Dažų, lakų ir politūrų mažmeninė prekyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        47.52.20 Plokščiojo stiklo mažmeninė prekyba
        47.52.30 Statybinių medžiagų mažmeninė prekyba
        47.52.40 Medžiagų ir smulkiojo remonto darbams įrangos mažmeninė
        prekyba
      4753   Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba
          specializuotose parduotuvėse
      4754   Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba
          specializuotose parduotuvėse
      47 59   Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė
      h- / .jy   prekyba specializuotose parduotuvėse
    476     Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47.61   Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
      4762   Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      4763   Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47.64   Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
      47.65   Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
    47.7     Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
      47.71   Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
      4772   Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose
          parduotuvėse
      47.73   Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla
      4774   Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba
          specializuotose parduotuvėse
      47 75   Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba
      h- / . / J   specializuotose parduotuvėse
      47 76   Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo
      h- / . / o   mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
      4777   Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba
          specializuotose parduotuvėse
      47.78   Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
        477810 Suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota
          mažmeninė prekyba
        47^8^0 Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, anglies ir malkų specializuota
          mažmeninė prekyba
        47.78.30 Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba
        47.78.40 Optikos prekių mažmeninė prekyba
        47.78.90 Kita specializuota mažmeninė prekyba
      47.79   Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse
        47.79.10 Antikvarinių daiktų mažmeninė prekyba
    47.8     Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
      47 81   Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir
          prekyvietėse
      47 82   Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir
          prekyvietėse
      47.89   Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
    47.9     Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse
      47.91   Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      4799   Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar
          prekyvietėse
        47.99.10 Mažmeninė prekyba per keliaujančius firmos atstovus
        47.99.20 Mažmeninė prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti
H         TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS
  49       Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais
    49.1     Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
      49.10   Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
    49.2     Krovininis geležinkelio transportas
      49.20   Krovininis geležinkelio transportas
    49.3     Kitas keleivinis sausumos transportas
      49.31   Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu
        49.31.10 Keleivių vežimas autobusais mieste ar priemiestyje
        49.31.20 Keleivių vežimas troleibusais mieste ar priemiestyje
      49.32   Taksi veikla
      49.39   Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas
    49.4     Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla
      49.41   Krovininis kelių transportas
      49.42   Perkraustymo veikla
    49.5     Transportavimas vamzdynais
      49.50   Transportavimas vamzdynais
  50       Vandens transportas
    50.1     Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
      50.10   Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas
    50.2     Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
      50.20   Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas
    50.3     Vidaus vandenų keleivinis transportas
      50.30   Vidaus vandenų keleivinis transportas
    50.4     Vidaus vandenų krovininis transportas
      50.40   Vidaus vandenų krovininis transportas
  51       Oro transportas
    51.1     Keleivinis oro transportas
      51.10   Keleivinis oro transportas
    51.2     Krovininis oro transportas ir kosminis transportas
      51.21   Krovininis oro transportas
      51.22   Kosminis transportas
  52       Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla
    52.1     Sandėliavimas ir saugojimas
      52.10   Sandėliavimas ir saugojimas
    52.2     Transportui būdingų paslaugų veikla
      52.21   Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla
        52.21.10 Traukinių eismo organizavimas ir reguliavimas
        52.21.20 Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas
        52.21.30 Techninių priemonių, reguliuojančių gatvių judėjimą,
        eksploatavimas
        52.21.40 Gatvių, kelių, tiltų, tunelių eksploatavimas
        52.21.50 Sauskelių transporto stočių eksploatavimas
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        52.21.60 Riedmenų techninė priežiūra ir smulkus remontas
        52.21.70 Geležinkelių eksploatavimas
      52.22   Vandens transportui būdingų paslaugų veikla
      52.23   Oro transportui būdingų paslaugų veikla
      52.24   Krovinių tvarkymas
      52.29   Kita transportui būdingų paslaugų veikla
        52.29.10 Muitinės tarpininkų veikla
        52.29.20 Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla
        52.29.30 Vežimo dokumentų ir kelionės lapų parengimas ir išdavimas
  53       Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
    53.1     Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama
        veikla
      53.10   Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama
        veikla
    53.2     Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
      53.20   Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
T         APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ
1         VEIKLA
  55       Apgyvendinimo veikla
    55.1     Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
      55.10   Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
    55.2     Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
      55.20   Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
        55.20.10 Poilsio namų veikla
        55.20.20 Vaikų poilsio stovyklų veikla
    55.3     Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
        veikla
      55.30   Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių
        veikla
    55.9     Kita apgyvendinimo veikla
      55.90   Kita apgyvendinimo veikla
  56       Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla
    56.1     Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
      56.10   Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
    56.2     Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų
        veikla
      56.21   Pagaminto valgio tiekimas renginiams
      56.29   Kitų maitinimo paslaugų teikimas
    56.3     Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
      56.30   Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
J         INFORMACIJA IR RYŠIAI
  58       Leidybinė veikla
    58.1     Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla
      58.11   Knygų leidyba
      58.12   Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba
      58.13   Laikraščių leidyba
      58.14   Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba
      58.19   Kita leidyba
    58.2     Programinės įrangos leidyba
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      58.21   Kompiuterinių žaidimų leidyba
      58.29   Kita programinės įrangos leidyba
  59       Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso
  j y       įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla
    59.1     Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla
      59.11   Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba
      59 12   Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis
      j y. i z.   apipavidalinimas
      59.13   Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas
      59.14   Kino filmų rodymas
    59.2     Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
      59.20   Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
  60       Programų rengimas ir transliavimas
    60.1     Radijo programų transliavimas
      60.10   Radijo programų transliavimas
    60.2     Televizijos programų rengimas ir transliavimas
      60.20   Televizijos programų rengimas ir transliavimas
  61       Telekomunikacijos
    61.1     Laidinio ryšio paslaugų veikla
      61.10   Laidinio ryšio paslaugų veikla
    61.2     Belaidžio ryšio paslaugų veikla
      61.20   Belaidžio ryšio paslaugų veikla
    61.3     Palydovinio ryšio paslaugų veikla
      61.30   Palydovinio ryšio paslaugų veikla
    61.9     Kitų ryšių paslaugų veikla
      61.90   Kitų ryšių paslaugų veikla
  62       Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
    62.0     Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
      62.01   Kompiuterių programavimo veikla
      62.02   Kompiuterių konsultacinė veikla
      62.03   Kompiuterinės įrangos tvarkyba
      62.09   Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla
  63       Informacinių paslaugų veikla
    631     Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
          susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla
      63 11   Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir
      U J . 1 1   susijusi veikla
      63.12   Interneto vartų paslaugų veikla
    63.9     Kita informacinių paslaugų veikla
      63.91   Naujienų agentūrų veikla
      63.99   Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla
K         FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA
  64       Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
          kaupimą
    64.1     Piniginis tarpininkavimas
      64.11   Centrinė bankininkystė
      64.19   Kitas piniginis tarpininkavimas
    64.2     Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      64.20   Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
    64.3     Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
      64.30   Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
    649     Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
          kaupimą
      64.91   Finansinė išperkamoji nuoma
      64.92   Kitas kredito teikimas
      6499   Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus
          draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
  65       Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus
          privalomąjį socialinį draudimą, veikla
    65.1     Draudimas
      65.11   Gyvybės draudimas
      65.12   Ne gyvybės draudimas
        65.12.10 Kelionių draudimas
    65.2     Perdraudimas
      65.20   Perdraudimas
    65.3     Pensijų lėšų kaupimas
      65.30   Pensijų lėšų kaupimas
  66       Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla
          Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų
          kaupimą, veikla
      66.11   Finansų rinkos valdymas
      66.12   Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas
      66^9   Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų
          lėšų kaupimą, veikla
    66.2     Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
      66.21   Rizikos ir žalos vertinimas
      66.22   Draudimo agentų ir brokerių veikla
      66.29   Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
    66.3     Fondų valdymo veikla
      66.30   Fondų valdymo veikla
L         NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS
  68       Nekilnojamojo turto operacijos
    68.1     Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
      68.10   Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
          Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
          eksploatavimas
      68^0   Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
          eksploatavimas
    68.3     Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
      68.31   Nekilnojamojo turto agentūrų veikla
        68.31.10 Nekilnojamojo turto vertinimas
      68.32   Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį
M         PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA
  69       Teisinė ir apskaitos veikla
    69.1     Teisinė veikla
      69.10   Teisinė veikla
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        69.10.10 Konsultacijos ir juridinis atstovavimas civilinėse ir baudžiamosiose
        bylose
        69.10.20 Konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose
        69.10.30 Bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas
    692     Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių
          klausimais
      69.20   Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių
        klausimais
        69.20.10 Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas
        69.20.20 Finansinių ataskaitų rengimas
        69.20.30 Firmų ir kitų bendrovių komercinių operacijų apskaitos tvarkymas
        69.20.40 Mokesčių konsultacijos
  70       Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla
    70.1     Pagrindinių buveinių veikla
      70.10   Pagrindinių buveinių veikla
    70.2     Konsultacinė valdymo veikla
      70.21   Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla
      70.22   Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla
  71       Architektūros ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė
    71 1     Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės
    /1. i     konsultacijos
      71.11   Architektūros veikla
      71.12   Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos
        71.12.10 Inžinerinė-technologinė veikla
        71.12.20 Proj ektiniai-konstruktoriniai darbai
        71.12.30 Gatvių eismo projektavimas
        71.12.40 Geodezinė veikla
        71.12.50 Geologinės paieškos ir žvalgyba
        71.12.60 Miškotvarka ir žemėtvarka
    71.2     Techninis tikrinimas ir analizė
      71.20   Techninis tikrinimas ir analizė
        71.20.10 Aplinkos kontrolė, ekologinis monitoringas
        71.20.20 Medžiagų bandymai ir analizė
        71.20.30 Produkcijos kokybės bandymai ir analizė
          Maisto produktų tyrimas pagal higienos reikalavimus, įskaitant
        71.20.40 veterinarinį, susijusį su maisto produktų gamyba, tyrimą ir
          tikrinimą
        71.20.50 Variklinių transporto priemonių saugaus eismo periodinis
        patikrinimas
        71.20.60 Matavimo priemonių patikra bei kalibravimas
        71.20.70 Gaminių sertifikavimas, jų normatyvinių dokumentų reikalavimų
        kontrolė
  72       Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
    72.1     Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
      72.11   Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
      72.19   Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji
        veikla
        72.19.10 Agrarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
        72.19.20 Gamtos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        72.19.30 Matematikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
        72.19.40 Medicinos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
        72.19.50 Technikos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
    72.2     Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji
        veikla
      72.20   Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji
        veikla
        72.20.10 Humanitarinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
        72.20.20 Socialinių mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
        72.20.30 Teologijos mokslų tiriamieji ir taikomieji darbai
  73       Reklama ir rinkos tyrimas
    73.1     Reklama
      73.11   Reklamos agentūrų veikla
      73.12   Atstovavimas žiniasklaidai
    73.2     Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
      73.20   Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
  74       Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla
    74.1     Specializuota projektavimo veikla
      74.10   Specializuota projektavimo veikla
    74.2     Fotografavimo veikla
      74.20   Fotografavimo veikla
    74.3     Vertimo raštu ir žodžiu veikla
      74.30   Vertimo raštu ir žodžiu veikla
    74.9     Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
      74.90   Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
  75       Veterinarinė veikla
    75.0     Veterinarinė veikla
      75.00   Veterinarinė veikla
        75.00.10 Gyvulių ir gyvūnų stacionarinis gydymas
        75.00.20 Gyvulių ir gyvūnų ambulatorinis gydymas
        75.00.30 Veterinarinė diagnostinė veikla
        75.00.40 Veterinarijos laboratorijų veikla
N         ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA
  77       Nuoma ir išperkamoji nuoma
    77.1     Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
      7711   Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir
          išperkamoji nuoma
      77T2   Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji
          nuoma
        77.12.10 Krovininių automobilių nuoma
        77.12.20 Turistinių autobusų nuoma
    77.2     Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
      77.21   Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
        77.21.10 Pramoginių valčių nuoma
        77.21.20 Jojamųjų žirgų nuoma
        77.21.30 Dviračių nuoma
        77.21.40 Sporto įrangos nuoma
        77.21.50 Kitų turizmo priemonių nuoma
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      77.22   Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma
      77.29   Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma
        77.29.10 Tekstilės dirbinių, drabužių ir avalynės nuoma
        77.29.20 Baldų ir kitų asmeniniam naudojimui skirtų daiktų nuoma
        77.29.30 Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma
    77.3     Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji
        nuoma
      77.31   Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma
      77 32   Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir
          išperkamoji nuoma
      7733   Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir
          išperkamoji nuoma
        77.33.10 Kompiuterių nuoma
        77.33.20 Kopijavimo, spausdinimo ir teksto apdorojimo mašinų nuoma
        77.33.30 Kasos aparatų nuoma
      77.34   Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji
        nuoma
      77.35   Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma
      7739   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų
          vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
        77.39.10 Geležinkelio transporto priemonių nuoma
        77.39.20 Motociklų nuoma
        77.39.30 Automobilinių namelių nuoma
        77.39.40 Konteinerių, kilnojamųjų platformų ir padėklų nuoma
        77.39.50 Pramoninių elektrinių ir neelektrinių mašinų nuoma
        77.39.60 Radijo ir televizijos įrenginių nuoma
        77.39.70 Ryšių įrenginių nuoma
        77.39.80 Matavimo ir kontrolės įrenginių nuoma
    774     Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių
          saugomus objektus, išperkamoji nuoma
      7740   Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių
          saugomus objektus, išperkamoji nuoma
  78       Įdarbinimo veikla
    78.1     Įdarbinimo agentūrų veikla
      78.10   Įdarbinimo agentūrų veikla
    78.2     Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
      78.20   Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
    78.3     Kitas darbo jėgos teikimas
      78.30   Kitas darbo jėgos teikimas
  79       Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo
  / y       paslaugų ir susijusi veikla
    79.1     Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla
      79.11   Kelionių agentūrų veikla
      79.12   Ekskursijų organizatorių veikla
    79.9     Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
      79.90   Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
  80       Apsaugos ir tyrimo veikla
    80.1     Privati apsauga
      80.10   Privati apsauga
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
    80.2     Apsaugos sistemų paslaugų veikla
      80.20   Apsaugos sistemų paslaugų veikla
    80.3     Tyrimo veikla
      80.30   Tyrimo veikla
  81       Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas
    81.1     Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
      81.10   Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
    81.2     Valymo veikla
      81.21   Paprastasis pastatų valymas
      81.22   Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla
      81.29   Kita valymo veikla
    81.3     Kraštovaizdžio tvarkymas
      81.30   Kraštovaizdžio tvarkymas
  82       Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo
  Oi       veikla
    82.1     Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla
      82.11   Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla
      82 19   Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai
      oz. i y   būdingų paslaugų veikla
    82.2     Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
      82.20   Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
    82.3     Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
      82.30   Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
    82.9     Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla
      82.91   Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla
      82.92   Fasavimo ir pakavimo veikla
      82.99   Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla
a         VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS
O         SOCIALINIS DRAUDIMAS
  84       Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
    84 1     Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė
    OH. 1     bendruomenės politika
      84.11   Bendroji viešojo valdymo veikla
        84.11.10 Lietuvos Respublikos apskričių veikla
        84.11.20 Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla
        84.11.30 Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla
        84.11.40 Iždo valdymas ir priežiūra
        84.11.50 Biudžeto vykdymas ir valstybinių fondų tvarkymas
        84.11.60 Centrinių administracinių institucijų įstatymų leidžiamoji ir
        vykdomoji veikla
        84.11.70 Vadovavimas muitinės tarnyboms ir jų veikla
        841180 Vadovavimas statistikos ir sociologijos tarnyboms įvairiuose
          valstybės valdymo lygiuose bei jų veikla
      84 12   Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų,
      OH. 1A   išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas
      84.13   Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti
    84.2     Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas
      84.21   Užsienio reikalai
      84.22   Gynybos veikla
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
      84.23   Teisingumo ir teisminė veikla
      84.24   Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla
      84.25   Priešgaisrinių tarnybų veikla
    84.3     Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
      84.30   Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
P         ŠVIETIMAS
  85       Švietimas
    85.1     Ikimokyklinis ugdymas
      85.10   Ikimokyklinis ugdymas
        85.10.10 Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
        85.10.20 Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas
    85.2     Pradinis ugdymas
      85.20   Pradinis ugdymas
    85.3     Vidurinis ugdymas
      85.31   Bendrasis vidurinis ugdymas
        85.31.10 Pagrindinis ugdymas
        85.31.20 Vidurinis ugdymas
      85.32   Techninis ir profesinis vidurinis mokymas
    85.4     Aukštasis mokslas
      85.41   Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę
        mokyklą
      85.42   Aukštasis (tretinis) mokslas
        85.42.10 Aukštasis neuniversitetinis mokslas
        85.42.20 Aukštasis universitetinis mokslas
        85.42.30 Doktorantūra
    85.5     Kitas mokymas
      85.51   Sportinis ir rekreacinis švietimas
      85.52   Kultūrinis švietimas
      85.53   Vairavimo mokyklų veikla
      85.59   Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas
    85.6     Švietimui būdingų paslaugų veikla
      85.60   Švietimui būdingų paslaugų veikla
Q         ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS
Q         DARBAS
  86       Žmonių sveikatos priežiūros veikla
    86.1     Ligoninių veikla
      86.10   Ligoninių veikla
        86.10.10 Bendrosios paskirties ligoninių veikla
        86.10.20 Specializuotųjų ligoninių veikla
        86.10.30 Reabilitacijos ligoninių veikla
        86.10.40 Slaugos ligoninių veikla
    86.2     Medicininės ir odontologinės praktikos veikla
      86.21   Bendrosios praktikos gydytojų veikla
      86.22   Gydytojų specialistų veikla
      86.23   Odontologinės praktikos veikla
    86.9     Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
      86.90   Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
        86.90.10 Viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikiamas ligoniams ne
        ligoninėse
        86.90.20 Kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla
        86.90.30 Medicinos laboratorijų veikla
        86.90.40 Greitosios pagalbos veikla
  87       Kita stacionarinė globos veikla
    87.1     Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
      87.10   Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
    87 2     Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų
    o / .z.     priklausomybės ligomis globos veikla
      87 20   Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų
      o / .A\J   priklausomybės ligomis globos veikla
    87.3     Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
      87.30   Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
    87.9     Kita stacionarinė globos veikla
      87.90   Kita stacionarinė globos veikla
  88       Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla
    88 1     Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir
    oo. 1     neįgaliaisiais asmenimis veikla
      88 10   Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir
      OO.IU   neįgaliaisiais asmenimis veikla
    88.9     Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla
      88.91   Vaikų dienos priežiūros veikla
      88^9   Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu
          socialinio darbo veikla
R         MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO
JY         VEIKLA
  90       Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
    90.0     Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla
      90.01   Scenos pastatymų veikla
      90.02   Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla
      90.03   Meninė kūryba
      90.04   Meno įrenginių eksploatavimo veikla
  91       Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
    91.0     Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
      91.01   Bibliotekų ir archyvų veikla
      91.02   Muziejų veikla
      9103   Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų
          eksploatavimas
      91.04   Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla
        91.04.10 Zoologijos sodų veikla
        91.04.20 Botanikos sodų veikla
        91.04.30 Gamtos rezervatų ir draustinių veikla
  92       Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
    92.0     Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
      92.00   Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
        92.00.10 Loterijų organizavimo veikla
        92.00.20 Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla
        92.00.30 Kitų azartinių žaidimų organizavimo veikla
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
  93       Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla
    93.1     Sportinė veikla
      93.11   Sporto įrenginių eksploatavimas
      93.12   Sporto klubų veikla
      93.13   Kūno rengybos centrų veikla
      93.19   Kita sportinė veikla
        93.19.10 Sportinė ar mėgėjų medžioklė ir su ja susijusi veikla
        93.19.20 Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla
    93.2     Pramogų ir poilsio organizavimo veikla
      93.21   Atrakcionų ir teminių parkų veikla
      93.29   Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla
S         KITA APTARNAVIMO VEIKLA
  94       Narystės organizacijų veikla
    94.1     Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla
      94.11   Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla
      94.12   Profesinių narystės organizacijų veikla
    94.2     Profesinių sąjungų veikla
      94.20   Profesinių sąjungų veikla
    94.9     Kitų narystės organizacijų veikla
      94.91   Religinių organizacijų veikla
        94.91.10 Religinių bendrijų veikla
        94.91.20 Vienuolynų veikla
      94.92   Politinių organizacijų veikla
      94.99   Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla
  95       Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas
    95.1     Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas
      95.11   Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas
      95.12   Ryšių įrangos remontas
        95.12.10 Ryšio sistemų techninė priežiūra
    95.2     Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
      95.21   Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas
      95.22   Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas
      95.23   Avalynės ir odos gaminių taisymas
      95.24   Baldų ir interjero reikmenų taisymas
      95.25   Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas
      95.29   Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas
  96       Kita asmenų aptarnavimo veikla
    96.0     Kita asmenų aptarnavimo veikla
      96.01   Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas
      96.02   Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
      96.03   Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla
      96.04   Fizinės gerovės užtikrinimo veikla
      96.09   Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla
Sekcija Skyri us Gru Klasė Poklasis Pavadinimas
          NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA;
          NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS
T         REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ
          NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR
          PASLAUGŲ TEIKIMU
  97       Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
    97.0     Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
      97.00   Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
  98       Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
  y<j       skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu
    98 1     Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
    J70. 1     skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
      98 10   Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
      70. 1U   skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
    98 2     Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
    yo.A     skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
      98 20   Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti
          skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
U         EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ
u         VEIKLA
  99       Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
    99.0     Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
      99.00   Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla