Visi įrašai, kuriuos paskelbė

1990 metų visuotinė amnestija

1990 kovo 30 AMNESTIJOS AKTAS

Atsikūrusios Lietuvos Respublikos AT teisingai įverinusi stagnacijos metais padarytą žalą Lietuvai ir jos žmonėms, siekdama susigrąžinti į pilnavertį gyvenimą ankstesniais metais neteisėtai nuteistus asmenis, neatsižvelgiant į jų tautybę, rasę, lytį ir kt. organus, o taip pat į įdėjinį, psichinį, seksualinį stovį 1990 m. kovo 30 d. skelbiama visuotinė amnestija Lietuvos Respublikos atkūrimo proga. Skaityti viską

Visuomenės komunikacija autobuse

Žmogaus egzistencija apibrėžia mus kaip socialias būtybes, kurios savo esybę ieško komunikavimo ir bendravimo su visata, žmonėmis, gamtos kūriniais. Tuo tarpu menas, nebegalintis būti statišku ir tarpstantis nuolat besikeičiančioje aplinkoje, įgyja vis naujas „judrumo” formas. Didelę reikšmę šiame procese įgyja ne tik kūrybos procesas, tačiau ir aplinkos ir publikos dalyvavimas jame. Informacinės technologijos meno paradigmose pasėja naują sąvoką -interaktyvumas. Jis leidžia dalyvauti procese, o ne tik stebėti ar sekti jį, taigi stebėtojo pasyvumą keičia jo aktyvumas (interaktyvumas). Skaityti viską

Ekologiniai ūkiai

Ekologinių ūkių perspektyvos ir produktai. Ekologinis žemės ūkis ilgą laikotarpį nebuvo vertinamas kaip perspektyvi tradicinio žemės ūkio alternatyva, bet, pradėjus vertinti žemės ūkio produktų gamybos įtaką aplinkos kokybei, produktų įtaką žmogaus sveikatai, rūpinantis dėl aplinkos taršos ir produktų saugumo situacija ėmė keistis į gerąją pusę. Tapo aišku, kad ateities žemės ūkio sistemos turi subalansuotai spręsti ekologinius, socialinius ir ekonominius klausimus ir įgyvendinti tausojamojo ūkininkavimo principus. Viena iš aplinką bei išteklius tausojančio ūkininkavimo sistemų yra ekologinis žemės ūkis. Skaityti viską

Individualizuota komunikacija viešojoje erdvėje – Blogai

INTERNETO DIENORAŠČIAI: individualizuota komunikacija viešojoje erdvėje. Magistro darbo objektas – interneto dienoraščiai. Darbo tikslas – išanalizuoti interneto dienoraščius: individualizuotos komunikacijos formą viešojoje erdvėje. Pagrindiniai darbo uždaviniai: panagrinėti komunikacijos sąvoką. aptarti komunikaciją įprastinėje erdvėje ir viešojoje erdvėje; panagrinėti tradicinių ir interneto dienoraščių raidos tendencijas. apibrėžti jų sąvokas; paanalizuoti individo komunikaciją tradiciniuose ir interneto dienoraščiuose; aptarti ir parodyti interneto dienoraščių funkcijas ir vietą šiuolaikinėje žiniasklaidoje; palyginti interneto dienoraščius su tradiciniais dienoraščiais; atlikti apžvalginę interneto dienoraščių analizę; išanalizuoti interneto dienoraščius pagal pasirinktus dokumentų analizės metodus. Skaityti viską

Vaikų tarpusavio priekabiavimo problemos

Mokyklos vadovo vaidmuo sprendžiant vaikų tarpusavio priekabiavimo problemas. Prievarta, smurtas jaunimo tarpe yra viena aktualiausių problemų dabartinėje visuomenėje. Jaunuoliai smurtauja įvairiose vietose – gatvėje, namuose, mokyklose ir dažniausiai šio smurto aukomis tampa patys jaunuoliai. Smurtas giliai pažeidžia ne tik jo aukas, bet taip pat ir aukų šeimas, artimuosius, bendruomenę, giliai paveikia ne tik smurtą patiriančių, bet ir smurtaujančių jaunuolių gyvenimo kokybę. Kai kurie žmonės galvoja, kad smurtas prieš vaikus kaip reiškinys atsirado tik pastaruoju metu. Tačiau istorija mus moko, kad prievarta prieš vaikus – ne šių dienų atradimas. Deja, tai ne naujas reiškinys. Jis egzistavo visada, tik seniau apie jį buvo nutylima. Skaityti viską

Lytinė prievarta, priekabiavimas, atsakomybė

LYTINĖ PRIEVARTA, JOS FORMOS IR ATSAKOMYBĖ UŽ JĄ PAGAL LR BK. Lytiniai, arba seksualiniai, santykiai- tai visuma fiziologinių, psichologinių reakcijų, išgyvenimų, elgesio normų, susijusių su lytiniu potraukiu, aistra ir jų patenkinimu. Žmogaus seksualinis gyvenimas- natūrali, prigimtinė, biologiškai nulemta funkcija, tačiau seksualinio pasitenkinimo, gyvybės, giminės pratęsimo instinktas negali būti realizuojamas pažeidžiant kito asmens teisę apsispręsti, pasirinkti lytinio gyvenimo partnerį, būdus, formas, pačiam nuspręsti, kada jis pasirengęs pradėti lytinį gyvenimą. Skaityti viską

Lietuvos dalyvavimas užsienio misijose

Jau keletą dešimtmečių yra žinoma, kad vis didėjanti karinės galios asimetrija tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir jų NATO sąjungininkių labai apsunkina transatlantinius saugumo santykius. Nes jei sąjungininkės nebeįstengia bendrauti karine prasme, atsiranda ir politinio skilimo rizika. Skaityti viską

Lyčių lygybės principas EB teisėje

Lyčių lygybės principas Europos Sąjungos teisėje pagal dabartinį jo reglamentavimą ir Europos Teisingumo Teismo praktiką pasireiškia per keturis pagrindinius aspektus: lygaus darbo užmokesčio principą, vienodo požiūrio principą užimtumo srityje, vienodo požiūrio principą socialinės apsaugos srityje ir vienodo požiūrio principą galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis srityje. Šiame darbe Europos Sąjungos lyčių lygybės principas nagrinėjamas lygaus darbo užmokesčio principo ir vienodo požiūrio principo (kiek jis yra susijęs su darbo santykiais) kontekste. Skaityti viską

Kinijos ir Indijos saugumo dinamika

Šio darbo objektas – Rytų Azijos regiono saugumas bei Kinijos ir Indijos poveikis jam. Darbo tikslas – atskleisti kaip Kinija ir Indija bei jų tarpusavio santykiai veikia Rytų Azijos regiono saugumą. Siekiant įvykdyti užsibrėžtą darbo tikslą, keliami tam tikri uždaviniai, kurių pagalba ir pavyks tai pasiekti: 1) aptarti svarbiausius konstruktyvizmo teorijos aspektus, reikalingus Kinijos-Indijos santykių analizei bei jų poveikio Rytų Azijos regiono saugumui atskleisti; 2) apžvelgti Kinijos-Indijos santykių istorinę raidą (nuo Kinijos ir Indijos tautinių valstybių susikūrimo iki šių dienų); 3) išanalizuoti Kinijos ir Indijos užsienio politikos ir regionines strategijas bei atskleisti kaip valstybės suvokia savo nacionalinį ir regioninį saugumą; 4) atskleisti kokius interesus Indija ir Kinija turi Rytų Azijos regione bei kaip juos siekia įgyvendinti; 5) įvertinti kokį poveikį Kinijos ir Indijos vykdomos regioninės strategijos turi Rytų Azijos regiono saugumui. Prieš atliekant Kinijos ir Indijos bei jų santykių poveikio analizę Rytų Azijos regiono saugumui, buvo suformuluotas ginamasis teiginys: Kinija ir Indija siekdamos savo interesų įgyvendinimo skatina intensyvų tarpusavio ekonominį bendradarbiavimą Rytų Azijos regione. Skaityti viską