Akcinės bendrovės ataskaita

Pagrindinė veikla – mažmeninė ir didmeninė prekyba drabužiais.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomenės informavimo priemonės pavadinimas

Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti darbo valandomis akcinėje prekybos bendrovėje “Rūbai”, Laisvės g. 51, Vilnius. Apie tai pranešama žinių agentūroms BNS ir ELTA.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją.

Už ataskaitoje pateiktą informaciją atsakingi:
Interneto puslapis Rubai.lt

6. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių patvirtinimas

Valdymo organų nariai patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investitorių sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius popierius, tų vertybių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui.

II. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą ir išleistus vertybinius popierius ir valdymo organų narius

7. Emitento įstatinis kapitalas

7.1. 2004 metų sausio 1 dieną įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas buvo 8’822’990,- Lt. Jį sudaro 8’822’990 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė: 1,- Lt. Visos akcijos pilnai apmokėtos.
7.2. Išleistų skolos ar išvestinių vertybinių popierių nėra.

8. Stambiausi akcininkai

Ataskaitinio visuotinio akcininkų susirinkimo datai (2004 m. balandžio 30 d.) bendrovėje buvo 444 akcininkai, iš jų trys turintys daugiau kaip 5% emitento įstatinio kapitalo:

Akcininkas Buveinės adresas Įmonių rejestro kodas Akcijų skaičius Įstatinio kapitalo ir balsų dalis %
2004 m. balandžio 30 diena
UAB “MG Baltic Investment“ Jasinskio 16, Vilnius 2324902 5 405 984 61.27%
UAB „Minvista” Jasinskio 16, Vilnius 1068569 828 026 9.38%
Skandinaviska Enskilda Banken Sergels Torg 2, 10640 Stockholm, Švedija 502032908101 441 149 5.00%

2003 gruodžio 31 dieną bendrovėje buvo 155 akcininkai ir tik 1 turintis daugiau kaip 5% emitento įstatinio kapitalo (UAB “MG Baltic Investment“ – įstatinio kapitalo dalis sudarė 88.14%). UAB “MG Baltic Investment“ nusprendus sumažinti turimą dukterinės bendrovės akcijų paketą iki 51%, padidėjo APB “Rūbai” akcijų likvidumas bei pasiūla, bendrovės akcijos tapo patrauklesnės tiek smulkiems, tiek instituciniams investuotojams. To pasekoje, padidėjo ir bendrovės akcininkų skaičius.

9. Akcijų išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos

Akcijos išleistos į viešąją vertybinių popierių apyvartą – emisijos būdu. Išleistų akcijų skaičius – 8 822 990 vieno lito nominalios vertės paprastosios vardinės akcijos.

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotas ir išplatintas akcijas

11. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus

12. Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, pagrindinės charakteristikos

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai įregistruotus ir išplatintus skolos vertybinius popierius

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas, išskyrus skolos vertybinius popierius

III. Duomenys apie emitento išleistų vertybinių popierių antrinę apyvartą

15. Vertybiniai popieriai, įtraukti į biržų prekybos sąrašus

22. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais

Sudaryta sutartis su AB FMĮ “Finasta”, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, dėl vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo.

IV. Duomenys apie emitento veiklą

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai.
Bendrovė veikia, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių, akcinių bendrovių ir kitais įstatymais bei Vyriausybės normatyviniais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, o taip pat bendrovės įstatais.

24. Priklausymas asocijuotoms struktūroms
APB “Rūbai” priklauso UAB Koncernas “MG Baltic” įmonių grupei per UAB “MG Baltic Investment” turimas akcijas. APB “Rūbai” yra “Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų”, “Asociacijos tarptautiniai prekybos rūmai – Lietuva”, “Lietuvos Rūbų ir tekstilės įmonių asociacijos” ir “Lietuvos prekybos įmonių asociacijos” narys.
Koncernas „MG Baltic“, kurio įstatinis kapitalas sudaro 50 mln. litų, valdo tris holdingus: „MG Baltic Trade“ (alkoholio gamybos, didmeninės prekybos bei prekybos paslaugų įmonės), „MG Baltic Investment“ (investicinis holdingas) ir „MG Valda“ (nekilnojamojo turto valdytojas). APB „Rūbai“ kontrolinį akcijų paketą valdo „MG Baltic Investment“. Pati APB „Rūbai“ koncerno įstatiniame kapitale nedalyvauja.

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas
Steigiamasis APB “Rūbai” akcininkų susirinkimas įvyko 1993m. vasario 19 dieną. Jame buvo priimti bendrovės įstatai ir patvirtintas turto perdavimo ir priėmimo aktas. Bendrovės įstatinio kapitalo, įregistruoto 1993 m. kovo 01 dieną vertė – 1073230 Lt. Jį sudarė 107323 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė – 10 Lt.
1995 m. kovo 23 dieną vykusiame akcininkų susirinkime nutarta:
1. Suskaidyti kiekvieną paprastąją vardinę 10 litų nominalios vertės akciją į 10 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.
2. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą iš bendrovės lėšų (pelno rezervo fondas), išleidžiant 2146460 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.
3. Padidinti bendrovės įstatinį kapitalą už papildomus akcininkų įnašus, išleidžiant 2000000 paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų.
Buvo išplatinta akcininkams 1191805 paprastosios vardinės akcijos.
1997 m. birželio 27 dieną vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta padidinti įstatinį kapitalą už papildomus akcininkų įnašus, išleidžiant 4411495 paprastąsias vardines vieno lito nominalios vertės akcijas.
Visos 4411495 akcijos buvo išplatintos akcininkams.
Tokiu būdu 2001m. sausio 01 dieną bendrovės įstatinio kapitalo vertė buvo 8822990 Lt. Jį sudaro 8822990 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas. Visos akcijos pilnai apmokėtos.
1993 metais atidaryta pirmoji parduotuvė bendrovės administraciniame pastate. 1994 metais – pirmoji moderni drabužių parduotuvė skirta verslo atstovams “Rūbų salonas”. 1997 metais – pirmoji jaunimo drabužių parduotuvė “Rūbų galerija”. 1999 metais – pirmoji “boutique” drabužių parduotuvė “Mados linija”, kurioje prekiaujama aukščiausio lygio prekinių ženklų gaminiais. Be to, parduotas “Rūbaii” nebūdingas, sandėliavimo ir logistikos verslas Švedijos kapitalo bendrovei “Baltic Logistic Systems Lietuva”. 2000 metais – pirmoji frančizės sutartis su Ispanijos bendrove dėl “Mango” parduotuvės valdymo. 2001 metais pirmoji firminė “Hugo Boss” parduotuvė.
2002 metais iš esmės suformuotas naujas „City“ tinklo modelis, kuris pakeitė „Rūbų salono“ parduotuves. Atsidarė naujo tipo parduotuvė – gerai žinomų prekinių ženklų išparduotuvė „Išparduotuvė A“. 2002 metų pabaigoje įsteigta dukterinė kompanija Latvijoje SIA „Rūbai“, kuri valdo parduotuves Latvijoje.
Bendrovė per 2003 metus Lietuvoje atidarė 4 naujas parduotuves bei perkėlė vieną parduotuvę į naujas patalpas. 2003m. gruodžio 31d. APB “Rūbai” turėjo 12 parduotuvių Vilniuje, 6 parduotuves Kaune, 3 parduotuves Klaipėdoje ir po 1 Panevėžyje ir Šiauliuose. Bendras parduotuvių plotas – 11’546 m2, tame tarpe prekybinis – 9’573 m2.
2003 metai buvo pirmieji dukterinės kompanijos Latvijoje SIA „Rūbai“ prekybos metai. SIA „Rūbai“ per 2003 metus Latvijoje atidarė 5 parduotuves, kurių bendras plotas sudarė 2’400 m2.

Pagrindines pajamas bendrovė uždirba savo mažmeniniame parduotuvių tinkle. Per paskutinius tris metus augo gyventojų pajamos, o APB „Rūbai“ intensyviai plėtė savo parduotuvių tinklą, taip išlaikydama savo turimą drabužių prekybos specializuotose parduotuvėse rinkos dalį, kuri yra apie 30%. Bendrovės prekybos objektas nesikeičia – tai drabužiai visai šeimai, jaunimui, verslo žmonėms. Kainų kitimą laikui bėgant sunku palyginti, nes kiekvieną sezoną perkamos prekės skiriasi dėl mados, naudojamų medžiagų ir aksesuarų, tačiau bendras lygis išlieka panašus ir netgi šiek tiek mažėja dėl užpirkimų apimčių padidėjimo bei konkurencijos rinkoje stiprėjimo.
2003 metais bendrovė gavo 7.2 mln litų pajamų iš didmeninės prekybos. Visa ši suma – tai didmeniniai pardavimai dukterinei įmonei Latvijoje SIA „Rūbai“, kuri turi savo mažmeninį parduotuvių tinklą Rygoje ir visas prekes realizuoja būtent per jį.
Taip pat bendrovė per 2003 metus gavo pajamas iš kitos veiklos – 1‘294‘984 Lt, t.y. uždirbtos pajamos iš nuomojamų patalpų administraciniame pastate ir sandėliuose. Šios pajamos yra gana pastovios, t.y – kinta nežymiai, priklausomai nuo nuomininkų nuomojamų plotų. Nuomos kainos per paskutinius kelerius metus išliko stabilios.

Lietuvoje visas prekes bendrovė parduoda nuosavame mažmeninės prekybos tinkle. Pardavimai į Latviją – tai didmeniniai pardavimai dukterinei įmonei Latvijoje SIA „Rūbai“, kuri savo ruožtu visas prekes toliau pardavinėja nuosavame mažmeninės prekybos tinkle.

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindinės priemonės

Žemės sklypas yra Vilniaus miesto Aukštųjų Panerių rajone. Sklypo dydis 3.3559 ha. Žemė naudojama nuomos iš valstybės pagrindu. Sklypo kadastro numeris 82:6, žemės nuomos sutarties Nr. N01/94-1092.
Bendras APB “Rūbai” priklausančių pastatų plotas – 17’457.77m2.
Sandėliai 10’660.64 m2
Parduotuvės 1’589.63 m2
Administracinės patalpos 5’207.50 m2

Pagrindinis administracinis pastatas su sandėliais statyti 1969 metais, rekonstruoti 1992 – 1994 metais ir 1999 metais. 1997 m. įsigytos papildomas plotas (298.23m2) parduotuvei Kaune, Laisvės alėjoje. 1998 m. įsigytas papildomas plotas (505.21m2) parduotuvei Kaune, Laisvės alėjoje ir (357.69m2) parduotuvei Vilniuje, Gedimino pr., 1999 metais rekonstruotas administracinis pastatas (5207.5m2), 2001 metais iš UAB “Vilniaus banko lizingas” baigtos išpirkti parduotuvės patalpos Stulginskio g. Vilniuje (463m2).
2000 metais su UAB “Vilniaus banko lizingas” pasirašyta 7 metų trukmės išperkamosios nuomos sutartis parduotuvių patalpoms Vilniuje Gedimino pr. (417m2).
2002 metais rekonstruotos parduotuvės, esančios Vilniuje Stulginskio g. patalpos ir jų bendrasis plotas sumažėjo iki 428.5m2.

30. Rizikos veiksniai, susiję su emitento veikla.

Ekonominiai. Bendrovės parduodamos prekės skirtos vidutinio ir aukščiau vidutinio pajamų lygio pirkėjui. Bendrovė rinkoje yra aiški lyderė. Parduotuvėse prekių likučiai nuolat papildomi. Darbuotojų kvalifikacijos lygis yra aukštas, kadrų kaita – maža. Nuo tiekėjų bendrovė mažai priklauso, nes turi platų jų pasirinkimą – nei vienas jų nedominuoja bendrame prekių kiekyje. Atsiskaitymo su tiekėjais sąlygos numatytos nuo išankstinio apmokėjimo iki 90 dienų atidėjimo ir apmokėjimo po pardavimo. Dažniausiai taikomas 60 dienų atidėtas mokėjimas. Bendrovės pirkėjai – galutiniai vartotojai, todėl atsiskaitymų su pirkėjais (pirkėjų skolų) problemų nėra. Bendrovės veiklą šiek tiek įtakoja sezoniškumas: pagrindiniai prekybos mėnesiai yra kovas – gegužė ir rugsėjis – gruodis.
Politiniai. Į Lietuvą įvežami drabužiai yra apmokestinami muitais, kurie svyruoja nuo 0% (Europos Sąjungos šalys) iki 15% (pagrinde – Azijos šalys) ir 25% (jei nėra kilmės dokumentų). Tai pabrangina pigių, Azijoje gamintų prekių savikainą. Kitų politinių rizikos veiksnių nėra.
Socialiniai. Darbo užmokestis bendrovėje mokamas stabiliai ir be uždelsimų. Bendrovė su joje esančia profsąjunga yra pasirašiusi kolektyvinę sutartį. Kai kuriais, bendrovėje numatytais atvejais, mokamos socialinės paskirties pašalpos.
Techniniai-technologiniai. Visų technologinių įrengimų (prekybinės įrangos) tiek fizinis, tiek moralinis nusidėvėjimas – mažas. Bendrovė nuolat atnaujina prekybinę įrangą naudodama pačias šiuolaikiškiausias technologijas.
Ekologiniai. Ekologinių rizikos veiksnių bendrovė neturi.
Finansiniai. Bendrovė 2004 metų balandžio mėnesį kreditinę liniją JAV doleriais apyvartinėms lėšoms finansuoti konvertavo į kreditinę liniją litais, tuo iki minimumo sumažindama valiutų kurso pasikeitimo riziką. Ilgalaikių paskolų grąžinimas vyksta pagal grafiką. Uždelstų mokėjimų nėra. Bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai per 2003 metus išaugo nuo 20‘010‘169 iki 26’832’141 Lt – daugiausiai dėl mokėtinų dividendų, didėjant bendrovės apyvartai išaugusių skolų tiekėjams bei didesnio skolinimosi iš banko.

31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, turėjęs ar turintis esminės įtakos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius metus

32. Patentai, licencijos, kontraktai

Bendrovė turi pasirašiusi 3 metų su automatiniu pratęsimu frančizės tipo sutartį su Ispanijos firma “Punto F.A.” atidaryti “Mango” parduotuves ir jose prekiauti minėtos firmos drabužiais. Pagal šią sutartį sumokėti vienkartiniai “prekybinio ženklo naudojimo ir teisės prekiauti” mokesčiai už kiekvieną parduotuvę.
2001 metais bendrovė pasirašė partnerystės sutartį su Vokietijos bendrove “Hugo Boss” AG dėl jų atstovavimo Lietuvoje prekiaujant “Hugo Boss” prekiniu ženklu pažymėtais gaminiais, o 2002 metais tokia pati sutartis buvo pasirašyta ir Latvijai.
2003 metais bendrovė sudarė sutartį su Italijos bendrove “Max Mara” dėl jų atstovavimo Lietuvoje prekiaujant “Max Mara” prekiniu ženklu pažymėtais gaminiais. Taip pat sudarytos sutartys su Danijos bendrove A/S “Bestseller” dėl jų atstovavimo Latvijoje prekiaujant “Jack&Jones” bei “Only” prekiniu ženklu pažymėtais gaminiais, ir su Vokietijos bendrove “Betty Barclay” GmbH dėl jų atstovavimo Lietuvoje ir Latvijoje prekiaujant “Betty Barclay” prekiniu ženklu pažymėtais gaminiais.
Kitais atvejais APB “Rūbai” nėra priklausoma savo veikloje nuo patentinių, licencijinių, pramoninių ar kitokių kontraktų.

Akcinės prekybos bendrovės”Rūbai” paaiškinamasis raštas
prie 2003 metų finansinės atskaitomybės

Akcinė prekybos bendrovė ”Rūbai” įregistruota Vilniaus m. įmonių rejestre 1993 m. kovo 1 d., rejestro Nr. AB 11-654, bendrovės kodas 2553366.
Bendrovės adresas : Laisvės g. 51, LT-2028; bendrovės ūkiniai metai-kalendoriniai metai.
Bendrovės pagrindinė veikla – didmeninė, mažmeninė prekyba drabužių nomenklatūros ir kitomis prekėmis. Be jos , bendrovė papildomai gauna patalpų nuomos pajamų.

Bendrovės įstatinis kapitalas 8822990 litai. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 8822990 PVA akcijų, 1PVA nominali vertė 1 litas. Visos akcijos apmokėtos.

Turtas ir jo analizė

2003 metų gruodžio 31 dienai bendrovės turtas , palyginus su 2002 metų gruodžio 31 diena padidėjo 10835324 litais, iš jų padidėjo :
ilgalaikis finansinis turtas 4001500 Lt
po vienerių metų gautinos sumos 2117120 Lt
pirktos prekės , skirtos perparduoti 2222091 Lt
per vienerius metus gautinos sumos 882288 Lt
ateinančio laikotarpio sąnaudos 916384 Lt
sumažėjo:
ilgalaikis materialus turtas 154750 Lt
nematerialus turtas 80706 Lt
2003 metais įsigyta ilgalaikio materialaus turto:
naujai įsigyta įranga ir įrengimai 2053774 Lt
naujai įsigyta transporto priemonių 153377 Lt
atlikta pastatų rekonstrukcija 638121 Lt
Ilgalaikis turtas sumažėjo , pardavus ir nurašius turto už 295697 lt ir priskaičiavus nusidėvėjimą už 2003 metus- 2774967 litus.
Ilgalaikis nematerialus turtas sumažėjo dėl priskaityto šio turto nusidėvėjimo – 296843lt, nes naujai įsigyto nematerialaus turto vertė 2003 m. sudaro 216137 lt.
Ilgalaikis finansinis turtas padidėjo 4001500 lt, įsigijus 41000 UAB”Šešupė Ontario” akcijų už 4000000,00 litų ir 2940 UAB”Palangos Varūna”akcijų už 1500,00 litų.

Ryšium su naujų parduotuvių atidarymu, prekių atsargos padidėjo 2222091 lt.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos padidėjo 916384 lt, tame tarpe dėl 2003m. išsinuomotų parduotuvių atlikto remonto jos padidėjo 984885 lt.

Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai
2003 metais savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai padidėjo 10835324 lt, iš jų nuosavas kapitalas padidėjo 5750226 litų suma, o įsipareigojimai padidėjo 5057374 lt. Per vienerius metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai padidėjo 5284526 lt, tame tarpe dėl 188793 lt kitų mokėtinų sumų padidėjimo, dėl skolos tiekėjams padidėjimo 1988219 lt bei finansinių skolų padidėjimo 4357234 lt. Išperkamosios nuomos įsipareigojimai sumažėjo 510848 lt dėl jų perkėlimo į einamųjų metų dalį. Avansu gautos sumos sumažėjo 449992 lt.

Prekių apyvarta ir paslaugos
APB”Rūbai” 2003 metų pardavimai – 80993513 litai ir yra didesni 26,7 procento, negu 2002 metais. 2003 m. eksportas sudarė 7223776 lt arba 8,9% nuo visų pardavimų. Prekių apyvarta padidėjo Klaipėdos mieste – 4,0 % , Vilniaus mieste – 14,5%, Kauno mieste – 34,0%, Panevėžyje – 4,0% palyginti su 2002 metais , o Šiauliuose sumažėjo – 0,7% palyginti su 2002 metais.
2003 metais buvo atidarytos keturios naujos parduotuvės: “Rūbų galerija” Vilniuje prekybos centre”Akropolis” (prekybos plotas 413m2), “Max Mara” Vilniuje (prekybos plotas 127 m2), “City men” Kaune (prekybos plotas 272 m2), “Rūbai” Kaune (prekybos plotas 771m2), o parduotuvė ”City men & women” Klaipėdoje persikėlė į naujas 227m2 prekybinio ploto patalpas.

Pajamos ir sąnaudos
2003 metais, padidėjus pardavimų apimčiai, bendrovės bendrasis pelnas padidėjo 5411957 lt. Bendrasis pelningumas 2003 metais sudarė 37,7 %.
Didėjant parduotuvių skaičiui, veiklos sąnaudos padidėjo 3653014lt. Pagrindinės bendrovės sąnaudos yra šios: darbo užmokestis ir socialinis draudimas –7100383lt ( sudaro 29,36% visų veiklos sąnaudų), parduotuvių patalpų nuoma – 5671280lt (sudaro 23,45% visų veiklos sąnaudų), nusidėvėjimas ir amortizacija – 3351817 lt (sudaro 13,86% visų veiklos sąnaudų).
Grynasis pelnas 2003 metais – 5750226 lt, arba išaugo lyginant su 2002 metais 675840 lt arba 13,3%. Grynasis pelningumas sumažėjo lyginant su 2002 metais nuo 7,9% iki 7,1% 2003 metais.
2003 metais bendrovė buvo moki, finansinė būklė gera. Bendrovės ūkinės – finansinės veiklos rezultatai atsispindi pridedamose prie šio rašto ataskaitose.
Priedas: finansinės atskaitomybės formos, parengtos pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintą atskaitomybę.

Visas emitento ilgalaikis turtas finansinėje apskaitoje nudėvimas pagal bendrovėje patvirtintas normas, kurios, atsižvelgiant į realų turto tarnavimo laiką, buvo peržiūrėtos ir pakeistos 1999 kovo mėnesį. Ilgalaikis turtas nėra perkainojamas ir nurašomas tik pilnai sudėvėjus ar tapus nefunkcionaliu. Nuo 2002 metų buvo patvirtinti mokestinėje apskaitoje taikomi nusidėvėjimo normatyvai naujai įsigyjamam turtui.
Dar 1999 metais įdiegus naujausio technologinio lygio kompiuterinę sistemą “Visma Business” ir atlikus parduotuvėse pilnas inventorizacijas, prekės šiuo metu parduodamos nuskaitant brūkšninį kodą, tuo pačiu nurašant tikslią tos prekės įsigijimo savikainą.
Ilgalaikis turtas.
Per 2003 metus bendrovės pastatų vertė padidėjo nuo 17‘171‘316 iki 17‘439‘702 Lt padidinus sandėlių Vilniuje patalpų vertę 638‘121 Lt, atlikus jų rekonstrukcijos darbus ir įvertinus nusidėvėjimą.
Balanso statinių ir mašinų grafa sumažėjo nuo 1‘000‘447 iki 849‘273 Lt įvertinus jau turimų sistemų nusidėvėjimą.
Transporto priemonių grafa padidėjo nuo 404‘625 iki 408‘003 Lt įsigijus 4 naujus lengvuosius automobilius už 153‘377 Lt ir įvertinus automobilių nusidėvėjimą.
Kiti įrengimai ir įrankiai atspindi bendrovės turimą prekybinę ir administracijoje naudojamą įrangą. Atidarius po dvi naujas parduotuves Vilniuje ir Kaune, bei vieną Klaipėdoje ir gerinant bendrovės kompiuterinės technikos bazę, šio turto buvo įsigyta už 1‘996‘584 Lt. Įvertinus nusidėvėjimą (norma – 5 metai), šio turto balansinė vertė sumažėjo nuo 5‘769‘840 iki 5‘547‘974 Lt.
Išperkamoji nuoma sumažėjo nuo 5‘926‘559 iki 5‘802‘443 Lt įvertinus “Mango” parduotuvės patalpų Vilniuje nusidėvėjimą.
Nebaigtoje statyboje ir išankstinių apmokėjimų straipsnyje, kuris metų pabaigoje buvo lygus 70‘642 Lt. apskaitomos pradėto, bet neužbaigto naujų parduotuvių įrengimo remonto sąnaudos.
Ilgalaikis finansinis turtas padidėjo nuo 5‘362‘869 iki 9‘364‘369 Lt įsigijus likusią 41% UAB „Šešupė Ontario“ įstatinio kapitalo dalį ir padidinus ją iki 100%.
Nematerialaus turto per metus buvo įsigyta: kompiuterinių programų už 60‘761 Lt ir teisė operuoti dar vieną „Mango“ parduotuvę už 155‘376 Lt. Metų pabaigoje dėl priskaičiuotos amortizacijos šis turtas sumažėjo nuo 673‘600 Lt metų pradžioje iki 592‘894 Lt.
Po vienerių metų gautinos sumos padidėjo nuo 147‘579 iki 2‘264‘699 Lt pagrinde dėl suteiktos dukterinei bendrovei SIA „Rūbai“ paskolos, kuri metų pabaigoje sudarė 1‘978‘454 Lt.
Trumpalaikis turtas
Grynieji pinigai sąskaitose ir kasoje sudarė 735‘376 Lt. Ši suma susidaro dėl susikaupusių piniginių lėšų parduotuvėse paskutinėmis gruodžio mėnesio dienomis. Trumpalaikių vertybinių popierių ar kitokių investicijų bendrovė neturi.
Pirkėjų įsiskolinimas padidėjo nuo 291‘512 Lt metų pradžioje iki 1‘161‘461 Lt. Didžiąją dalį sudaro dukterinių bendrovių: SIA „Rūbai“ ir UAB “Palangos Varūna” skola, atitinkamai 801‘179 Lt. ir 229‘398 Lt. už prekes ir paslaugas, bei ilgalaikio administracinių patalpų nuomininko UAB „Baltic Logistic Systems Lietuva“ skola už gruodžio mėnesio nuomą.
Kitos gautinos sumos padidėjo nuo 98‘876 Lt iki 111‘215 Lt.
Atsargų pagrindinę dalį sudarė prekės, skirtos perparduoti, kurios padidėjo nuo 16‘587‘913 iki 18‘810‘004 Lt. Per 2003 metus išsiplėtė parduotuvių tinklas, todėl šis padidėjimas yra natūralus. Visos prekės yra koduotos brūkšniniu kodu ir nurašomos jas pardavus, pritaikant konkrečios prekės savikainą. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai pakito nedaug – nuo 149‘118 Lt iki 145‘389 Lt. Tai yra tas trumpalaikis turtas, kuris nurašomas jį atiduodant naudojimui. Nebaigtoje gamyboje apskaitomos žaliavos atiduotos gamintojams prekėms gaminti ir jos buvo 651 Lt. Išankstinių apmokėjimų suma padidėjo nuo 248‘881 iki 1‘036‘978 Lt. Tai – iš anksto apmokėtos perkamos prekės.
Sukauptų pajamų ir ateinančio laikotarpio sąnaudų straipsnyje apskaitomas nuomojamose parduotuvėse atlikti remonto darbai, kurie nurašomi per nuomos laikotarpį, prenumerata, būsimos turto draudimo sąnaudos. Šis straipsnis padidėjo nuo 611‘759 Lt iki 1‘528‘143 Lt pagrinde dėl atliktų darbų naujose parduotuvėse.
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Šis straipsnis padidėjo nuo 17‘598‘490 iki 24‘647‘614 Lt ir susidarė iš: ilgalaikių skolų einamųjų metų dalies (511‘700Lt) – UAB “VB lizingas” “Mango” parduotuvės patalpų 2004 metų vertės dengimo dalis, skolų kreditinėms institucijoms (14‘846‘665Lt) – kredito limitas AB “Vilniaus bankas” apyvartinėms lėšoms, prekybinių skolų tiekėjams (padidėjo nuo 3‘017‘928 iki 5‘006‘147 Lt), kuris natūraliai susidarė dėl prekių tiekimo ir atidėtų mokėjimų, numatytų sutartyse, avansu gautų sumų (119‘426Lt) – tai avansu apmokėtos sumos už prekes bei skola mokesčiams, atlyginimams ir socialiniam draudimui (1‘217‘219Lt), kurią sudarė skola biudžetui priskaičiavus pelno mokestį už 2003 metus – 757‘852 Lt, kiti mokesčiai – 144‘987 Lt, mokėtini atlyginimai – 98‘972 Lt ir socialinio draudimo mokesčiai – 215‘408 Lt. Kitos mokėtinos sumos padidėjo nuo 993‘063 Lt iki 2‘946‘454 Lt pagrinde dėl mokėtinų dividendų (1‘764‘598Lt.).
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Šis straipsnis sumažėjo nuo 2‘411‘679 Lt metų pradžioje iki 2‘184‘527 Lt metų pabaigoje ir susidarė iš ilgalaikio išperkamosios nuomos įsiskolinimo (1‘512‘731Lt) UAB “Vilniaus banko lizingas, ilgalaikės skolos už UAB “Šešupės Ontario” akcijas (610‘000Lt) ir gautų išankstinių apmokėjimų už būsimus patalpų nuomos laikotarpius (61‘796Lt.).
Akcinis kapitalas
Per 2003 metus įstatinis akcinis kapitalas nekito ir sudarė 8’822’990 Lt.
Rezervai sumažėjo nuo 25‘461‘846 Lt iki 748‘147 Lt dėl jų pervedimo į nepaskirstytąjį pelną, paliekant tik įstatymu numatytus rezervus.
Nepaskirstytasis pelnas tapo 28‘699‘327 Lt.
Pajamos
Visos pajamos tai parduotos prekės – 80‘993‘513 Lt. Pajamos iš kitos veiklos – 1‘294‘984 Lt uždirbtos iš nuomojamų patalpų administraciniame pastate ir sandėliuose. Pajamos iš finansinės veiklos – 1‘186‘800 Lt uždirbtos iš teigiamos valiutų kursų įtakos atsiskaitymuose (54‘266 Lt), valiutų kursų teigiamos įtakos perskaičiavus įsiskolinimus ir perkant valiutą (817‘447 Lt), gautų draudimo išmokų (235‘060Lt), pelno pardavus naudotą ilgalaikį turtą (32‘958 Lt), finansavimo metų dalies (4‘053 Lt), palūkanų už paskolintas lėšas (42‘099 Lt) ir kitų smulkių finansinių pajamų (912 Lt). Pagautės – 29‘780 Lt pagrindą sudaro pajamos gautos iš nurašyto kreditorinio įsiskolinimo (29‘678 Lt).
Sąnaudos
Didžiąją visų sąnaudų dalį sudaro parduotų prekių savikaina – 50‘441‘193 Lt. Pagrindinės pardavimų ir bendrosios sąnaudų grupės:
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 7‘100‘383 Lt
Parduotuvių patalpų nuoma 5‘671‘280 Lt
Turto nusidėvėjimas ir amortizacija 3‘351‘817 Lt
Reklama 1‘739‘835 Lt
Patalpų remontas, elektra ir kt. eksploatacija 1‘326‘181 Lt
Pardavimų paslaugos 646‘944 Lt
Tarnybinės komandiruotės 494‘143 Lt
Banko paslaugos ir kortelių komisiniai 656‘933 Lt
Prekių žymėjimas, pakavimas ir taisymas 431‘585 Lt
Kitos 2‘764‘862 Lt
Iš viso: 24‘183‘963 Lt
Kitos veiklos sąnaudos – 560‘451 Lt susidarė iš sumokėtų mokesčių: kelių mokesčio – 250‘314 Lt, nekilnojamojo turto mokesčio – 179‘005 Lt, kitų mokesčių ir rinkliavų – 117‘782 Lt ir nuomojamo turto nusidėvėjimo – 13‘350 Lt.
Finansinės sąnaudos – 1‘353‘108 Lt pagrinde susidarė dėl bankui mokamų palūkanų už naudojamus kreditus ir išleistas garantijas – 553‘028 Lt, išperkamosios nuomos mokesčio – 121‘187 Lt, neigiamos valiutos kursų įtakos atsiskaitymuose ir perskaičiavus įsiskolinimus metų gale – 645‘886 Lt, abejotinų skolų sąnaudų – 28‘170 Lt.
Netekimų dalis – 220‘704 Lt pagrinde atspindi sąnaudas, kurios dengtinos draudimo išmokomis – 219‘877 Lt.

40. Emitento valdybos parengta ataskaita

Akcinės prekybos bendrovės “Rūbai” veiklos ataskaita
už 2003 metus

2003m. APB „Rūbai“ atkakliai ir kryptingai siekė pagerinti veiklos rezultatus, kad išlaikyti ir sustiprinti drabužių verslo lyderio pozicijas.
2003 m. bendrovės vadovams, specialistams, darbuotojams išliko kaip pozityvaus, įtempto, rezultatyvaus darbo, agresyvios tinklo plėtros ir prekybos technologijų tobulinimo metais.
Galime konstatuoti, kad plačiąja prasme „Rūbai“ sėkmingai įvykdė užsibrėžtus tinklus, nei vienam konkurentui 2003 m. nepavyko apčiuopiamai paveikti „Rūbų“ tinklo pozicijų viename ar kitame drabužių rinkos segmente, pagal daugelį ekonominių – finansinių rodiklių 2003 metai bendrovei, ko gero, sėkmingiausi metai jos istorijoje.
2003 m. bendrovė realiai tapo tarptautine bendrove. Per metus Latvijos sostinėje Rygoje atidarė pirmąsias penkias parduotuves, kurių bendras plotas sudarė 2,4 tūkst.m². Latvijos dukterinėje įmonėje SIA „Rūbai“ dabar dirba virš 50 mūsų naujų kolektyvo narių. Startas Latvijoje iš esmės patvirtino, kad „Rūbų“ bendrovė, jos vadovai ir specialistai gali sėkmingai dirbti užsienio rinkose.

Mažmeninės prekių apyvartos plėtra

2003 m. „Rūbų“ tinklo mažmeninė prekių apyvarta Lietuvoje ir Latvijoje sudarė 94,7 mln. litų ir išaugo lyginant su 2002 m. 26,3 % aba 19,7 mln. litų.
Mažmeninės prekių apyvartos augimo tempas 2003m. ( 26,3 % ) ketvirtadaliu viršijo šiaip jau nežemą 2002 m. apyvartos augimo tempą ( 20,9 % ).
Per pastaruosius 3 metus „Rūbų“ mažmeninė prekių apyvarta išaugo 66 %. Turint omeny, kad „Rūbaii“ priklauso apie 30 % šalies organizuotos drabužių rinkos, tai neabejotinai aukštas rezultatas.
Tik dėl neįprastai šiltų paskutinio metų ketvirčio orų „Rūbaii“ iki planuotos 100 mln. litų apyvartos pritrūko 4, 7 %.
„Rūbų“ mažmeninio tinklo apyvarta 2003 m. Lietuvoje sudarė 86,8 mln. Litų, Latvijoje – beveik 8,0 mln. Litų. Jau po pirmųjų veiklos metų apyvartos struktūroje Latvijos dalis sudarė 8,4 %.
„Rūbų“ mažmeninio tinklo apyvarta Lietuvoje 2003 m. išaugo 15,6 %, t.y daugiau nei bendra Lietuvos mažmeninė prekių apyvarta ir daugiau kaip 1,5 karto, nei šalies BVP.
Mažmeninė prekių apyvarta Vilniuje išaugo 14,4 %, Kaune – 34,0 %, Klaipėdoje – 4,0 %, Panevėžyje – 4,0 %, Šiauliuose – sumažėjo 0,7 %.
Visais be išimties metų mėnesiais pasiektas mažmeninės prekių apyvartos augimas. Aukščiausi prekių apyvartos augimo tempai pasiekti sausio ( 62,9 % ), birželio ( 33,4 % ), liepos ( 28,7 % ), spalio ( 27,4 % ) mėnesiais.
„Rūbai“ nuosekliai plėtojo 4 tipų prekybinius tinklus: ekonominį ( „Rūbai“), verslo ( „City“), jaunimo ( „ Rūbų galerija“, „ Mango“), prestižo.
Prestižo tinklo ( „Hugo Boss“, „Maxmara“, „Mados linija“ ) mažmeninė apyvarta išaugo 58,2 %, verslo tinklo ( “City”) mažmeninė apyvarta išaugo 46,4 %, jaunimo ( “Rūbų galerija”, “Mango”, „Jack & Jones Only“ ) – 19,7 %, ekonominio ir didžiausio pagal lyginamąjį svorį („Rūbai“) mažmeninė prekių apyvarta išaugo 11,8 %.
2003m pabaigoje „Rūbai“ turėjo 28 veikiančių parduotuvių tinklą: Vilniuje – 12, Kaune – 6, Rygoje – 5, Klaipėdoje – 3, Panevėžyje ir Šiauliuose po vieną. Palangoje parduotuvė veiklos nevykdė ir jos vis nepavyksta parduoti.

Finansinių planų realizavimas

2003m. bendrovė uždirbo 30,55 mln. litų bendrojo pelno arba 21,5 % daugiau, nei 2002 matais.
Bendrasis pelningumas Lietuvos rinkoje 2003 m. mažmeniniame tinkle sudarė 39, 6 %, per metus padidėjo 0,4 punkto. Tai pasiekta dėka efektyvesnio užpirkimų ir prekių atsargų prekybos tinkle valdymo, tuo pačiu beveik priartėjome prie tarptautiniu mastu aukšto 40 – 41 % bendrojo pelningumo rodiklio.
Bendrasis pelnas ekonominiame tinkle ( „Rūbai“) padidėjo 11 %, jaunimo tinkle ( “Rūbų galerija”, “Mango”) 18,8 %, verslo tinkle ( „City“) – 29,7 %, prestižo tinkle – 15,6 %.
Veiklos sąnaudos 2003 m. sudarė 24,18 mln. litų ir padidėjo 17,6 %.
Iš nepagrindinės veiklos ‚Rūbai“ gavo 1,3 mln. litų pajamų, tame tarpe iš patalpų nuomos 1,1 mln. litų ir 0,2 mln. litų dėl valiutos kursų pasikeitimo įtakos.
2003 m. bendrovė pasiekė aukščiausią bendrovės istorijoje grynojo pelno rodiklį. Grynasis pelnas 2003m. sudarė 5,75 mln. litų ir išaugo lyginant su 2002 m. 13,3 %. Tiesiogiai iš prekybinės veiklos bendrovės grynasis pelnas išaugo beveik 50 %.
Dukterinė Latvijos bendrovė SIA “Rūbai” per pirmuosius veiklos metus gavo 0,2 mln. litų grynojo pelno.
Bendrovės valdyba siūlo akcininkų susirinkimo sprendimui mokėti dividentus po 20 centų už 1 lito nominalios vertė akciją.

Prekybos tinklo vystymas ir investicijos

2003 m. “Rūbai” atidarė dešimt naujų parduotuvių ir vieną uždarė. Penkios parduotuvės buvo atidarytos Lietuvoje – “Rūbų galerija” ( Vilnius, PC “Akropolis” ) kovo mėnesį, “Maxmara” ( Vilnius ), “Rūbai” (Kaunas ), “City men” ( Kaunas ) gegužės mėnesį, “City” (Klaipėda ) – lapkričio mėnesį.
Penkios pirmosios parduotuvės buvo atidarytos ir Latvijos sostinėje Rygoje – “Hugo Boss” sausio mėnesį, “Betty Barclay” kovo mėnesį, “Rūbai” rugsėjo mėnesį, “City men & women “
spalio mėnesį, “Jack & Jones”, “Only” lapkričio mėnesį.
Visų dešimties naujų parduotuvių dislokacijos vietos atitinka aukščiausius reikalavimus. Pažymėtina, kad 4 projektai realizuoti su užsienio architektais, šeši likę yra bendrovės specialistų ir vietinių architektų bendros kūrybos rezultatas.
Bendras naujų parduotuvių plotas viršija 4,6 tūkst.m².
Investicijos į prekybos tinklo vystymą Lietuvoje ir Latvijoje 2003 m. sudarė 8,7 mln. litų, o tai yra didžiausias investicijų lygis bendrovės istorijoje per vienerius metus.
„Rūbai“ savo akivaizdaus rinkos lyderio pozicijas patvirtina 6 svarbių parametrų aspektu: pardavimų ( rinkos dalies ) lygiu, uždirbto pelno lygiu, asortimentinio portfelio lygiu, technologiniu lygiu, tinklo ploto ir dislokacijos lygiu, įvaizdžio, žinomumo ir reklamos lygiu. Būtų sunku užginčyti, kad „Rūbų“, kaip akivaizdaus darbužių verslo lyderio, pozicijos Lietuvoje 2003 m. sustiprėjo.

Per 2003 metus bendrovė įsigijo 41 % bendrovės UAB „Šešupė Ontario“ ( „Rūbų galerija“ Vilniuje, Gedimino prospekte) akcijų už 4.000.000 litų ir 0,35 % UAB “Palangos Varūna“ akcijų už 1500 litų.
UAB „Šešupė Ontario“ ir UAB „Tokata“ iš esmės panaudojamos, kaip patalpų Vilniaus centre savininkės ( plotai atitinkamai 970 m² ir 260 m² ), padengiant eksploatacines ir aptarnavimo išlaidas.
SIA „Rūbai“ yra bendrovės dukterinė įmonė Latvijoje, realiai vykdanti prekybos organizavimo ir apskaitos funkcijas.
UAB „Palangos Varūna“ yra nepanaudojamų 1400 m² patalpų Palangos centre savininkė. 2004m. sieksime šią bendrovę arba patalpas parduoti.
Bendras 4 minėtų bendrovių veiklos rezultatas 2003 m. – 170.000 litų pelno.

Svarbiausi įvykiai einamaisiais 2004 metais

Per 4 šių metų mėnesius „Rūbai“ jau atidarė 5 naujas parduotuves: „Rūbai“, „City“, „Mexx“ parduotuves prekybos centre „Europa“ Vilniuje bei „Mango“ ir „Rūbų galerija“ parduotuves Klaipėdoje.
Senoji „Rūbų galerija“ parduotuvė Klaipėdoje uždaroma, atsisakant patalpų nuomos.
Investicijos į 5 minėtus projektus viršijo 4,0 mln. litų.
Per pirmuosius keturis 2004 metų mėnesius bendrovės mažmeninė prekių apyvarta Lietuvoje ir Latvijoje padidės 29 – 31 %.
Naujiems projektams realizuoti bendrovė įregistravo naujas dukterines kompanijas Estijoje ir Latvijoje.
Stambiausiam „Rūbų“ akcininkui „MG Baltic Investment“ nusprendus parduoti dalį savo akcijų, labai suaktyvėjo prekyba bendrovės akcijomis, ženkliai išaugo akcijų kaina.

Bendrovės veiklos planai ir prognozės

2004 – 2005 m. Lietuvos ekonomikoje ir tuo pačiu mažmeninėje prekyboje vyks daug esminių pasikeitimų.
Adekvatūs „Rūbų“ veiksmai į naujų prekybos centrų vystymą, Vilniaus centrinės gatvės Gedimino pr. daugelio objektų rekonstrukciją, „Zaros“ žengimas į Pabaltijo valstybes, kitų Europos prekybinių tinklų ir firmų galimas spartesnis vystymasis šiame regione, to pasekoje kitas konkurencijos etapas – mūsų strategijos ir taktiko pagrindas.
Pagal 2003 m. gruodžio mėnesį patvirtintą plėtros planą APB „Rūbai“ planuoja pasiekti bendrą 138 mln. litų mažmeninę prekių apyvartą, uždirbti 8 mln. litų pelno. Numatyta realizuoti 8 – 10 naujų projektų „Rūbų“ planuose ir Estijos rinka.
Nagrinėjamos galimybės dar labiau paspartinti plėtrą, panaudojant naujus finansavimo šaltinius.

„Rūbų“ valdybos narys
Generalinis direktorius Rimantas Perveneckas

41. Informacija apie auditą

UAB “Mokesčių ekspertų biuras” atliko APB “Rūbai” 2003 m. gruodžio 31 d. balanso ir susijusių 2003 metų pelno (nuostolio), pelno (nuostolio) paskirstymo, pinigų srautų ataskaitų bei paaiškinamojo rašto auditą, kurio išvadą ir ataskaitą pateikė 2003 m. kovo 15 d.
Jų nuomone, finansinė atskaitomybė visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi APB “Rūbai” 2003 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę, 2003 metų veiklos rezultatus bei pinigų srautus ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus.
Išvada apie 2003 metų balanso, pelno (nuostolio) ir pinigų srautų ataskaitų auditą ir auditoriaus ataskaita pridedamos (priedas Nr.2).

VI. Informacija apie emitento valdybos organus.

Visi valdybos nariai, išskyrus Algimantą Variakojį, buvo vienbalsiai išrinkti 2002 04 30 visuotiniame akcininkų susirinkime 4 metų laikotarpiui. Algimantas Variakojis 2004 04 30 visuotiniame akcininkų susirinkime, bendrovės valdybos narių skaičių padidinus iki šešių narių, papildomai vienbalsiai išrinktas valdybos nariu iki veikiančios bendrovės valdybos kadencijos pabaigos (t.y. iki 2006 04 30).
Darius Juozas Mockus – valdybos pirmininkas. Turi įsigijęs 216020 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurios sudaro 2.45 procentų įstatinio kapitalo ir bendro balsų skaičiaus. Jis taip pat yra UAB koncernas “MG Baltic” prezidentas. Apie dalyvavimą kitų įmonių kapitale ir valdyme duomenų nepateikė.
Rimantas Perveneckas – valdybos narys, generalinis direktorius turi įsigijęs 199230 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurios sudaro 2.26 procentų įstatinio kapitalo ir bendro balsų skaičiaus. Išsilavinimas aukštasis, ekonomistas. 1988 -1991 metais Lietuvos drabužių prekybos didmeninės kontoros direktorius. 1991 – 1993 metais Lietuvos drabužių didmeninės prekybos įmonės “Rūbai” direktorius. Nuo 1993 metų APB “Rūbai” generalinis direktorius. Jis taip pat yra UAB “Palangos Varūna” valdybos pirmininkas. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Ilona Šimkūnienė – valdybos narė, pirkimų direktorė, turi įsigijusi 4830 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurios sudaro 0.05 procentų įstatinio kapitalo ir bendro balsų skaičiaus. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Raimondas Kurlianskis – valdybos narys. Turi įsigijęs 37611 paprastųjų vardinių bendrovės akcijų, kurios sudaro 0.43 procentų įstatinio kapitalo ir bendro balsų skaičiaus. Jis taip pat yra UAB “MG Baltic Investment” generalinis direktorius. Apie dalyvavimą kitų įmonių kapitale ir valdyme duomenų nepateikė.
Raimondas Paškevičius – valdybos narys. Bendrovės akcijų neturi. Jis taip pat yra UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” direktorius, partneris. Apie dalyvavimą kitų įmonių kapitale ir valdyme duomenų nepateikė.
Algimantas Variakojis – valdybos narys, išrinktas 2004 m. balandžio 30 dienos visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovės akcijų neturi. Jis taip pat yra AB FMĮ “Finasta” valdybos narys, UAB “Finasta investicijų valdymas” valdybos narys, UAB “Panevėžio melioracija” valdybos narys, UAB “Pozityvios investicijos” direktorius.
Rasa Rulevičiūtė – vyriausioji buhalterė. Bendrovės akcijų neturi. Išsilavinimas aukštasis, ekonomistė. Nuo 1985 APB “Rūbai” vyresnioji buhalterė, nuo 2000 lapkričio – APB “Rūbai” vyriausioji buhalterė. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Visi valdymo organų nariai neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei, ūkininkavimo tvarkai, finansams.

43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organų nariams

43.2. Emitento valdybos ir administracijos nariams išmokų sumos, gautos iš įmonių, kuriose emitento dalis įstatiniame kapitale sudaro daugiau, kaip 20%.
Tokių išmokų nebuvo.

43.3. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo organų nariams nebuvo skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas jų prievolių įvykdymas.

44. Sandėriai su suinteresuotais asmenimis

VII. Naujausi ir esminiai įvykiai emitento veikloje, jos perspektyvos.

45. Naujausi įvykiai emitento veikloje

2004 metų vasario 27 dieną atidarytos 3 parduotuvės prekybos centre „Europa“ Vilniuje – „Rūbai“, „City“ ir „Mexx“.
2004 metų balandžio 2 dieną atidarytos 2 parduotuvės Klaipėdoje – “Mango” ir “Rūbų galerija”.
2004 metų gegužės 7 dieną senose “Rūbų galerija” patalpose Klaipėdoje atidaryta antroji Lietuvoje “Išparduotuvė A”.

47. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus

2004 metų veiklos planai ir biudžetai buvo aptarti ir numatyti 2003 metų lapkričio 24 dienos valdybos posėdyje.
2004 – 2005 m. Lietuvos ekonomikoje ir tuo pačiu mažmeninėje prekyboje vyks daug esminių pasikeitimų. Adekvatūs „Rūbų“ veiksmai į naujų prekybos centrų vystymą, Vilniaus centrinės gatvės Gedimino pr. daugelio objektų rekonstrukciją, „Zaros“ žengimas į Pabaltijo valstybes, kitų Europos prekybinių tinklų ir firmų galimas spartesnis vystymasis šiame regione, to pasėkoje kitas konkurencijos etapas – mūsų strategijos ir taktikos pagrindas.
Pagal 2003 m. gruodžio mėnesį patvirtintą plėtros planą APB „Rūbai“ planuoja pasiekti bendrą 138 mln. litų mažmeninę prekių apyvartą, uždirbti 8 mln. litų pelno. Numatyta realizuoti 8 – 10 naujų projektų. Naujiems projektams realizuoti bendrovė įregistravo dukterines kompanijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su „Inditex Group“ dėl ZARA parduotuvių tinklo plėtros Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, jau iki 2004 metų pabaigos ZARA parduotuvės bus atidarytos Taline, Rygoje ir Vilniuje.
Nagrinėjamos galimybės dar labiau paspartinti plėtrą, panaudojant naujus finansavimo šaltinius.

Atsisiųsti moku.lt_akcines_bendroves_ataskaita_rubai